Folkhälsa

Två cyklister med en fantastisk utsikt i bakgrunden

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa. Detta gäller både fysiskt, psykiskt och socialt, samt att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Östersunds kommuns ställningstaganden om folkhälsa

I vår riktlinje för god hälsa och välbefinnande fastställer vi ambitionsnivån för arbetet med folkhälsa och drogförebyggande arbete. Riktlinjen består av fem ställnings­taganden:

Vi verkar föredömligt för att alla ska ha likvärdiga förutsättningar att göra goda val för sin hälsa såväl psykiskt, fysiskt och socialt

Alla medborgare ges likvärdiga möjligheter till god hälsa och ett långt och aktivt liv. Östersunds kommun ska samarbeta med relevanta aktörer, arbeta förebyggande och verka för att alla ska ha en god psykisk, fysisk och social hälsa. En god hälsa är avgörande för fler aspekter senare i livet. Särskilt fokus ska därför läggas på barn och unga samt personer med funktionsnedsättning.

Vi verkar för hälsofrämjande livsmiljöer för alla

I Östersunds kommun har alla medborgare en trygg och säker miljö att bo, verka och vistas i. Kommunen skapar goda förutsättningar till rörelse och sociala mötesplatser, såväl fysiska som digitala. Genom att utveckla hälsofrämjande livsmiljöer så som bostadsområden, skolverksamhet, miljö och natur främjas medborgarnas hälsa.

Vi verkar för att alla medborgare får likvärdiga förutsättningar till utbildning och arbete

Östersunds kommun verkar för att alla medborgare ska få möjlighet till ett självständigt liv, en meningsfull sysselsättning samt inkludering och integration i samhället. Det gör vi genom att verka för att medborgare ges likvärdiga möjligheter till lyckade studier, egen försörjning, arbete och möjlighet att lära hela livet.

Vi verkar för att barn och unga skyddas från alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS)

Kommunanställda som i sitt arbete möter barn och unga ska i sin yrkesroll vara restriktiva mot ANDTS och därmed verka som goda förebilder. Kommunen arbetar aktivt med att stärka både medarbetare och vårdnadshavare med kunskap och verktyg inom området. I kommunala verksamheter och evenemang riktade till barn och unga som helt eller delvis finansierar av kommunen råder nolltolerans mot ANDTS.

Vi verkar för att medborgarna gör medvetna och restriktiva val i frågor om alkohol, tobak och spel om pengar med förhållningssättet nolltolerans mot narkotika och dopning

Östersunds kommun arbetar aktivt med att förändra medborgarnas attityder, normer och ger ökad kunskap kring ANDTS och dess konsekvenser på hälsa och samhälle. Medborgarna ska ha tillgång till evenemang och offentliga miljöer fria från ANDTS. Risk- och missbruk ska upptäckas tidigt och stödinsatser ska erbjudas skyndsamt, särskilt hos unga vuxna, föräldrar till minderåriga och personer från 65 år. Kommunen arbetar aktivt med att uppnå målet i Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 och som tobaksfri kommun stöttar Östersunds kommun de anställa som väljer att sluta med sitt tobaksbruk.

Ställningstagandena ovan baseras på internationella, nationella och regionala mål inom folkhälso- och ANDTS-politiken med målet att ge kommunens medborgare förutsättningar att leva ett liv med god och jämlik hälsa. Riktlinjen antogs 2022 av kommunfullmäktige.

Läs mer: Riktlinje för god hälsa och välbefinnande Pdf, 221 kB.

Kommunens roll i folkhälsoarbetet

Många insatser som påverkar hälsan i be­folk­ningen ingår i det primär­­kommunala ansvar­et. Hur kommunen väljer att arbeta med bo­stads­­områden, vägar, skol­verk­sam­het, vård, omsorg, kollek­tivtrafik, vatten och avlopp, miljö och natur har stor betydelse för med­borg­arnas hälsa, likaså möjligheter till utbildning, arbete och umgänge med nära och kära.

Andra viktiga aktörer i folk­hälso­arbetet är primärvården, folk­tand­vården, polis, närings­liv, föreningsliv samt ideella organi­sationer. Sist men inte minst krävs det att varje enskild människa tar eget ansvar för sin hälsa.

Detta påverkar vår hälsa

Figuren "Hälsans bestämningsfaktorer" visar bredden av faktorer som påverkar vår hälsa. Se utförligare förklaring nedan.

Illustration som visar hälsans bestämningsfaktorerFörstora bilden

Figur: Hälsans bestämningsfaktorer

Förklaring av figuren Hälsans bestämningsfaktorer

Figuren "Hälsans bestämningsfaktorer" visar bredden av faktorer som påverkar vår hälsa. Figuren kan närmast liknas vid en regnbåge med fyra olika färglager med faktorer på olika nivåer:

  • De faktorer som finns i regnbågens färgade fält är till stor del är påverkbara.
  • I mitten befinner sig den enskilda individen eller familjen.
  • Under linjen finns faktorer som till största del är opåverkbara, såsom ålder, kön och arv.

Det innersta färglagret i regnbågen innehåller sociala faktorer närmast individen såsom socialt stöd, sociala nätverk samt barns vuxenkontakter.

I nästa lager kommer de bestämningsfaktorer som brukar benämnas levnadsvanor, det vill säga tobak, alkohol, narkotika, matvanor, motion, sex och samlevnad, sömnvanor.

I det tredje färglagret beskrivs våra livsvillkor såsom arbetsmiljö, arbetslöshet, boende, trafik, utbildning, jordbruk och livsmedel, fritid och kultur, socialförsäkring, socialtjänst, hälso-, sjuk- och tandvård.

Slutligen, i det yttersta lagret, finns faktorer i vår omgivning som grundläggande värden, miljö och samhällsekonomi.

Vår hälsa påverkas därmed av en mängd olika faktorer som på olika sätt och på olika nivåer även samspelar med varandra. En del av bestämningsfaktorerna kan påverkas genom individens egna ställningstaganden medan andra kräver politiska beslut och gemensamma åtgärder från samhället för att påverkas.

Mer om folkhälsoarbete

Healthy Cities

Östersunds kommun ingår i nätverket Healthy Cities. Nätverkets mål är att stärka folkhälsoarbetet och att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling.

Healthy Cities

Drog­förebygg­ande arbete

Läs mer om vårt arbete mot missbruk av olika droger och spelberoende.

Drog­förebygg­ande arbete

Nyckeltal och statistik folkhälsa

Under respektive mål hittar du nyckeltal kopplade till folkhälsa.

Kommunens mål och budget

Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor

God hälsa och välbefinnande - ett globalt mål

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Mål 3 - Globalamalen.se

Hållbar utveckling

Globala målen - mål 3

God hälsa och välbefinnande - mål 3 av de globala målen

Sidan uppdaterad 2023-12-05