Förvaltningar

Den dagliga driften utförs av kommunens sju förvaltningar där våra drygt 5 000 anställda arbetar. Förvaltningarna leds av en politiskt tillsatt nämnd som har samma proportionella mandatfördelning som kommun­fullmäktige.

Varje förvaltning har en chef som har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Förvalt­ning­arna är i sin tur uppdelade i olika områden/enheter som har chefer som ansvarar för verksam­het, ekonomi och personal inom det egna området/enheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar på uppdrag av Barn- och utbildnings­nämnden och ansvarar för skola, förskola, fritidshem, modersmål, elevhälsa och öppen fritidsverksamhet.

Organisation, Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontaktuppgifter

Förvaltningschef
Anna Örjebo

Biträdande förvaltningschef
Britta Gyllebring

Verksamhetschef Förskola
Elisabet Uitto

Verksamhetschef Grundskola, fritidshem, grund­sär­skola och modersmål
Jan Colm

Verksamhetschef Grundskola, fritidshem
Christina Kristiansson

Verksamhetschef Barn- och elevhälsa
Maria Stiberg

Chef Stab 
Karin Flodin

Chef Ekonomi
Maria Fjällgren

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med över­gripande strategiska frågor och har helhetssyn på kommunens samlade verksamhet. Kommunledningsförvaltningen fungerar som "kommunstyrelsens förlängda arm" och hjälper till att förbereda beslut och se till att det som beslutas genomförs.

Förvaltningen leds av kommundirektören Anders Wennerberg som arbetar direkt mot kommunstyrelsen och är chef över alla förvaltningschefer.

Här finns internservicefunktioner som till exempel personal/HR, IT, medborgarservice och kommunikation.

Organisationsskiss kommunledningsförvaltningen

Kontaktuppgifter

Kommundirektör
Anders Wennerberg

070-216 90 25

Ekonomidirektör
Unto Järvirova
063-14 30 28

Administrativ chef
Anna Backlund
063-14 06 50

Kommunikationschef
Eva Larsson
063-14 31 05

Chef Medborgarservice
Agneta Nilsson

Upphandlingschef
Gustaf Danielsson

Tillväxtchef
Per Johansson
063-14 36 64

Chef för Överförmyndarens kansli
Åsa Pettersson
063-14 30 22

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden och ansvarar för verksamheterna bibliotek, kulturskola, allmänkultur inklusive konst­hantering, föreningsservice samt beställning av drift av nämndens anläggningar inom fritidsområdet.

Kontaktuppgifter

Förvaltningschef
Johan Palm
063-14 37 03

Bibliotekschef
Maj Eriksson
063-14 30 48

Kulturskolechef
Frida Landgren

063-14 34 19

Samhällsbyggnad

Förvaltningen Samhällsbyggnad arbetar på uppdrag av Miljö- och samhällsnämnden och ansvarar för planerings-, tillstånds-, och tillsynsfrågor inom områdena Plan och bygg, Trafik, park och lantmäteri samt Miljö och hälsa.

Kontaktuppgifter

Förvaltningschef
Kjell Svanberg
063-14 32 75

Chef Lantmäteri
Torbjörn Rost

Administrativ chef
Annica Egervärn

Stadsarkitekt
Maria Boberg

Social- och arbets­marknads­förvaltningen

Social- och arbets­marknads­förvaltningen arbetar på uppdrag av Social- och arbets­marknads­nämnden och ansvarar för individ- och familjeomsorg/socialtjänst.

Förvaltningen stödjer familjer och enskilda som behöver hjälp. Det kan exempelvis handla om försörjningsstöd (socialbidrag), stöd vid drog­missbruk eller familjerättsliga frågor, som samarbetssamtal, faderskapsutredning eller adoption.

Förvaltningen ansvarar även för mottagande av ensamkommande asylsökande barn och integrationsservice för dem som är nya i Sverige och Östersunds kommun. Andra verksamheter är arbetsmarknads- och utbildningsinsatser för unga och vuxna.

Här handläggs också ärenden kring serveringstillstånd samt tillstånd för försäljning av tobak och folköl.

Social- och arbets­marknads­förvaltningen är uppdelad i fem områden: Arbetsmarknad & Lärande, Barn Ungdom Vuxen, Försörjningsstöd, Integration och Öppenvård.

Socialförvaltningens organisation

Kontaktuppgifter

Förvaltningschef
Helén Eurenius

Områdeschef Arbetsmarknad och Lärande
Åsa Brandelius

Områdeschef Försörjning
Marika Sahlin

Områdeschef Öppenvård
Kristina Lundin

Biträdande förvaltningschef
Tommy Lekedal

Områdeschef Barn Ungdom Vuxen
Petra Olsson

Områdeschef Integration
Ulrika Nyberg

Ekonomichef
Mikael Hedström

 

Social- och arbets­marknads­förvaltningen har en egen reception på Rådhusgatan 104, med entré från Verkmästargränd. Den är öppen och bemannad mellan kl. 8.00-12.00 samt mellan 13.00-16.00. Dag före röd dag stänger receptionen 15.00.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning arbetar på uppdrag av Tekniska nämnden och ansvarar för kommunens alla tekniska verksamheter som till exempel vatten, fastigheter, fritidsanläggningar, renhållning, trafikanläggningar och parker.

Teknisk förvaltning organisation 2019

Kontaktuppgifter

Förvaltningschef
Örjan Jervidal
063-14 33 88


Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden och ansvarar för hemtjänst, hemsjukvård, särskilda boendeformer, sysselsättningsenheten daglig verksamhet och habiliteringsteamet. De fattar även beslut om stöd för äldre och funktionshindrade.

Kontaktuppgifter

Tf. Förvaltningschef
Robert Brandt
063-14 32 82
Stab

Chef Myndighetsenheten
Lena Vestlin

072 242 37 43

Chef Sektor hemtjänst och särskilt boende
Kirsi Heini

Chef Sektor funktionsnedsättning
Lars Backus

Nämndsekreterare
Hanna Hirvelä

063-14 32 14
Stab

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Susanne Hoflin

Uppdragsenheten

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Barbro Toutin

Uppdragsenheten

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Bodil Evertsson

Uppdragsenheten

Bosamordnare
Jenny Roos

Uppdragsenheten

Hemvårdsavgifter/ersättningar
Lena Skoglund
Enheten för verksamhetsstöd

Anhörigkurator
Cecilia Bergman
063-14 37 80

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-12