Egenkontroll

Både du som äger en fastighet och du som bedriver verksamhet omfattas av miljöbalkens krav på egenkontroll.

Vad innebär kravet på egenkontroll för mig?​

Kravet på egenkontroll innebär att det är du själv som är ansvarig för att kontrollera så att din verksamhet följer lagkraven som miljöbalken ställer. Till exempel ska du själv skaffa dig tillräcklig kunskap, samt på eget initiativ kontrollera och åtgärda brister och risker i verksamheten eller i fastigheten.

Egenkontrollen kan beskrivas som ditt eget kvalitetssystem för att förebygga och åtgärda eventuell negativ påverkan som din verksamhet eller fastighet har på människors hälsa och på miljön.

Hur ska egenkontrollen utformas?​

Hur stor verksamheten är styr hur omfattande egenkontrollen behöver vara. En komplex verksamhet med stora risker för människors hälsa och miljön behöver ha en mer omfattande egenkontroll än en liten verksamhet där riskerna är mindre.

För de flesta verksamheter och fastigheter gäller inga precisa krav på hur egenkontrollen ska se ut, det är upp till dig som fastighetsägare eller verksamhetsutövare att visa att din egenkontroll skapar förutsättningar för att uppfylla miljöbalkens krav.

För verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga ställs dock krav på en mer preciserad egenkontroll. Läs mer på sidan Miljöfarlig verksamhet.

Din egenkontroll ska vara anpassad efter din verksamhet eller din fastighet och vilka risker som finns i den. Därför kan egenkontrollen se väldigt olika ut beroende på typ av verksamhet.

Är du fastighetsägare och vill ha vägledning om att upprätta rutiner för egenkontroll? Läs mer i vår broschyr Egenkontroll för fastighetsägare Pdf, 174.8 kB.

Sidan uppdaterad 2023-09-21