Fristående förskola och familjedaghem

Enskilda får starta förskola/fritidshem och annan pedagogisk omsorg. Om du är intresserad av att starta fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg och vill ha mer information vänder du dig till Kundcenter, 063-14 30 00.

Om verksamheten bedöms uppfylla kvalitetskraven, ska kommunen godkänna ansökan och ge bidrag.

Tillsyn

Barn- och utbildningsnämnden är tillsynsmyndighet för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg i Östersunds kommun. Det innebär att kommunen ska granska de fristående verksamheterna. Den som genomför granskningen av verksamheterna är sakkunnig på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Under en tillsyn kontrollerar sakkunnig att verksamheten uppfyller krav (lagar och andra föreskrifter), samt beslutar om åtgärder vid eventuella brister.

Tillsynen bidrar även till att höja kvaliteten i den verksamhet som granskas. De som ansvarar för verksamheten får därför råd och vägledning i hur de kan arbeta med förbättring och utveckling.

Så går tillsynen till

  1. Dokumentgranskning
  2. Tillsynsbesök i verksamheten och intervjuer med huvudman, rektor och personal
  3. Kommunicering av vad som framkommit i tillsynen och som kommer att ligga till grund för kommande beslut
  4. Beslut efter tillsyn

Huvudman för fristående förskola eller pedagogisk omsorg ska årligen skicka in följande till Barn– och utbildningsförvaltningen:

  • Årsredovisning och verksamhetsberättelse
  • Dokument som styrker ett systematiskt kvalitetsarbete
  • Redovisning av samtliga tillbud och olycksfall

Huvudman för fristående förskola ska kontinuerligt anmäla ändringar i den berörda kretsen av personer för att säkerställa att kraven på insikt och lämplighet i övrigt upprätthålls och fortlöpande är uppfyllda.

Sidan uppdaterad 2024-02-02