Nationella minoriteter

Samisk flagga vajar framför Östersunds rådhus

Foto: Göran Strand

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med kommunen och andra myndigheter.

Sveriges fem nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar. Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som är same och bor i Östersunds kommun har även rätt att kom­­municera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Läs mer om kommunens skyldigheter som samisk förvaltningskommun

Skydda och främja språk och kultur

Östersunds kommun ska skydda och främja de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, barns utveckling av en kulturell identitet och användningen av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Vi ska även ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.

Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att:

  • minoritetsspråken ska skyddas och främjas
  • de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur
  • förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.

Enfald eller mångfald? Nationella minoriteter i Sverige

– De sista tvångsförflyttningarna i Sverige av samer ägde rum på 1940-talet. Det var 20 år innan jag läste böcker om tvångsförflyttningar i apartheidpolitikens Sydafrika, något som aldrig skulle kunna hända i Europa. Men det hände i Sverige så sent som 20 år tidigare.

Det säger Lennart Rohdin, sakkunnig och statlig utredare om nationella minoriteters rättigheter.

– När den allmänna folkskolan kom på 1840-talet fick den i uppgift att sprida den här bilden av att Sverige är ett land där man talar svenska och där det bor svenskar som talar svenska och ingenting annat. Och så såg det inte ut. Det hade inte sett ut så förut och så såg det inte ut fortsättningsvis och ser inte ut så idag heller. Det har aldrig gjort det. Sverige har alltid varit en mångfald. Men det fanns en politisk ambition att skapa ett enhetligt Sverige.

Lagen om nationella minoriteter och minoritets­språk

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområdena som finns för samiska, finska och meänkieli.

Den 1 januari 2019 trädde revideringar av lagen i kraft. Den ger samtliga nationella minoriteter utökade rättigheter till bland annat information och inflytande. Barns och ungas möjligheter till inflytande ska främjas särskilt. Samtidigt blev kommuner och regioner skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen)

Östersunds kommuns riktlinje för arbete med nationella minoriteter Pdf, 206.7 kB.

Bakgrundsrapport till kommunens riktlinje för arbete med nationella minoriteter Pdf, 2.8 MB.

Minoritetslagens grundskydd

Marie B Hagsgård, tidigare president i Europarådets Expertkommitté för Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter, berättar om minoritetslagens grundskydd som gäller för samtliga Sveriges nationella minoriteter.

Rätt att använda minoritetsspråk i kontakt med kommunen

Eftersom Östersunds kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska, är det din rättighet att kommunicera muntligt och skriftligt på samiska i dina ärenden. Vi strävar också efter att i möjligaste mån kunna handlägga ärenden och bemöta medborgaren på finska och meänkieli.

Nationella minoriteter i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Kommunen har särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Elever som själva anser sig tillhöra någon av de nationella minoriteterna har rätt till under­visning i nationella minoritetsspråk. Det räcker med att en elev önskar undervisning för att skolan ska bli skyldig att ordna undervisning. Skyldigheten gäller under förutsättning att det finns en lämplig lärare. I grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan gäller detta oberoende av om det är ett levande språk i hemmet eller inte.

Ansök om modersmålsundervisning vid förskoleplats och grundskola (blankett)

Nationella minoritetsspråk i äldreomsorg

Östersunds kommun ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärska samiska.

Om vi har tillgång till personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli eller romani chib så ska vi erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorg av dem. Kommunen ska också inom ramen för sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Din rätt till vård och omsorg
– En vägvisare för äldre i översättningar till de nationella minoritetsspråken

Därför har Sverige en minoritets­politik

I februari år 2000 godkände Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritets­språk (minoritetsspråkskonventionen). Dessa konventioner bygger på insikten om att det finns ett stort antal minoriteter i Europa som levt i området sedan lång tid och som har eget språk och egen kultur.

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för dessa nationella minoriteter och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritets­språken att hållas levande.

Sidan uppdaterad 2024-01-26