Kommunalt vatten och avlopp för företag

En kvinna och en flicka som sitter tillsammans i gräset med Storsjön och fjällen i bakgrunden

Företag kan ha andra behov av vatten än hushållen och kan också släppa ut mer skadliga ämnen i sin omgivning och i avloppet. Här har vi samlat sådan information om vatten och avlopp som är riktad speciellt till företag.

Ansvar för vad som släpps ut i mark och vattendrag samt i avloppet

Alla verksamheter ska naturligtvis följa miljölagstiftningen. Hanterar ni mycket oljeprodukter som olja, bensin och diesel ska ni ha oljeavskiljare även om ni har en egen avloppsanläggning. Inom kommunens vattenskyddsområden är det extra viktigt att inte släppa ut skadliga ämnen till mark och vattendrag.

Kommunalt avlopp

Är ni anslutna till kommunala avloppsledningar får ni inte släppa ut ämnen i avloppet som kan skada ledningarna eller störa reningsprocessen i reningsverken. Det gäller vare sig utsläppen hamnar i dag- eller spillvattenledningarna*).

Fett som följer med ner i avloppet stelnar och täpper till ledningarna. Därför ska verksamheter som hanterar mat som exempelvis restauranger och gatukök ha fettavskiljare.

Det är alltid fastighetsägaren som är ytterst ansvarig för att hyresgäster inte spolar ner skadliga ämnen i avloppet, eftersom det är fastighetsägaren som står för abonnemanget för vatten och avlopp hos oss. Därmed är det alltid fastighetsägaren som är ytterst ansvarig för att fett- och oljeavskiljare är installerade där de behövs.

Ni får inte släppa ut föroreningar i avloppet

För att bedöma om avloppsvattnet kan ha en negativ inverkan på ledningar eller reningsprocesser finns en riktvärdeslista. Den tar, till exempel, upp hur högt eller hur lågt pH-värde som utsläpp får ha, eller hur höga halter av exempelvis fett, klorid, tungmetaller eller olja ett avloppsvatten får innehålla. Vi kan kontrollera ert avloppsvatten genom provtagning och analys. Om ni överskrider ett riktvärde mer än tillfälligt ska ni vidta åtgärder så att det inte händer igen.

Läs mer i riktvärdeslistan Pdf, 93.4 kB.

Utsläpp i kommunala avloppsledningar kostar

Fosfor, biologiska ämnen eller suspenderande substans (partiklar) är exempel på ämnen som belastar reningsverken. Om er verksamhet släpper ut den typen av ämnen ska ni därför betala en extra avgift för detta. Avgiften baseras på utsläppshalten och finns reglerad i VA-taxan §14.5 "Utsläppshalter" och §14.1 e) "Avgift för brukandet av anläggningen".

Läs mer i VA-taxan

Oljeavskiljare

En bilverkstad med en golvbrunn i förgrunden

Bilverkstäder, bensinmackar, fordonstvättar med flera sådana verksamheter som hanterar oljeprodukter, ska ha oljeavskiljare som skiljer ut exempelvis olja, bensin och diesel från avloppsvattnet. Även sådana verksamheter med egen avloppsbrunn ska ha oljeavskiljare. Garage, maskinhallar samt bilparkeringar med 50 p-platser eller fler, och som lutar mot dagvattenbrunn, ska också ha oljeavskiljare. Har ni en äldre oljeavskiljare som installerats före 2003 ska den bytas ut eller uppgraderas senast 2025.

Skyddar vår natur och våra dricksvattentäkter

Oljeprodukter, som olja, bensin och diesel, är skadliga för djur, växter och människor. Därför ska oljeprodukter inte släppas ut på marken eller i sjöar och vattendrag. Om oljeprodukter följer med avloppsvatten till ett reningsverk kan det förstöra reningsprocessen. Då kommer reningsverket att släppa ut dåligt renat avloppsvatten i våra sjöar och vattendrag.

En väl fungerande oljeavskiljare är ett mycket bra skydd för vår natur och våra dricksvattentäkter.

Läs mer om oljeavskiljare i de nya
Riktlinjerna för oljeavskiljare i Östersunds kommun Pdf, 67.4 kB.

Se också de speciella riktlinjerna för fordonstvättar Pdf, 44.8 kB.

Fettavskiljare

Ägg som steks i fett

Verksamheter som exempelvis restauranger och gatukök genererar mycket fett som, om det spolas ned i avloppet, stelnar och täpper till avloppsledningarna.

Blir det stopp i en kommunal spillvattenledning måste spillvattnet ledas bort; bräddas över till en dagvattenledning. Då går smutsvatten orenat ut i sjöar och vattendrag utan att passera ett reningsverk. Verksamheter som hanterar mat och är anslutna till kommunala avloppsledningar måste därför ha en fettavskiljare som fångar upp fettet. Det är alltid fastighetsägaren som är ytterst ansvarig för att inte fett spolas ned i kommunala avloppsledningar.

Större mängder fett från exempelvis fritering och stekning ska inte hällas i fettavskiljaren. Samla upp det direkt och lämna till ett återvinningsföretag.

Ordförklaringar

Avloppsvatten - ett samlingsbegrepp för flytande orenligheter från hushåll, industrier och annan mänsklig verksamhet som samlas upp i avloppsystem. Spillvatten och dagvatten är olika typer av avloppsvatten.

* Spillvatten - avloppsvatten från kök, badrum och toaletter samt från verksamheter och industrier. Spillvatten leds via ledningar till reningsverk där det renas innan det släpps ut i naturen igen.

* Dagvatten - regn- och smältvatten från hustak och gator. I tätbebyggda områden är dagvattnet förorenat av bland annat avgaser, bränslerester, oljor och smörjmedel, asfalt, m.m. Dagvatten leds via separata dagvattenledningar ut i omgivande sjöar och vattendrag.

Sidan uppdaterad 2023-04-26