Folköl

Folköl är en maltdryck med en alkoholhalt som ligger mellan 2,25 och 3,5 volymprocent. Bestämmelser om försäljning av folköl finns i Alkohollagen.

Vilka regler gäller?

Försäljning/servering av folköl ska anmälas till Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Tillståndsenheten. Det ska ske senast det datum som försäljningen påbörjas. 

Anmäl servering och detaljhandel för folköl (e-tjänst)

För detaljhandel med folköl måste man ha en fast butik som är registrerad enligt Livsmedelslagstiftningen och föra ett brett matsortiment i butiken. Enbart ett kiosksortiment räcker inte. Miljö- och samhällsnämnden beslutar om registrering av butiken.

För servering av folköl gäller ovanstående regler liksom att servering av mat samtidigt sker i lokalen. Maten ska vara tillagad för att serveras på plats eller tas med.

Det ska finnas ett lämpligt egenkontrollprogram.

Servering får inte ske till underårig. I försäljnings- eller serveringslokalen ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet att sälja eller lämna ut folköl till underåriga (under 18 år). Inte heller får föräldrar skicka underåriga för att köpa folköl.

Folköl får inte säljas till någon som misstänks kommer att lämna ölen till underårig. Inte heller får man sälja folköl till berusade eller drogpåverkade personer.

Den som säljer eller serverar folköl ska också tillhandahålla andra drycker, som exempelvis lättöl, läsk och bordsvatten.

Det är inte tillåtet att bjuda kunder/gäster på folköl. Det ska råda god ordning på försäljnings- och serveringsstället.

Vad händer om jag bryter mot lagen?

Samhällsbyggnad, miljö och hälsa och Polisen är tillsynsmyndigheter.

Om inte Alkohollagens bestämmelser följs kan nämnden förbjuda butiken/serveringen att sälja folköl eller, om förbud anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. Förbud meddelas för 6 månader eller, vid upprepad eller allvarlig försummelse, i ett år.

Den som bryter mot Alkohollagen kan också dömas till böter eller fängelse i upp till 6 månader. Det är kassa-/serveringspersonalen som är personligen ansvarig, och riskerar påföljd.

Vad kan du förvänta dig av oss?

Vi erbjuder dig råd och information i ett tidigt skede.

Vid anmälan av folkölsförsäljning eller försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare får du en skriftlig bekräftelse inom tio dagar.

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Behandling av personuppgifter

Samhällsbyggnad hanterar personuppgifter utifrån dataskyddsförordningen (GDPR), Arkivlagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt gällande speciallagstiftningar för myndighetsutövning t.ex. Alkohollagen med tillhörande förordning och föreskrifter.

Information om hantering av personuppgifter finns angiven på respektive blankett för olika typer av anmälningar eller ansökningar.

För mer övergripande information om Östersunds kommuns hantering av personuppgifter, hänvisas till www.ostersund.se/dataskydd

Sidan uppdaterad 2024-05-31