Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa

Det finns ingen generell "rätt" att få tillstånd. Kommunen ska bedöma riskerna för eventuella olägenheter (störningar) och risk för människors hälsa.

Enligt 8 kap 17 § i Alkohollagen och enligt Östersunds kommuns riktlinjer får serveringstillstånd vägras om alkoholserveringen på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Bedömningsgrunder:

  • Polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till kända eller befarade ordningsproblem, på serveringsstället eller i dess närmaste
  • Kommunen avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende till restaurangen utsätts eller riskerar att utsättas för störningar från serveringsstället.
  • Serveringsstället utsätter gäster för fara genom att inte ha ett skäligt brandskydd, till exempel låsa eller blockera utrymningsvägar eller överskrider det antal personer som lokalen är lämplig för ur
  • Kommunen bedömer områden vara särskilt känsliga, exempelvis i närheten av skolor, fritidsgårdar, i idrottsanläggningar eller ställen där många ungdomar i vanliga fall brukar
  • Kommunen känner till missförhållanden på serveringsstället eller angående sökandes lämplighet.
  • Om sökanden är känd för, eller kan befaras, komma att bedriva en drogliberal verksamhet, eller annat som inte är förenligt med seriös restaurangverksamhet exempelvis sexklubbar eller shower med naket inslag, till exempel
  • Om sökanden är känd för, eller kan befaras, underlåta att rätta sig efter myndigheters föreskrifter eller att inte ta del av det ekonomiska ansvar som följer av verksamheten.

Erinran, varning och återkallelse av serveringstillstånd

En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 9 kap 17 § alkohollagen

En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om
1. tillståndet inte längre utnyttjas,
2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller
3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. 9 kap 18 § alkohollagen

Sidan uppdaterad 2024-02-05