Försäljning av tobaksvaror

Den 1 juli 2019 började Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) att gälla.

Krav på försäljningstillstånd

Från och med 1 november 2019 gäller att den som skall sälja tobaksvaror, både detaljhandlare och partihandlare, ska söka och få ett försäljningstillstånd.

När ansökan inkommit och ärendet utretts (ta cirka 6 veckor) fattas beslut Miljö- och samhällsnämnden. Om ansökan överensstämmer med de krav som ställs kan ett beslut tas av ordförande i Miljö- och samhällsnämnden istället.

Du behöver bifoga en del andra handlingar i din ansökan. Vilka dessa är framgår i checklistan.

Checklista - vad du behöver bifoga din ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror inom detaljhandel Pdf, 70.8 kB.

Försäljaren är skyldig att utöva särskild kontroll (egenkontroll) och att ansvara för att verksamheten följer ett lämpligt egenkontrollprogram.

Vilka regler gäller?

  • Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. I försäljningslokalen ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet att sälja eller lämna ut sådana produkter till den som inte har fyllt 18 år.
  • Tobaksvaror får inte säljas till den som kan misstänkas överlämna varorna till någon som inte fyllt 18 år.
  • Tobaksvaror ska vara märkta med korrekt hälsovarning.
  • Övriga krav på märkning, produktpresentation och innehållsdeklaration finns i Lag om tobak och liknande produkter. Nedan följer exempel på krav.
  • Cigaretter får bara säljas i originalförpackning med särskild märkning. Förpackningen ska innehålla minst 20 cigaretter, vara försedd med en allmän varning, en informationstext samt en kombinerad hälsovarning där bland annat rökavvänjningsinformation framgår. Samt uppgifter för att säkerställa identifikation av platsen och tiden för cigaretternas tillverkning, spårbarhets- och säkerhetsmärkning.
  • Styckförpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner. Snus ska vara märkt med hälsovarning på två sidor av förpackningen.
  • Styckförpackningar med rulltobak måste innehålla minst 30 gram samt vara försedd med en allmän varnig, en informationstext samt en kombinerad hälsovarning där bland annat rökavvänjningsinformation framgår. Dessutom uppgifter för att säkerställa identifikation av platsen och tiden för rulltobakens tillverkning, spårbarhets- och säkerhetsmärkning.

Automat, distansförsäljning eller liknande

Försäljning av tobaksvaror från automat eller vid distansförsäljning är tillåten om det går att kontrollera mottagarens ålder.

Tänk på att anmäla distansförsäljningen till kommunen.

Om du inte följer lag om tobak och liknande produkter

Kommunen har tillsyn över försäljningen på försäljningsstället. Kommunen kan besluta om föreläggande eller förbud, med eller utan vite om du som näringsidkare bryter mot lagen.

Beslut som en kommun har fattat enligt Lag om tobak och liknande produkter överklagas hos Förvaltningsrätten.

Marknadsföring

Huvudregeln är att det är förbjudet att marknadsföra tobaksvaror. Däremot är det tillåtet med viss marknadsföring inne på försäljningsstället, till exempel neutral information om att du säljer tobaksvaror samt varulistor och prislistor. Reglerna finns i lag om tobak och liknande produkter samt på Konsumentverkets sida om marknadsföring av tobak.

Folkhälsomyndighetens sida om tobak

18-årsdekaler

Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088)

Folkhälsomyndighetens sida Lag om tobak och liknande produkter

Vad kan du förvänta dig av oss?

Vi erbjuder dig råd och information i ett tidigt skede. Vid komplett ansökan gällande tillstånd för försäljning av tobak finns förslag till beslut framtaget inom sex veckor från den dagen ansökan kommit in.

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Behandling av personuppgifter

Samhällsbyggnad hanterar personuppgifter utifrån dataskyddsförordningen (GDPR), Arkivlagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt gällande speciallagstiftningar för myndighetsutövning t.ex. Lag om Tobak och liknande produkter med tillhörande förordning och föreskrifter.

Information om hantering av personuppgifter finns angiven på respektive blankett för olika typer av anmälningar eller ansökningar.

För mer övergripande information om Östersunds kommuns hantering av personuppgifter, hänvisas till www.ostersund.se/dataskydd

Sidan uppdaterad 2024-05-31