Revisionen

Kommunrevisionen har i uppdrag att granska kommunens verksamhet och de kommunala bolagen. Revisorerna kontrollerar att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin. De är därför en del av den demokratiska kontrollen.

Kommunrevisorerna kontrollerar hur kommunens verksamheter och ekonomi sköts, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som nämnderna gör är tillräcklig (den interna kontrollen). Kommun­revisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen, det vill säga ändamålsenligheten i verksamheterna.

Revisionsplan

Revisionsplanen är en sammanställning av revisorernas planerade granskningar för året och det är revisorernas riskbedömningar som ligger till grund för valet av granskningsområden.

Revisionsplan för 2019

Förutom den årliga granskningen av delårsrapport och årsbokslut kommer revisorerna göra följande granskningar under 2019.

Prioriterade granskningar

1. Förskolelärarnas arbetssituation

2. Likvärdig vård och omsorg

3. Delegationsbestämmelser

4. Fastighetsunderhåll

5. Kompetensförsörjning

6. Förvaltning av kommunens skogsinnehav

7. Brandskydd

8. Nyttjandet av leasingbilar

9. Psykisk ohälsa

10. Bidrag till föreningar

11. Krisberedskap

12. Digitalisering- och IT-säkerhet

13. Hemtagningsteam

14. Våld i nära relationer

15. Hot och våld i arbetet

16. Fossilbränslefria transporter

17. Trafikmiljö

18. Dagvatten

19. Genomförande och uppföljning av politiska beslut

Årliga grundläggande granskningar

20. Granskning av årsbokslut och delårsrapport

21. Granskning av bolag och stiftelser

22. Granskning av nämnder


Ladda ner Revisionsplan_2019.pdfPDF

Revisionsrapporter

Rapporteringen av revisionsarbetet sker till största delen genom skriftliga rapporter som vidarebefordras till handläggare och beslutsfattare.

Revisionsrapporterna innehåller förslag till åtgärder i den mån brister har iakttagits. Förslagen stäms av med berörd personal i anslutning till faktakontroll vilket innebär att rapporterna är väl förankrade. Skriftliga sammanfattningar av rapporter delges kommun­fullmäktige löpande under året.

Revisionsrapporter 2019

Prioriterade granskningar

Årliga grundläggande granskningar

Tidigare års revisioner

Revision 2018

Uppföljande granskningar

Grundläggande granskningar

Fördjupade granskningar

Delårsrapport och årsredovisning

Revision 2017

Uppföljande granskningar

Grundläggande granskningar

Fördjupade granskningar

Årsredovisning

Revision 2009-

Tidigare års revisionsrapporter hittar du i kommunens diariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens revisorer

Kommunrevisorerna är politiskt tillsatta utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige men arbetar opolitiskt i sitt revisionsarbete. Varje revisor är självständig i sitt arbete som revisor men i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet eftersträvas alltid samarbete och att vara överens om granskningar, bedömningar och slutligen revisions­berättelse.

Förtroendevalda revisorer 2019-2022

Porträttbild på Kjell Svantesson

Foto: Göran Strand

Kjell Svantesson (S)

Ordförande

070-651 63 16

Porträttbild på Per Ericsson

Foto: Göran Strand

Per Ericsson (C)

Vice ordförande

070-246 68 20

Porträttbild på Annica Nordell

Foto: Göran Strand

Annica Nordell (L)
Ledamot

070-561 11 46

Porträttbild på Anton Nordqvist

Foto: Göran Strand

Anton Nordqvist (MP)

Ledamot

072-500 29 39

Porträttbild på Claes Malmquist

Foto: Göran Strand

Claes Malmquist (V)
Ledamot

076-830 05 29

Porträttbild på Marie Tjernlund

Foto: Göran Strand

Marie Tjernlund (SD)

Ledamot

Porträttbild på Karl Göran Eriksson

Foto: Göran Strand

Porträttbild på Leif Danielsson

Foto: Göran Strand

Leif Danielsson (M)

Ledamot

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-07-29