Revisionen

Kommunrevisionen har i uppdrag att granska kommunens verksamhet och de kommunala bolagen. Revisorerna kontrollerar att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin. De är därför en del av den demokratiska kontrollen.

Kommunrevisorerna kontrollerar hur kommunens verksamheter och ekonomi sköts, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som nämnderna gör är tillräcklig (den interna kontrollen). Kommun­revisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen, det vill säga ändamålsenligheten i verksamheterna.

Revisionsplan

Revisionsplanen är en sammanställning av revisorernas planerade granskningar för året och det är revisorernas riskbedömningar som ligger till grund för valet av granskningsområden.

Revisionsplan för 2018

Förutom den årliga granskningen av delårsrapport och årsbokslut samt årsredovisning kommer revisorerna göra följande granskningar under 2018.

Uppföljande granskningar

1. Efterlevnad riktlinjer upphandling 2015

2. Styrningen av bolagen - kommunövergripande

3. IT-säkerhet 2014, 2016, 2017

Grundläggande granskningar

4. Effektiviseringsarbetet i kommunen

5. Korruption och otillbörlig påverkan vid upphandling

6. Näringslivsfrämjande åtgärder

7. Realistisk investeringsbudget

8. Handlingsplan barnfattigdom

9. Nyttjandet av fritidsanläggningar

10. Uppdrag och styrning

Fördjupade granskningar

11. HR-processen

12. Äldreboenden

13. LSS-boenden

14. Benskörhet - gemensam

15. Arbeten för att nå kunskapsmål

16. Diskriminering mot kränkande särbehandling

17. Ökad närvaro - mot frånvaro

Hearing

Möten med nämnder

Delårsrapport och årsredovisning

Delårsrapport 2018

Årsredovisning

Ladda ner Revisionsplan_2018.pdfPDF

Revisionsrapporter

Rapporteringen av revisionsarbetet sker till största delen genom skriftliga rapporter som vidarebefordras till handläggare och beslutsfattare.

Revisionsrapporterna innehåller förslag till åtgärder i den mån brister har iakttagits. Förslagen stäms av med berörd personal i anslutning till faktakontroll vilket innebär att rapporterna är väl förankrade. Skriftliga sammanfattningar av rapporter delges kommun­fullmäktige löpande under året.

Tidigare års revisioner

Revision 2017

Uppföljande granskningar

Grundläggande granskningar

Fördjupade granskningar

Årsredovisning

Revision 2009-

Tidigare års revisionsrapporter hittar du i kommunens diarium.

Kommunens revisorer

Kommunrevisorerna är politiskt tillsatta utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige men arbetar opolitiskt i sitt revisionsarbete. Varje revisor är självständig i sitt arbete som revisor men i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet eftersträvas alltid samarbete och att vara överens om granskningar, bedömningar och slutligen revisions­berättelse.

Kommunrevisorerna biträds av sakkunniga från Deloitte.

Förtroendevalda revisorer

Mats El Kott

Mats El Kott (L)

Ordförande

070-621 84 08

Staffan Ekström

Staffan Ekström (S)

Vice ordförande

063-51 94 78

Kick Leijnse

Kick Leijnse (V)
Ledamot


Göran Fürstenberg

Göran
Fürstenberg (M)

Ledamot

070-258 49 53

Erik Widar Andersson

Erik Widar
Andersson (C)
Ledamot

Karl Göran Eriksson
Bild saknas på personen

Jan Persson (SD)

Ledamot


Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-11-22