Riktlinjer för uteserveringar

Uteserveringar är ett uppskattat inslag i stadsbilden som bidrar till en attraktiv stadskärna med många mötesplatser. Det är viktigt att uteserveringar har en utformning som stämmer överens med omgivningen och är en del av gatulivet. Förutsättningarna för uteserveringar skiftar därför från plats till plats.

Vi vill alla att alla ska kunna ha glädje av uteserveringarna. Därför är det viktigt att utforma dem så att alla kan använda dem och att serveringarna inte hindrar framkomligheten.

Allmänt

  • Låt serveringen vara öppen och genomsiktlig. Det är trevligt att kunna sitta och titta på folklivet utanför. Förbipasserande ska lätt kunna se in och genom serveringen.
  • Ge uteserveringen en stadsmässig karaktär.
  • Uteserveringens olika delar som möbler, avgränsning och solskydd bör bilda en helhet. Skala, material, eventuell detaljutformning och kulör ska vara i samklang med gatans miljö.

Kom ihåg!

  • Sök polistillstånd.
  • Sök markupplåtelse.
  • För ny verksamhet: registrera livsmedelsverksamhet hos Miljö och hälsa, Samhällsbyggnad.
  • Uppbyggnad större än 0,3 meter: sök bygglov.
  • Alkoholservering: sök tillstånd hos Social- och arbetsmarknadsnämnden.
  • Gasolvärmare: sök tillstånd hos räddningstjänsten.

Riktlinjer

Placering och mått

En uteservering placeras längs fasaden vid den egna serveringslokalen. Uteserveringens storlek och form måste anpassas till framkomlighet för gångtrafikanter och renhållningsfordon. Förutsättningarna ser olika ut på olika platser. I markupplåtelsen framgår hur stor yta uteserveringen får ta i anspråk.

Golv

En uteservering är en del av gatans miljö och ska därför placeras direkt på marken utan uppbyggnad, trätrall eller liknande. I lutande gränder kan uppbyggnader i vissa fall medges. Om en uppbyggnad är högre än 0,3 meter krävs bygglov.

Tak

Parasoll anpassas till serveringens storlek. De kan förses med regnränna för bättre regnskydd.

Fällbara markiser ska placeras med ett fritt höjdmått av 2,3 meter för att möjliggöra renhållningen av trottoaren. För fasta markiser krävs det bygglov och de ska ha en fri höjd på 3,0 meter.

Färgen på solskydd och parasoll ska anpassas till omgivningen och bör vara enfärgade. Alkoholreklam får inte förekomma på parasoller, markiser eller annan av skyltning mot offentlig plats.

Avgränsning

Avgränsningar behövs för att markera serveringar. De ska avgränsas som hjälp för personer med synnedsättning med hjälp av en tydlig nedre avgränsning. Regler om alkoholservering kräver också alltid avgränsning.

Avgränsningar ska vara snyggt och enkelt utformade, luftiga och låga. Inhängnaden ska vara av tillfällig karaktär och får inte skada markbeläggningen.

Lämpliga material och färg är svart smide, täckmålad metall i grafitgrå eller annan dämpad kulör, rostfritt stål, rep, härdat glas.

Vid uppbyggda golv i gränder kan även ett luftigt trästaket användas. Virket ska vara hyvlat och täckmålat i dämpad kulör anpassad till omgivningen.

Täta staket och hela väggar får inte sättas upp. Tryckimpregnerade eller omålade trästaket passar inte heller in i stadsmiljön. Alkoholreklam får inte förekomma på avgränsningen.

Möbler

När serveringsytan möbleras är det bra att tänka på stadsmässigheten. Välj stolar och bord som passar in i stadsmiljön. Till exempel caféstolar i smide, metall, rotting eller trä. Välj även möbler som passar på trottoarens beläggning och fungerar bra även om det finns mindre lutningar och ojämnheter.

Undvik enklare, vita plastmöbler. Vit färg på möbler är olämpligt eftersom färgen bländar för den som har nedsatt syn.

Tillgänglighet

Plan- och bygglagen kräver att allmänna platser ska kunna användas av alla, även personer med nedsatt rörelse och / eller orienteringsförmåga. Därför ska uteserveringar utformas och möbleras så att den är säker och tillgänglig för alla. Om en uppbyggnad behövs för att marken lutar är det lämpligt att använda ramper för att även göra själva serveringslokalen tillgänglig.

En uteservering ska ha en säker och funktionell avgränsning som även är tydlig för personer med synnedsättning.

Uppvärmning

Tänk på miljön! Använd hellre filtar än gasolbrännare och el.

Ljud

Tänk på att inte störa boende och andra som vistas i närområdet. Information, reklam, musikutsändning, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från polisen.

Sommarsäsongen eller året runt?

För att få ha uteservering måste du söka markupplåtelse. Det kan sökas för sommarperioden (1 april - 31 oktober) eller för hela kalenderåret.

Vintertid måste det finnas plats för snöröjningsfordon och snövallar. Det innebär att uteserveringar i gränder, där uppbyggnader används på sommaren, inte är lämpliga. Längs andra gator kan markupplåtelse för uteservering även ges vintertid. Möbleringen ska vara enkel att ta bort om den inte används dagligen. I övrigt gäller samma riktlinjer som sommartid.

Tillstånd som behövs

Polistillstånd

Polistillstånd behövs för att använda allmän plats. Tillstånd ges normalt säsongsvis (1 maj - 30 september) men kan även ges kalenderårsvis.

Tillstånd söks hos Polisen.

Markupplåtelse

För att få ha uteservering måste du söka markupplåtelse. Det ges bara för ett år i taget eftersom både markupplåtelse polistillstånd krävs för att en etablering ska vara möjlig.

För att kunna "hyra" samma plats i flera år går det att göra en bokning för ett valfritt antal år. "Närhetsprincipen" gäller, det vill säga att marken i första hand upplåts till den näringsidkare som ligger närmast.

När du ansöker som markupplåtelse måste du redovisa hur uteserveringen är tänkt att se ut med färg, form och material.

Du söker markupplåtelse hos Teknisk Förvaltning, Gata, park, fritid.

Livsmedel

För att du ska få servera livsmedel krävs att din verksamhet är registrerad hos Miljö- och samhällsnämnden. Anmälan om registrering av livsmedelsföretag ska göras till Miljö och hälsa, Samhällsbyggnad senast två veckor innan verksamheten ska starta.

Livsmedel som bereds i en befintlig, registrerad livsmedelsanläggning för att serveras utomhus i direkt anslutning till anläggningen behöver inte någon ny registrering. Större förändringar av livsmedelshanteringen ska anmälas till Miljö och hälsa, Samhällsbyggnad.

Läs mer på sidan Livsmedelsverksamhet.

Bygglov

Du behöver inte bygglov för din uteservering om den följer kommunens riktlinjer. Gör du en uppbyggnad som är högre än 0,3 meter kävs det bygglov.

Läs mer på sidan Bygglov.

Serveringstillstånd

För att få servera alkohol på uteserveringen krävs tillstånd från Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Uteserveringen måste vara överblickbar från huvudrestaurangen vilket innebär att uteserveringen ska ligga i anslutning till restaurangen. Mat måste kunna serveras från restaurangen till uteserveringen.

Serveringar med alkoholtillstånd ska vara avgränsade.

Läs mer om serveringstillstånd på sidan Serveringstillstånd, tobakstillstånd, försäljning av folköl och receptfria läkemedel samt rökfria miljöer.

Brandsäkerhet

Brandsäkerheten är mycket viktig. Uteserveringar får inte påverka byggnaders utrymningsvägar. Utrymningsväg ska finnas i samma riktning som utrymningen från huvudbyggnaden. Det innebär att besökare ska kunna gå rakt ut från huvuentrén genom uteserveringen. Utrymningsvägens bredd ska vara minst 1,2 meter. Bord och stolar ska förankras eller placeras så att de inte oavsiktligt hamnar i utrymningsvägen.

För gasolvärmare gäller särskilda regler om hantering av brandfarlig gas. Tillstånd söks hos Räddningstjänsten!

Sidan uppdaterad 2024-03-04