Hållbart resande

Flygbild över Frösöbron och cykelbron mellan Frösön och Badhusparken

I Östersund arbetar vi för att få fler medborgare att välja mer miljövänliga alternativ vid resor. Det handlar om att få östersundsborna att välja att gå, cykla, åka kollektivt och samåka i större utsträckning.


Östersund kommun har uppmärksammats i internationella sammanhang för våra många permanenta åtgärder för ett hållbart resande.

Vi arbetar för att det ska bli smidigare att cykla i Östersund. Vi bygger nya cykelvägar och trygga trafiklösningar för cyklister och sätter upp cykelparkeringar som ska vara säkra och väderskyddade.

Stadsbusstrafiken är på väg att bli utsläppsfri då det idag finns 10 elbussar som trafikerar staden och under 2024 väntas hela stadsbusstrafiken att drivas på el.

Östersund var tidigt ute med att satsa på eltrafik och vi har bra laddmöjligheter för elfordon. Vi satsar även på andra förnybara bränslen. Vid Gövikens avloppsreningsverk producerar vi eget fordonsbränsle ur avloppsslammet och här finns en anläggning där man kan tanka biogas.

Så här ska vi resa 2030

Östersunds kommun har färdmedelsfördelningsmål om att vi 2030 ska resa:

  • 40 procent med bil
  • 20 procent med kollektivtrafik
  • 40 procent med aktiva transporter, cykel och gång

Idag använder vi bilen till mellan 60-70 procent av våra resor. Resten av resorna görs av framförallt cykel och kollektivtrafik. En omfördelning av resorna till mer aktiva färdsätt och kollektivtrafik ger positiva effekter på flera områden. Bland annat minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet i centrala Östersund och bättre folkhälsa.

Främja användandet av miljöfordon

Östersunds kommun arbetar för att främja användandet av miljöfordon som har låga utsläpp av klimatgaser. Här kan du läsa mer om vårt arbete med:

Sidan uppdaterad 2024-05-22