Tillsyn

Alkohol

Kommunen har tillsynsansvar över bestämmelserna om servering av spritdrycker, vin och starköl.. 9 kap 2 § alkohollagen 

Kommunen har även tillynsansvaret över detaljhandel eller servering med folköl. 9 kap 2 § alkohollagen

Kommunerna har rätt att ta ut avgifter för tillsyn av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med folköl. Avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige. 8 kap. 10 § alkohollagen

Tobak

Kommunen har tillsynsansvar över tobaksvaror som säljs till konsumenter och för tillsyn av rökfria serveringar. 7 kap Lag om tobak och liknande produkter

Kommunen har även tillsynsansvaret när det gäller tillsyn av rökfria miljöer angivna i tobakslagen till exempel restauranger och på andra serveringsställen, i lokaler som är avsedda för exempelvis barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom, på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem med flera. 7 kap Lag om tobak och liknande produkter

En kommun får ta ut avgift för sin för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. 8 kap 1§ Lag om tobak och liknande produkter

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Kommunen har tillsynsansvar över att e-cigaretter och påfyllningsbehållare tillhandahålls konsument i enlighet med de bestämmelser som finns, bland annat produktkrav, produktpresentation och hälsovarning. 7 kap Lag om tobak och liknande produkter

Kommunen har även tillsynsansvaret när det gäller bland annat åldersgränser, anmälan och egenkontroll. 7 kap Lag om tobak och liknande produkter

Kommunen får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet. 8 kap 2§ Lag om tobak och liknande produkter

Tobaksfria nikotinprodukter

Kommunen har tillsynsansvar över tobaksfria nikotinprodukter som säljs till konsumenter avseende anmälan, produktkrav, egenkontroll och åldersgränser. 24 och 25 §§ Lag om tobaksfria nikotinprodukter

Receptfria läkemedel

Kommunen kontrollerar efterlevnaden när det gäller 18-årsgräns, skyltning och egenkontroll och ska rapportera bristerna till Läkemedelsverket 20 och 21 §§ Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

En kommun får för sin kontroll ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Marknadsföring

Konsumentverket har det övergripande tillsynsansvaret men kommunen får utöva tillsyn på serveringsställen med serveringstillstånd. 9 kap 3 § alkohollagen

Konsumentverket har hela tillsynsansvaret över marknadsföringen av detaljhandelförsäljning med folköl.

Kommunen har tillsynsansvar över marknadsföring på eller i anslutning till försäljningsställen för tobak. Kommunen ska kontrollera att märkningen på tobaksvaror är korrekt, till exempel att alla tobaksvaror är märkta på svenska.
Centralt tillsynsansvar delas av Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Konsumentverket. 7 kap Lag om tobak och liknande produkter

Kommunen har tillsyn på eller i anslutning till fysiska försäljningsställen för tobaksfria nikotinprodukter. Centralt tillsynsansvar har Konsumentverket. 24 och 27 §§ Lag om tobaksfria nikotinprodukter

Sidan uppdaterad 2024-04-03