Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att uppnå hållbar utveckling finns Agenda 2030 och de globala målen som även vi i Östersund arbetar för att uppfylla.

Eftersom vi alla har en del i Agenda 2030 och internationella konventioner om mänskliga rättigheter ska vi respektera, skydda, uppfylla och främja målen även lokalt i Östersunds kommun.

I Östersund bekräftar vi arbetet för hållbar utveckling i vår vision:

Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet.

Läs mer om hur vi i Östersunds kommun jobbar för hållbar utveckling:

Tre dimensioner av hållbar utveckling

Hållbarhet brukar delas in i tre dimensioner:

  • Ekologiska eller miljömässiga
  • Sociala
  • Ekonomiska

Ett sätt att beskriva hållbar utveckling är i form av en hierarki vilket illustrationen visar. Ekologisk hållbarhet är en förutsättning för såväl social som ekonomisk hållbarhet. Även de sociala och ekonomiska dimensionerna har ett beroendeförhållande, där den sociala hållbarheten ligger till grund för att en ekonomisk hållbarhet ska vara möjlig.

Agenda 2030 - tre dimensioner

Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling

I september 2015 antog FN Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 är en utvecklingsagenda som består av 17 globala mål och 169 delmål. Agendan tar ett helhetsgrepp om hållbar utveckling. Att de tre olika perspektiven är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra betonas.

Agenda 2030 syftar bland annat till att:

  • avskaffa fattigdom
  • förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla
  • uppnå jämställdhet
  • säkerställa god och jämlik hälsa
  • bekämpa klimatförändringen

De globala målen omfattar alla världens länder. De lokala offentliga aktörerna, till exempel Östersunds kommun, är avgörande för att förverkliga målen.

Läs mer: Globala målen.se

Sidan uppdaterad 2024-05-27