Diarium och arkiv

En kommun måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna hand­lingar lätt ordnade och enkla att hitta. Nästan alla brev och hand­lingar som skickas till och från en kommun är allmänna och offentliga. Det innebär att alla får läsa dem.

Diarium

I Östersunds kommuns diarium hittar du handlingar som är inkomna till, upprättade av eller som har skickats från kommunen. I diariet på webben kan du själv söka efter de ärenden som handläggs i de olika nämnderna. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner, med mera. I diariet hittar du rubrikerna på de allmänna handlingarna och information om vilken nämnd som har handlingen. De flesta handlingar är dock inte publicerade – för att ta del av handlingen kan du kontakta kundcenter.

Östersunds kommuns diarium

Hittar du inte det du söker i diariet?

Om du inte själv kan hitta och ta del av den handling som du söker kan du kontakta kommunen och begära att handlingen lämnas ut till dig. En sådan begäran hanteras utan vidare dröjsmål. Det innebär att vi direkt börjar arbeta med att ta fram handlingen, och ambitionen är att den ska överlämnas till dig så snart som möjligt efter att vi har säkerställt att det inte finns några lagliga hinder mot att lämna ut handlingen.

Dock kan detta förfarande ibland ta lång tid om det är ett omfattande material som begärs ut, om sekretessprövningen är komplicerad, eller om materialet ska inhämtas från flera olika förvaringsplatser för allmänna handlingar inom kommunen.

En begäran om att ta del av allmänna handlingar kan du enklast göra genom att mejla kundcenter@ostersund.se eller ringa 063-14 30 00.

Kommunarkivet

I kommunarkivet finns kommunala handlingar från 1862 och fram till idag. Här hittar du kommunala protokoll, fattigvårdsstyrelsens handlingar, ritningar, betyg, klasslistor och mycket mera - en spännande kommunal historia.

I kommunarkivet finns också handlingar som tillhörde de gamla kommuner som idag är upptagna i Östersunds kommun, exempelvis Frösö kommun och Lits kommun.

Kommunarkivet

Vilka handlingar är allmänna och vilka är offentliga?

En handling är allmän om den förvaras hos kommunen samt antingen skickats till eller upprättats där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator.

Tjänstemäns interna arbetsmaterial räknas dock inte som allmänna handlingar. Inte heller handlingar i ärenden som ännu inte är klara och beslutade.

Huvudregeln är att allmänna handlingar också är offentliga - det vill säga att vem som helst har rätt att ta del av dem. Handlingar kan dock sekretessbeläggas enligt offentlighets- och sekretesslagen och då får inte uppgifterna lämnas ut. Det kan exempelvis vara handlingar som innehåller uppgifter om människors personliga förhållanden, vilket kan komma fram i ärenden som rör skola, förskola och socialtjänst. 

Sidan uppdaterad 2024-01-03