Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all verksamhet (i form av använd­ning av mark, byggnader eller anläggningar) som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten, eller som innebär annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljöfarliga verksamheter delas i fyra olika prövningsklasser, A-, B-, C- respektive U-verksamheter.

Miljöfarliga verksamheter kan kräva en anmälan eller ett tillstånd, beroende på vilken klass verksamheten hamnar i. Det är miljöprövningsförordningen (2013:251) som reglerar tillstånds- och anmälningsplikten för miljöfarliga verksamheter. Läs miljöprövningensförordningen på Riksdagens webb.

Miljöfarlig verksamhet inom vattenskyddsområde

Om du ska bedriva miljöfarlig verksamhet inom något av kommunens vattenskyddsområden så behöver du antingen anmäla eller ansöka om särskilda tillstånd för det.

Läs mer om vattenskyddsområden i Östersunds kommun

Vilka miljöfarliga verksamheter kräver tillstånd?​

Verksamheter som är klassade som A- respektive B-verksamheter kräver tillstånd från antingen mark- och miljödomstolen (A-verksamhet) eller länsstyrelsen (B-verksamhet).

För att ansöka om tillstånd för A- respektive B-verksamheter vänder du dig därför direkt till mark- och miljödomstolen respektive länsstyrelsen.

Vilka miljöfarliga verksamheter kräver anmälan?​

C-verksamheter måste anmäla anläggande eller drift av verksamheten till kommunens miljö- och samhällsnämnd. Anmälan ska ske minst sex veckor innan verksamheten ska starta.

För att anmäla miljöfarlig verksamhet ska du använda e-tjänsten Anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Handläggning

Handläggningstiden för anmälan av miljöfarlig verksamhet är cirka 56 arbetsdagar.

Vilket ansvar har jag som verksamhetsutövare?

Det är den som driver en verksamhet som har ansvaret för att utreda och undersöka störningar. Verksamhetsutövaren har även ansvar för att åtgärda brister.

Du som verksamhetsutövare ska också själv upprätta rutiner för din egen kontroll av din verksamhet. Det betyder att du måste skaffa dig tillräckliga kunskaper för att kunna identifiera risker i verksamheten och skapa rutiner för hur verksamheten ska hantera riskerna.

Läs mer om egenkontroll i vårt informationsblad Gäller miljöbalkens krav på egenkontroll dig? Pdf, 375.7 kB. Mer information finns även på vår sida Egenkontroll.

Hur arbetar kommunen med tillsyn av miljöfarliga verksamheter?​

Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning arbetar på uppdrag av Miljö- och samhällsnämnden med tillsyn av miljöfarliga verksamheter i klasserna B, C och U. Det innebär att vi kontrollerar att verksamheter inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att vi undersöker om det finns en fungerande egenkontroll för verksamheten.

Vi arbetar till exempel med att granska rapporter som verksamheterna ska skicka in, och med både föranmälda och oanmälda tillsynsbesök.

Kommunen har en rådgivande funktion men kan även förelägga verksamhetsutövare om åtgärder om vi funnit brister. Vi är även skyldiga att åtalsanmäla om vi misstänker brott mot miljöbalken som kan vara straffbart.

Vi kan också kräva att du som verksamhetsutövare ska utreda eller undersöka brister på din egen bekostnad, till exempel när det gäller utsläpp till dag- eller spillvattennätet.

Vad kostar kommunens tillsyn för mig som har en miljöfarlig verksamhet?​

Den kommunala tillsynen av miljöfarliga verksamheter ska finansieras genom avgifter som verksamhetsutövarna själva ska betala. Detta enligt principen "förorenaren betalar" (PPP - Polluter Pays Principle).

Taxan för miljöskyddstillsyn beslutas av kommunfullmäktige. För 2024 ligger taxan på 1 378 kronor per timme. Kontrolltiden beräknas inte enbart på tillsynsbesök utan även för- och efterarbete.

Alla tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter som vi har tillsyn på betalar en fast årlig avgift för kommunens tillsyn. Avgiften baseras på hur många timmars tillsyn verksamheten har tilldelats vid riskbedömningen.

Verksamheter vi har tillsyn på som inte betalar en årlig avgift betalar timavgiften i efterskott. Avgiftens storlek bestäms även då av hur mycket tid vi lagt ner på vår tillsyn av din verksamhet.

Har du frågor om taxan för kommunens miljöskyddstillsyn? Du kan alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

Sidan uppdaterad 2024-04-04