Grundskola

Skolelev i skolmiljö

Barn mellan 6 och 16 år i Sverige har skolplikt och ska gå grundskolan. Grundskola omfattar förskoleklass och årskurs 1-9. Vi erbjuder fritidshem i anslutning till skolan.

Östersunds kommun erbjuder alla ukrainska barn i åldrarna 6–16 år skolgång på Parkskolan

På skolan undervisar behöriga lärare och det kommer att finnas tillgång till personal med ukrainska och ryska som modersmål.

För att man ska kunna börja skola behöver ansökan till skola göras. Besök därför kommunens Kundcenter som finns på Österäng, Förlandsgränd 1.

Vanliga frågor om förskoleklass och grundskola

Här finns svar på vanliga frågor om förskoleklass och grundskola. Om du har frågor som du inte får svar på nedan så kan du kontakta kommunens Kundcenter på telefon 063‑14 30 00.

Måste alla 6-åringar gå i förskoleklass?

Ja, förskoleklass är en obligatorisk skolform. Det innebär att skolplikten startar hösten det år som barnet fyller 6 år. Skolplikten gäller i tio år, från förskoleklass till årskurs 9.

Om det finns särskilda skäl kan vårdnadshavare begära att skjuta upp skolplikten och att barnet börjar förskoleklass ett år senare. Men barnet kan inte hoppa över förskoleklass.

Kan man välja/byta skola?

När barnet är sex år ska du som vårdnadshavare göra val till förskoleklass. Det gör du i januari via en e-tjänst.

Skolval

Om det är fler barn som söker en viss skola än det finns plats för så kommer kommunen göra ett urval. Urvalet utgår från en princip som kallas relativ närhet.

Vid ett sådant urval jämför man hur nära olika elever har till en viss skola jämfört med andra elever. Det är alltså en relativ närhet för varje elev. Ingen elev har därför en garanterad plats i sin närmaste skola.

Läs mer om hur urvalet relativ närhet går till

Om ditt barn går i en skola men vill byta, registrerar du som vårdnadshavare det i e‑tjänsten för skolbyte. Båda vårdnadshavarna behöver e-legitimation för att kunna göra skolbytet. Gör så här:

  1. Kontakta den skola som ditt barn vill byta till för att kontrollera om det finns plats
  2. Båda vårdnadshavarna behöver e-legitimation för att kunna göra skolbytet. Den ena vårdnadshavaren registrerar bytet i e-tjänsten för skolbyte. Den andra loggar sedan in i e-tjänsten och bekräftar skolbytet.

Får mitt barn skolskjuts?

Alla barn och ungdomar 6-19 år som är folkbokförda i Östersunds kommun får ett ungdoms­kort som gör att man kan resa gratis med Länstrafiken. Ungdoms­kortet gäller året runt och du kan åka så mycket du vill.

Elever har enligt Skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats nära hemmet och till skolan, om:
  • färdvägen överskrider gällande avståndsgräns
  • trafikförhållandena anses vara en fara för eleven
  • eleven har sådan funktionsnedsättning att den begränsar
  • annan omständighet råder

Se ytterligare information om skolskjuts.

Får barnet betyg eller omdöme?

Hur gör vi om vi har ett barn som behöver särskilt stöd?

Ta kontakt med elevens handledare eller din skolas rektor.

Är barnen försäkrade i skolan?

Alla barn som går i Östersunds kommuns skolor är försäkrade för olycksfallsskador. Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under tiden på skolan och på fritiden. Det är hos försäkringsbolaget Protector som barnen och eleverna är försäkrade.

Information om försäkringar

Kan barnen söka ledigt under terminstid?

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Eftersom barnen får svårare att nå målen för sin utbildning om de är borta från skolan så har skolan en restriktiv hållning till ansökningar om ledighet.

Hur kan jag påverka skolans verksamhet?

Du kan påverka ditt barns situation i skolan via utvecklingssamtalet som elever, lärare och föräldrar ska ha minst en gång per termin. Du kan också ta kontakt med skolans föräldraråd.

Om du har synpunkter på hela skolans verksamhet kan du framföra dem till rektor på skolan och till barn- och utbildningsförvaltningen.
Du kan också lämna klagomål enligt skollagen här på kommunens hemsida.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Så här lämnar du synpunkter till kommunen
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-05-20