Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu.

Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Stora och komplicerade planer kan ta längre tid. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju delar:

  1. Planbesked
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Överklagande
  6. Planen vinner laga kraft

Du som medborgare och sakägare har möjlighet att tycka till om planen. Det kan du göra under samråd och granskning.

 

karta över Östersund med stadsdelarna inritade.

Staden

För närvarande är ingen detaljplan påbörjad i staden.

Karlslund

Påbörjat planarbete

Fjällkon 6. Bostadsbebyggelse (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Fjällkon 6 i syfte att möjliggöra förtätning med ytterligare bostäder. Detaljplanen ska särskilt utreda bevarande av grönytor, och bebyggelsen ska anpassas till områdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Del av Karlslund 2:5. Bostäder (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för del av Karlslund 2:5 i syfte att möjliggöra för bostäder. Avsikten är att omvandla del av nuvarande grusplan till flerbostadshus för studentbostäder. Detaljplanen syftar även till att binda samman Lövbergaparken och Remonthagen genom att befintligt grönstråk förstärks.

Del av Karlslund 3:4. Bostäder, odling och handel. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra för bostäder med tillhörande odling och verksamheter vid Remonthagen.

Antagande

Karlslund 1:32, Blomstergården. Bostäder, skola, förskola och kommersiella lokaler (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan som ska möjliggöra för bostäder och kommersiella verksamheter inom området.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utveckling av en ny hållbar stadsdel i anslutning till befintliga bostadsområden och skidstadion. Syftet är vidare att skapa en stadsdel med hög arkitektonisk kvalitet och en variation i bebyggelsen.

Då planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan har en strategisk miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2023.

Detaljplanen har överklagats efter antagandet.

Planhandlingar:

Utredningar:

Norr

Påbörjat planprogram

Norr 1:20 och Norr 1:12 med flera. Planprogram för stadsdel norr (fas: Påbörjat planprogram)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram ett planprogram för stadsdel norr. Syftet med programarbetet är att utreda förutsättningarna för att utveckla området med bland annat handel, verksamheter, bostäder och grönstråk. 

Påbörjat planarbete

Biet 3-5 och 8. Bostadsbebyggelse (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för förtätning med nya flerbostadshus inom fastigheterna Biet 3-5 och 8. Under planarbetet ska bland annat lämplig exploateringsgrad utredas.

Frösön

Påbörjat planarbete

Del av Frösö-Berge 21:195 m.fl. Bostäder på fd Frösö Zoo, etapp 1. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra bostäder och allmänna grönområden. Området är en första etapp i detaljplaneläggningen av före detta Frösö Zoo och omkringliggande områden. Avsikten är att området ska innehålla en blandning mellan flerbostadshus och markbostäder, exempelvis radhus. Detaljplanen berör i huvudsak Frösö Hästgård och den före detta djurparkens parkering, slutlig planavgränsning är inte bestämd.

Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som godkändes av kommunstyrelsen 2023-04-04 §78. Programhandlingarna finns att läsa på länkarna nedan.

Programhandlingar:

Utredningar:

 

Frösö-Berge S:23 och S:24. Kommunalt huvudmannaskap för vägar. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra ett kommunalt huvudmannaskap för Bergtorpsvägen med stickvägar på Frösön. Idag är vägarna en gemensamhetsanläggning och Bergtorpets samfällighetsförening ansvarar för drift och underhåll av vägarna.

Valla centrum 1 och 2. Om- och tillbyggnad av Vallaskolan (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som ska göra det möjligt att bygga till Vallaskolan men även förskolan Önegården. Planen ska säkerställa tillräcklig friyta för eleverna. En allmän gång- och cykelväg ska finnas genom skolområdet. Parkering och hämta/lämna ska ordnas.

Mariedal 15. Flerbostadshus (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som ska möjliggöra förtätning med flerbostadshus inom fastigheten Mariedal 15. Under planarbetet ska bland annat lämplig exploateringsgrad utredas så att områdets kvaliteter som utemiljöerna och de kulturhistoriska värdena behålls.

Stocke 4:1. Bostäder (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Stocke 4:1. Området är beläget mellan Östersund-Frösö golfbana och Frösö park.

Valla 4:2. Nya bostadstomter (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att skapa bostadstomter norr om befintlig bebyggelse vid Sommarslingan på västra Frösön. Avsikten är att skapa fem byggrätter för enbostadshus.

Samråd

Intagan S:1 m.fl. Kommunalt huvudmannaskap för gata (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra ett kommunalt huvudmannaskap för gatan Mjällestigen på Frösön. Idag är gatan en gemensamhetsanläggning och Frösö Ängar samfällighetsförening ansvarar för drift och underhåll av gatan.

Detaljplanen syftar även till att möjliggöra bildandet av en ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar som ligger under privata fastigheter inom planområdet.

Detaljplanen hålls tillgänglig för samråd under perioden 13 mars till och med 3 april 2024.

Planhandlingar

Frösö-Berge 20:18 med flera. Bostäder vid Mosebacken (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör villor, radhus och parhus vid Mosebacken på Frösön.

Planförslaget hölls tillgängligt för samråd under perioden 4 juli till och med den 26 augusti 2022.

Planhandlingar:

Utredningar:

Granskning

Hammarskiftet 12 och 13. Nya bostäder (fas: Granskning)

Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som syftar till att förtäta två redan bebyggda fastigheter med ytterligare bostäder. Området ligger i Valla på Frösön och avsikten är att 4 nya bostadstomter ska skapas.

Detaljplanen hålls tillgänglig för granskning under perioden 15 juli 2024 till och med 19 augusti 2024.

Planhandlingar

Lugnvik

Påbörjat planarbete

Vedgården 1. Bostäder. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra nya bostäder inom området, som idag används för industriändamål. Särskilt viktiga frågor att utreda är dagvattenhantering, eventuella markföroreningar samt buller- och riskfrågor kopplat till omgivande industri och järnväg. Under planarbetet ska även lämplig omfattning och exploateringsgrad för den nya bebyggelsen utredas.

Lugnviksverket 1. Värmekraftverk och industri. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att pröva markens lämplighet för industriändamål, fjärrvärmeändamål samt för ställverk. En samlokalisering på platsen möjliggör för industriverksamheten och fjärrvärmeverksamheten att dra nytta av varandras verksamheter genom till exempel nyttjande av spillvärme eller andra överskott från verksamheterna.

Del av Östersem 3:159 med flera. Utökning och anpassning av detaljplan för verksamheter. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra för verksamheter inom området samt att anpassa gällande detaljplan efter nya förutsättningar.

Granskning

Östersem 3:79 - Brittsbo. Kommunalt huvudmannaskap för gata (fas: Granskning)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör en ändring från enskilt huvudmannaskap för kvartersgator till kommunalt huvudmannaskap inom bostadsområdet Brittsbo. Detta medför att skötsel och driften av gatorna ska ligga på kommunen och inte delägare i gemensamhetsanläggningar. Ändringen innebär ingen förändring i den fysiska miljön utan är enbart en administrativ förändring.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 16 april till och med den 7 maj 2024.

Planhandlingar

Odensala

Påbörjat planarbete

Odensala 3:3 med flera. Industri i Verksmon. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra för industri, verksamheter och gator inom området. Delar av planområdet kan även komma att planläggas som allmän plats – natur för att skydda och kvalitetssäkra natur- och friluftsvärden. Anläggningar och infrastruktur kopplat till elförsörjning kan även behöva rymmas inom planområdet.

Odenskog

För närvarande är ingen detaljplan påbörjad i Odenskog

Torvalla, Ope

Antagande

Del av Odensala 8:1 med flera. Utökning av industriområde i Verksmon (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad jobbar nu med en detaljplan för att skapa möjligheter för en utökning av industri/arbetsplatsområde i Verksmon i form av ändamålsenliga fastigheter för industri och verksamheter. Inom området finns idag skog med delvis höga värden, samt en mindre bäck i områdets sydvästra del.

Planförslaget hölls tillgängligt för granskning mellan den 18 december 2020 till och med den 22 januari 2021.

Detaljplanen antogs av Miljö- och samhällsnämnden den 23 juni 2021.

Detaljplanen har upphävts efter antagandet.

Planhandlingar

Utredningar

Odenslund

Påbörjat planarbete

Hästhoven 14-17. Flerbostadshus. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra flerbostadshus.

Söder

Påbörjat planarbete

Staden 2:1 m.fl. Storsjöstrand etapp 3. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra blandstadsbebyggelse med tyngdpunkt på flerbostadshus som en fortsättning av Storsjö strands utveckling.

Påbörjat planprogram

Bangårdsgatan. Program för framtida utveckling. (fas: Påbörjat planprogram)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram ett planprogram för Bangårdsgatan. Syftet med programarbetet är att utreda förutsättningarna för utveckling mot en blandad centrumnära stadsdel.

Brunflo

Granskning

Brunflo-Viken 2:25. Bostäder i Brunflo (fas: Granskning)

 

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostäder längs Mariebyvägen invid infarten till Sjövägen, ca 600 meter söder om centrala Brunflo.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 16 juni till och med den 20 augusti 2024.

Planhandlingar

Undersökningar

Landsbygd

Påbörjat planarbete

Del av Karlslund 2:2. Regemente Torråsen (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för del av Karlslund 2:2 för att möjliggöra nytt regementsområde i Torråsen. Området ska inrymma de funktioner en grundläggande soldatutbildning har behov av.

Inom ramen för planarbetet kommer ett flertal frågor att behöva utredas, däribland tillfartsvägar för bil, cykel och gående, naturvärden, buller, rekreation, vatten och avlopp med mera.

Karlslund 2:2. Verksamheter i Furulund (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan vars syfte är att möjliggöra för verksamheter i övre Furulund. Det finns en efterfrågan på mark för att bedriva verksamheter inom Östersund. Östersunds kommun prövar därför ett nytt område för verksamheter med närhet till E14 och staden. Föreslaget planområde består i huvudsak av skogsmark idag och avses inrymma nya verksamheter med tillhörande parkering samt ytor för dagvattenhantering.

Marieby-Bye 3:11. Villatomter i närheten av Marieby (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för nya villatomter på skogsmark i närheten av Marieby. Planområdet är beläget inom fastigheten Marieby-Bye 3:11 och avser tillföra bostäder och gata.

Imnäs 1:8. Bostäder vid Gullhögarna (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra tio nya tomter för småhus.

Lillsjöhögen 2:10 med flera. Industriområde Midskog (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för ett industriområde.

Samråd

Häggesta 1:59 med flera Skola och förskola i Häggenås (fas: Påbörjat planarbete)

Detaljplan karta Häggesta 1:59

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra tillbyggnad av Häggenås skola och intilliggande förskola. Utemiljön, parkeringsplatser och hämta/lämnazon ska också ses över.

Detaljplanen hålls tillgänglig för samråd under perioden 5 juli till och med 25 augusti 2024.

Planhandlingar

Undersökningar

Granskning

Fannbyn 6:9. Nya bostäder (fas: Granskning)

 

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för del av Fannbyn 6:9 i syfte att möjliggöra för nya bostäder. Avsikten är att omvandla skogsmark till två nya tomter för småhus i anslutning till befintlig bebyggelse.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden den 12 juni till och med den 16 juli 2024.

Planhandlingar

Utredningar

Sidan uppdaterad 2024-07-15