Trafiklyft norra Odenskog

Med Trafiklyft norra Odenskog tar vi ett helhetsgrepp för att få bättre flyt i trafiken. Vi genomför förbättringar för alla trafikslag; bilister, cyklister och gående.

Förstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den. Exploatören ansvarar för bygge av gång- och cykelväg inom lilamarkerat område. Därför kan vi inte ange exakt sträckning av vägarna inom området.

Det stora byggarbetet drar i gång sommaren 2024, men redan i augusti 2023 startade vi genom förbättringar på och runt Körfältsvägen. Här hittar du aktuellt information om allt som händer inom "Trafiklyft norra Odenskog".

Frågor och svar

Varför ska det här arbetet göras?

Norra Odenskog har ändrat karaktär under senare år. Från att tidigare varit ett mindre industriområde har det vuxit och där finns numera många typer av verksamheter, inte minst handel av olika slag.

Trafiksituationen upplevs som besvärlig ur ett antal perspektiv. Det bildas lätt bilköer när många vill handla samtidigt i Lillänge, Stuguvägen blir ofta en flaskhals för arbetspendlare och gång- och cykelbanor hänger inte ihop på ett bra sätt. Vi behöver vidta en rad åtgärder för att få bättre flyt i trafiken.

Det sker även en stor nyetablering i området på den så kallade betongtomten vid infarten till Östersund från E14. Det beräknas medföra ytterligare tryck på vägarna. Genom att ta ett helhetsgrepp på trafiksituationen i hela området är målet att få ett bättre flöde, vilket gör det både säkrare och enklare att ta sig till och från norra Odenskog.

Vem blir berörd?

Ombyggnationerna kommer på sikt att innebära en bättre situation för såväl invånare och företag som besökare och förbipasserande.

Eftersom området är en knutpunkt och genomfartsled kommer alla som ska ta sig till eller från området, alternativt bara passera, att beröras under byggtiden. Det kommer periodvis att bli stökigt för bilister, transportörer, chaufförer inom kollektivtrafik, cyklister och gående.

Boenden längs Körfältsvägen påverkas genom ökad trafik förbi deras bostäder. Men vägen kommer att förbättras för ökad trafiksäkerhet och inga bostäder riskerar att överskrida riktvärden för trafikbuller.

Mosippans förskola påverkas genom den nya gatan mellan Körfältsvägen och Hagvägen. Gatan kommer bland annat att förses med bullerskydd mot förskolans gård.

Hur påverkas trafik och boende just nu?

Vecka 17 startar arbetet med nya cirkulationsplatsen på Hagvägen. Under våren kommer arbetet framför allt att handla om avverkning av skog och att förbereda en trafikomläggning.

Till sommaren kommer en trafikomläggning ske till en ny väg, men du som trafikant kommer alltid att kunna trafikera mellan Trafikplatsen Odenskog på E14 och Lillänge handelsområde. Dock kommer genomfartstrafiken mellan Lillänge och trafikplats Odenskog på E14 och E45 att påverkas mycket.

Vi vill uppmana alla trafikanter att trafikera området varsamt! Tänk på att du som trafikant är på någon annans arbetsplats, så visa hänsyn- och om möjligt välj en annan väg!

Avstängd gång- och cykelväg

Du som cyklar eller går till Lillänges handelsområde kommer att behöva välja en annan väg. Se kartan här nedanför.

Vit prickad linje=avstängda gång- och cykelvägar.
Gul streckad linje=hänvisad gång- och cykelväg

Kartan visar att gång- och cykelvägen är avstäng men att man istället kan välja att följa parallellt med bilvägen.

Hur ser planen för arbetet ut?

Arbetet sker i flera steg.

2023

 • I augusti 2023 sattes spaden i jorden på Körfältsvägen. Ombyggnationer skedde från Konstapelgränd till och med övergångsplatsen vid Mosippans förskola.
 • Den befintliga bilvägen breddades och refuger byggdes om för att göra övergångar mer trafiksäkra.
 • Dessutom förberedde vi för en ny rondell på Hagvägen, mellan McDonalds och den så kallade betongtomten, där Bauhaus ska ligga.
 • En ny bit väg byggdes fram till den rondellen. Den följer den nuvarande gång- och cykelvägen.

2024

 • Kommunen kommer att upphandla en entreprenör under vintern 2023-2024. Planen är att starta bygget av den nya cirkulationsplatsen mellan trafikplats Odenskog och Lillänge våren 2024.
 • För att avlasta trafikplats Odenskog byggs en ny anslutningsväg som kopplar ihop Hagvägen med Körfältsvägen och därmed skapar en genare väg mellan centrum och Lillänge/Odenskog.
 • I ombyggnationerna ingår även bra möjligheter för gång- och cykeltrafikanter att röra sig i området samt att miljö och landskap ska utformas på ett trevligare och mer tilltalande sätt.
 • Vi bygger ett 160 meter långt bullerskydd vid förskolan Mosippan.
 • För att vägbygget ska vara möjligt behöver vi avverka en del av skogen mellan betongtomten och Mosippans förskola.

2025

 • Vi gör klart delar av cirkultationsplatsen på Hagvägen.
 • Vi startar arbetet med ny cirkulationsplats på Stuguvägen.

2026

 • Vi färdigställer cirkulationsplatsen på Hagvägen.
 • Vi färdigställer cirkulationsplatsen på Stuguvägen.

 

Hur lång tid kommer det att ta?

Arbetet kommer att pågå drygt tre år, från och med byggstart i august 2023. Den mest intensiva perioden sker runt sommaren - hösten 2024.

Hur kan jag få information?

Sidan uppdaterad 2024-04-23