Funktionsnedsättning

Mörkhyad kille hjälper ung pojke som sitter i rullstol

Att ha en funktionsnedsättning innebär att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ha rätt att få stöd och service av kommunen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stöd som kommunen erbjuder

Rådgivning och annat personligt stöd

Enheten för stöd och service ger stöd till personer med olika former av funktionsnedsättningar.

Enheten för stöd och service

Personlig assistans

Du kan få assistans direkt av kommunen. Du kan också få ekonomiskt stöd för att själv anlita assistent. Du kan använda stödet till att exempelvis anlita ett koop­er­ativ eller annan utförare.

Personlig assistans LSS

Ledsagarservice

Du som inte har personlig assistans kan i stället har rätt till ledsagarservice. Led­sag­ning ska vara en personlig service och anpassas efter dina behov.

Ledsagning kan exempelvis användas när du vill besöka vänner, delta i en aktivitet eller ta en promenad.

Ledsagarservice LSS

Avlösarservice

Avlösarservice kan behövas regelbundet eller vid speciella tillfällen. Avlösning i det egna hemmet betyder att en person tillfälligt tar hand om omsorgen om den som har en funktionsnedsättning.

Avlösarservice LSS

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse kan ordnas i en stöd­familj eller i ett korttidshem. I korttids­hem bor flera personer med funktions­nedsättning tillsammans under en be­gränsad tid. Här finns personal dygnet runt.

Stödfamilj LSS

Korttidsvistelse LSS

Korttidstillsyn för skol­ungdom över 12 år

Skolbarn över tolv år ska kunna få kort­tidstillsyn före och efter skoldagen och under skolloven. Fram till tolv år erbjuder skolan fritids.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (broschyr) Pdf, 848.2 kB.

Broschyren finns också inläst. Beställ den via bibliotekets talbokavdelning 063-14 40 43 eller 063-14 30 09.

Boende för barn och ungdomar

Barn och ungdomar med funktions­ned­sättning som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service.

Boende för barn och ungdomar

Boende för vuxna

Som vuxen med funktionsnedsättning kan du ha rätt att få en anpassad bostad med särskild service.

Boende för vuxna

Daglig verksamhet

Med daglig verksamhet vill vi hjälpa dig som har en funktionsnedsättning att få en meningsfull sysselsättning.

Daglig verksamhet

Boendestöd

Många som har en psykiatrisk diagnos och som inte har behov av en LSS-bostad kan behöva hjälp för att får struktur i vardagen.

Boendestöd

Fritidsaktiviteter

Kommunen erbjuder många olika fritids­aktiviteter för personer med funktions­nedsättning.

Fritid för dig med funktionsnedsättning

Hemtjänst

Via hemtjänsten kan du få hjälp med sysslor i hemmet som att städa, handla och tvätta kläder med mera. Du kan också få hjälp med din personliga omvårdnad exempelvis att duscha, klä dig, komma ut på promenad och ta mediciner.

Hemtjänst och hemsjukvård

Parkeringstillstånd

Om du är rörelsehindrad och har stora svårigheter att flytta dig till och från ditt fordon kan du ha rätt till parkerings­till­stånd för rörelsehindrade.

Parkeringstillstånd

Färdtjänst

Du som har svårt att använda den vanliga kollektivtrafiken på grund av en funktionsnedsättning kan ha rätt till färdtjänst.

Färdtjänst

Kontaktperson

Kontaktperson ska vara en med­män­niska som ska underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att leva ett själv­ständigt liv och träffa andra människor.

Kontaktperson LSS

Personligt ombud

Personligt ombud är ett frivilligt stöd som vänder sig till dig med omfattande och långvariga funktionsnedsättningar och är 18 år eller äldre.

Personligt ombud

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet (TR) är ett organ för diskussion och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning och Östersunds kommun.

Tillgänglighetsrådet

God man och förvaltare

Den som inte själv klarar att sköta sina ekonomi eller kan ta vara på sina rättigheter kan få stöd av en god man eller förvaltare.

God man och förvaltare

Sammanfattning av kommunens stöd

I broschyren "LSS - lagen om rätten att leva som andra" får du en sammanfattning av det stöd kommunen erbjuder för personer med funktionsnedsättning. Broschyren finns också inläst. Beställ den via bibliotekets talboksavdelning 063-14 40 43 eller 063-14 30 09.

LSS - Lagen om rätten att leva som andra (broschyr) Pdf, 1.2 MB.

Du som har en funktionsnedsättning men som inte berörs av LSS kan läsa mer om dina möjligheter till stöd här:

Äldre och andra i behov av stöd

Så ansöker du om stöd enligt LSS

Vill du ansöka om stöd enligt LSS så ska du vända dig till Kundcenter. De hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare.

Sök stöd enligt LSS

Så här tycker medborgarna

Genom brukarundersökningar och andra uppföljningar försöker kommunen ta reda på vad medborgarna tycker om det stöd och den hjälp de får.

Vård- och omsorgsförvaltningens brukarundersökningar

Svårbegriplig information?

Alla invånare ska kunna läsa och förstå vad texter från Östersunds kommun betyder. Får du information som är otydlig eller svår att förstå vill vi att du berättar det för oss.

Det kan handla om information som finns;

  • på våra webbsidor
  • i våra e-tjänster
  • i mejl, brev eller fakturor som du fått från kommunen
  • i broschyrer eller på affischer

Ja, kort sagt, all information där Östersunds kommun är avsändare.

Genom den här e-tjänsten kan du peka på information som behöver bli tydligare:

Länk till e-tjänsten "Svårbegriplig information från kommunen"

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Sidan uppdaterad 2024-02-20