Förvaltningar

Den dagliga driften utförs av kommunens åtta förvaltningar där våra drygt 5 000 anställda arbetar. Förvaltningarna leds av en politiskt tillsatt nämnd/styrelse som har samma proportionella mandatfördelning som kommunfullmäktige.

Varje förvaltning har en chef som har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Förvalt­ning­arna är i sin tur uppdelade i olika områden/enheter som har chefer som ansvarar för verksam­het, ekonomi och personal inom det egna området/enheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar på uppdrag av Barn- och utbildnings­nämnden och ansvarar för skola, förskola, fritidshem, modersmål, elevhälsa och öppen fritidsverksamhet.

Kontaktuppgifter

TF förvaltningschef
Britta Gyllebring

Verksamhetschef Förskola
Elisabet Uitto

Verksamhetschef Grundskola, fritidshem, grund­sär­skola och modersmål
Jan Colm

Verksamhetschef Grundskola, fritidshem
Bengt Funseth (sjukledig)

Marianne Laurin Jacobsson (tf)

Verksamhetschef Barn- och elevhälsa
Maria Stiberg

Chef Stab 
Karin Flodin

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med över­gripande strategiska frågor och har helhetssyn på kommunens samlade verksamhet. Kommunledningsförvaltningen fungerar som "kommunstyrelsens förlängda arm" och hjälper till att förbereda beslut och se till att det som beslutas genomförs.

Förvaltningen leds av kommundirektören Anders Wennerberg som arbetar direkt mot kommunstyrelsen och är chef över alla förvaltningschefer. Här finns cirka 110 anställda.

Kommunledningsförvaltningen bedriver även verksamhet för arbetslös ungdom och har ansvar för vuxenutbildningen. Här finns internservicefunktioner som till exempel personal/HR och kommunikation.

Organisationsskiss kommunledningsförvaltningen

Kontaktuppgifter

Kommundirektör
Anders Wennerberg

070-216 90 25

Administrativ chef
Anna Backlund
063-14 06 50

Kommunikationschef
Eva Larsson
063-14 31 05

HR-chef
Mary Lam Eriksson
063-14 06 80

Ekonomidirektör
Unto Järvirova
063-14 30 28

Tillväxtchef
Per Johansson
063-14 36 64

Arbetsmarknadschef
Åsa Brandelius
063-14 37 76, 070-659 30 74

Chef för Överförmyndarens kansli
Åsa Pettersson
063-14 30 22

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden och ansvarar för verksamheterna bibliotek, kulturskola, allmänkultur inklusive konst­hantering, föreningsservice samt beställning av drift av nämndens anläggningar inom fritidsområdet.

Kontaktuppgifter

Förvaltningschef
Johan Palm
063-14 37 03

Bibliotekschef
Maj Eriksson
063-14 30 48

Kulturskolechef
Frida Landgren

063-14 34 19

Samhällsbyggnad

Förvaltningen Samhällsbyggnad arbetar på uppdrag av Miljö- och samhällsnämnden och ansvarar för planerings-, tillstånds-, och tillsynsfrågor inom områdena Plan och bygg, Trafik, park och lantmäteri samt Miljö och hälsa.

Kontaktuppgifter

Förvaltningschef
Lisa Rönnberg
063-14 32 75

Chef Lantmäteri
Torbjörn Rost

Administrativ chef
Annica Egervärn

Chef Trafik och park
Mathias Pettersson

Stadsarkitekt
Maria Boberg

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen arbetar på uppdrag av Utförarstyrelsen precis som Teknisk förvaltning och ansvarar för olika service- och konsulttjänster till de övriga förvaltningarna och kommunens medborgare.

Organisationsskiss för Serviceförvaltningen

Kontaktuppgifter

Tf förvaltningschef
Anders Burman

Chef IT-enheten
Marie Fryklöf

Chef Löne- och pensionsservice
Annika Mäntykenttä

Chef Medborgarservice
Agneta Nilsson

Chef Måltidsservice
Anders Burman

Chef Snickeriet Lövsta
Jerry Tjärnhage

Upphandlingschef
Nils Göran Johansson

Chef Städ- och vaktmästeriservice
Thomas Johansson

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av Socialnämnden och ansvarar för individ- och familjeomsorg/socialtjänst.

Förvaltningen stödjer familjer och enskilda som behöver hjälp. Det kan exempelvis handla om försörjningsstöd (socialbidrag), stöd vid drog­missbruk eller familjerättsliga frågor, som samarbetssamtal, faderskapsutredning eller adoption.

Förvaltningen ansvarar även för mottagande av ensamkommande asylsökande barn och integrationsservice för dem som är nya i Sverige och Östersunds kommun.

Här handläggs också ärenden kring serveringstillstånd samt tillstånd för försäljning av tobak och folköl.

Socialförvaltningen är uppdelad i fyra områden: Barn Ungdom Vuxen, Försörjningsstöd, Integration och Öppenvård.

Socialförvaltningens organisation

Kontaktuppgifter

Förvaltningschef
Helén Eurenius

Områdeschef Barn Ungdom Vuxen
Petra Olsson

Områdeschef Integration
Ulrika Nyberg

Ekonomichef
Mikael Hedström

Biträdande förvaltningschef
Tommy Lekedal

Områdeschef Försörjning
Marika Sahlin

Områdeschef Öppenvård
Kristina Lundin

 

Socialförvaltningen har en egen reception på Rådhusgatan 104, med entré från Verkmästargränd. Den är öppen och bemannad mellan kl. 8.00-12.00 samt mellan 13.00-16.00. Dag före röd dag stänger receptionen 15.00.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning arbetar på uppdrag av Utförarstyrelsen precis som Service­förvalt­ningen och ansvarar för kommunens alla tekniska verksamheter som till exempel vatten, fastigheter, fritidsanläggningar, renhållning, trafikanläggningar och parker.

Teknisk förvaltning organisation2016

Kontaktuppgifter

Förvaltningschef
Örjan Jervidal
063-14 33 88

VA-chef
Kristina Kenning Östling

Chef Arenabyn
Mats-Olov Berglund

Chef Bad och camping
Joakim Halvarsson

Chef Fastighetsdrift
Claes Wiberg

Chef Entreprenör
Nils Burman

Chef Administration
Lena Johansson

Renhållningschef
Ola Skarin

Chef Gatuenheten
Tore Åberg

Chef Park och fritid
Ulf Norlén

Chef Fordonsenheten
Ulf Löfvenberg

Chef Konsult
Anneli Frid

tf Chef Fastighet
Örjan Jervidal

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden och ansvarar för hemtjänst, hemsjukvård, särskilda boendeformer, sysselsättningsenheten daglig verksamhet och habiliteringsteamet. De fattar även beslut om stöd för äldre och funktionshindrade.

Kontaktuppgifter

Förvaltningschef
Lars Liljedahl

063-14 42 73
Stab

Biträdande förvaltningschef
Robert Brandt

063-14 32 82
Stab

Chef - Myndighetsenheten
Anna Backlund
Lena Vestlin

Chef Förvaltningsövergripande verksamhet, FÖS
Anna Lindegren
Eric Jibor

Chef Sektor hemtjänst
Kirsi Heini

Chef Sektor Säbo
Tomas Paulsson

Chef Sektor LSS
Lars Backus

Nämndsekreterare
Hanna Hirvelä

063-14 32 14
Stab

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Susanne Hoflin

Uppdragsenheten

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Barbro Toutin

Uppdragsenheten

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Bodil Evertsson

Uppdragsenheten

Bosamordnare
Jenny Roos

Uppdragsenheten

Hemvårdsavgifter/ersättningar
Lena Skoglund
Enheten för verksamhetsstöd

Anhörigkurator
Cecilia Bergman
063-14 37 80

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-12-03