Lediga småhustomter

Östersunds kommun jobbar ständigt med att ta fram nya intressanta och attraktiva områden för bostads­bebyggelse. Du som vill ha förtur till våra småhustomter kan ställa dig i vår tomtkö. Nya tomter erbjuds i första hand de som står i tomtkön och först därefter till allmänheten.

Barn som springer i gräset framför nybyggda villor

Foto: Håkan Wike

Tomter till försäljning

För tomtköns medlemmar

Just nu har Östersunds kommun inga tomter ute till försäljning som bara vänder sig till tomtköns medlemmar.

Tomter till försäljning för allmänheten finns ute, bland annat i Ängsmon, Torvalla.

För allmänheten

Östersunds kommun erbjuder för närvarande följande tomter till allmänheten:

Kommande tomter

Under 2024 planerar Östersunds kommun försäljning av tre småhustomter i Södra Söre, Lit . I Grytan planeras det för försäljning av två tomter och i Brunflo för två tomter.

Tomter på landsbygden

Är du intresserad av att bo på landsbygden? Vi har tomter på flera håll i kommunen som kanske kan passa.

Läs mer på sidorna:

 1. Tomter Brunflo
 2. Tomter Fåker
 3. Tomter Häggenås
 4. Tomter Lit
 5. Tomter Tandsbyn
Översiktskarta över Östersunds kommun Häggenås Lit Brunflo Tandsbyn Fåker

Regler för tomtkön

När du ska ansöka om köplats

 • För att få ställa dig i tomtkön ska du har fyllt 18 år.
 • Du ska ha betalt tomtköavgiften på 200 kr/år. Du får din köplats från och med det datum då avgiften betalts in.
 • Endast en person per hushåll får registrera sig i tomtkön. Däremot kan din partner stå som medsökande.
 • Din köplats är personlig och kan inte överlåtas. Köplatsen kan dock överlåtas till medsökande vid separation eller dödsfall.
 • Det är ditt ansvar att se till att kommunen har aktuella kontaktuppgifter till dig.
 • Du anmäler dig till tomtkön via vår e-tjänsteplattform

När du står i tomtkön

 • Vi publicerar alla nya tomter på denna sida. Du ansvarar själv för att bevaka sidan och tomterna som finns till försäljning. Varje ny tomt finns publicerad under tre veckor. Under den tiden har du möjlighet att lämna en skriftlig intresseanmälan för tomten.
 • Vi erbjuder tomten till den som stått längst i kön och som lämnat in intresse­anmälan för den tomten.
 • Om tomten inte blir såld under denna period kommer vi att skicka ut ett skriftligt erbjudande per post i turordning till de köande.
 • Om tomten inte blir såld under denna period heller, kommer tomten återigen att publiceras här på sidan och kan då köpas av vem som helst.

När du erbjudits en tomt

 • Intresseanmälan är bindande vilket innebär att du placeras sist i kön om du inte köper den tomt du blivit erbjuden.
 • När du köpt den tomt som du blivit erbjuden plockas du samtidigt bort ur tomtkön. Du kan inte återanmäla dig till tomtkön förrän tidigast efter tre år från tillträdesdagen av din tomt. Detta gäller dock inte om du separerat och flyttat från fastigheten.
 • Du kommer att få köpa tomten till marknadsvärde. Kommunstyrelsen bestämmer priset på tomterna. Om tomten inte säljs inom ett år så kan kommunstyrelsen räkna om priset så att det överensstämmer med den allmänna prisutvecklingen för bebyggda småhusfastigheter i kommunen.
 • När du tecknar köpeavtalet ska du också lägga en handpenning på 10% av det totala priset. Om du väljer att fullfölja affären har vi rätt att behålla handpenningen, maximalt 15 000 kr, för att täcka de omkostnader som blir för att hitta en ny köpare till tomten.
 • Du ska påbörja byggandet av ditt bostadshus inom nio månader från tillträdesdagen.
 • Kommunen utfärdar inget köpebrev förrän du visat att bygglov meddelats eller att du blivit beviljad byggnadskreditiv.
 • För att få överlåta din tomt eller delar av den, innan du byggt klart huset, måste du ha godkännande av kommunen. Kommunen har då rätt till vite som motsvarar köpeskillingen.
 • Du får inte överlåta din tomt till en ny ägare förrän tidigast två år efter tillträdesdagen, utan kommunens skriftliga medgivande. Om du bryter mot detta villkor har kommunen rätt att begära vite som motsvarar köpeskillingen.

Tillkommande kostnader vid tomtköp

Förutom själva tomtpriset finns det flera andra kostnader att ta med i beräkningen. Nedan finns en lista på en del av de kostnader som tillkommer för tomten.

Bygglov med mera

Kostnader för bygglov, är beroende av vilken typ av byggnad man uppför. Läs mer om hur mycket ett bygglov kan kosta.

Bygglovsavgift

Bygglovsavgiften baseras på storleken på byggnaden som önskas uppföras. Kontakta Plan och byggavdelningen via Kundcenter, telefon 063-14 30 00 för information om kostnaden.

El

Kostnaden för att ansluta sig till Jämtkrafts elnät ingår inte i tomtpriset om inte annat anges. Kontakta Jämtkraft på 063-14 90 00 för information om kostnaden.

Fjärrvärme

Kostnaden för att ansluta sig till Jämtkrafts fjärrvärmenät ingår inte i tomtpriset om inte annat anges. Kontakta Jämtkraft på 063-14 90 00 för information om kostnaden.

Husutstakning

Kontakta Kart och lantmäteri via Kundcenter, telefon 063-14 30 00 för information om kostnaden.

Inteckning

Inteckningskostnaden, det vill säga kostnaden för pantbrev, är 2 procent av beloppet på pantbrevet.

Lagfart

Köparen ansöker om och bekostar lagfart för fastigheten. Lagfart kan sökas först sedan köpebrev utfärdats. Ansökan om lagfart skickas till:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje
Telefonnummer: 0771-63 63 63

Lagfart, för närvarande 825 kr + 1,5 procent av det högsta beloppet av antingen tomtens köpeskilling eller dess taxeringsvärde året före förvärvet (stämpelskatt). Banker hjälper vanligen till med denna ansökan mot avgift.

Ansökan om inskrivning av lagfarten i fastigheten skall ske inom tre månader efter erhållet köpebrev.

Markundersökningar

Köparen ska undersöka de geotekniska förhållandena på tomten. Detta inkluderar bland annat förekomsten av radon. Kontakta Plan och byggavdelningen via Kundcenter, telefon 063-14 30 00 för mer information.

Nybyggnadskarta

Vid köp av en tomt för småhusbyggande behövs detaljerade uppgifter om vad som gäller för tomten avseende till exempel anslutningspunkter för el-, vatten- och avloppsledningar. Denna information erhålls på den så kallade nybyggnadskartan som upprättas av kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Nybyggnadskartan visar befintliga förhållanden och är en färskvara. Nybyggnadskartan utgör bland annat underlag för upprättande av situationsplan för bygglovsansökan.
Nybyggnadskartan tillhandahålls genom Kart och lantmäteri på Östersunds kommun och debiteras köparen. Kontakta Kart och lantmäteri via Kundcenter, telefon 063-14 30 00 för information om kostnaden.

Vatten och avlopp

Köparen betalar anslutningsavgift till det kommunala vatten- och avloppsnätet, vilket består av vatten och spillvatten. I vissa områden kan köparen även ansluta fastigheten till kommunalt dagvatten. Kontakta VA-ingenjör via Kundcenter, telefon 063-14 30 00 för information om kostnaderna.

Observera! Detta inte är en heltäckande lista utan bara några exempel

Sidan uppdaterad 2024-04-04