Styrdokument

För att kommunens politiska ambitioner ska kunna omsättas i praktisk handling behövs mål- och styrdokument som beskriver målen och hur vi ska nå dem. Dokumenten hjälper till att säkerställa att alla inom kommunen arbetar åt samma håll och ständigt utvecklar och förbättrar verksamheten.

Långsiktiga styrdokument

Syftet med dessa dokument är att visa en långsiktig inriktning för var Östersund vill vara på lång sikt. Dokumenten fastställs av Kommunfullmäktige och gäller all verksamhet.

Kortsiktiga styrdokument

Syftet med dessa dokument är att visa prioriterad utveckling de närmaste åren.

Policydokument

Kommunens policydokument anger förhåll­nings­sätt, det vill säga hur kommunens med­arbetare ska bete sig i olika situationer. En policy är ett politiskt dokument som beslutas i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Policies inom personalområdet:

Policies inom specifika områden:

Riktlinjer

Styrdokument för nämnder, styrelser och bolag

Styrdokumenten för nämnder och styrelser återfinns på följande sidor:

Sidan uppdaterad 2024-06-19