Ekonomi

En kommuns ekonomi måste vara i balans. Det betyder att intäkterna ska vara större än kostnaderna. En balanserad ekonomi är, förutom att det är en förutsättning för sunda finanser, reglerat i lag. Om ett års kostnader skulle bli högre än intäkterna måste det underskottet hämtas inom 3 år.

Vi som kommun ansvarar för att medborgarnas skattepengar används så kostnadseffektivt och ändamålsenligt som möjligt. För varje år tar fullmäktige beslut om mål och budget. Detta är kommunens viktigaste styrdokument och innehåller bland annat kommunövergripande mål med politisk text, uppdrag, nyckeltal och ekonomisk budget för hela organisationen.

Kommunens mål och budget

Varje år delar kommunfullmäktige ut mer än 4 miljarder kronor till nämnderna i kommun­bidrag så de ska kunna bedriva sin verksamhet. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunal­ekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Bidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera. Utöver kommunbidraget tillkommer medel för investeringar. Investeringar är engångsutgifter för exempelvis byggnation av förskolor, skolor och äldreboenden.

Det finansiella mål kommunen siktat mot de senaste åren har varit ett resultatmässigt överskott, dels för att kunna direktfinansiera en investeringsvolym som motsvarar årligen återkommande nivå, dels en buffert för oförutsedda behov. Dessutom ska resultatet skapa ett utrymme för amorteringar av upptagna lån.

Detta tillsammans med att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnads­effektivt sätt utgör grunden för att kommunen kan uppnå god ekonomisk hushållning.

Sidan uppdaterad 2024-01-10