Avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsyn

För att finansiera miljö- och hälsoskyddstillsynen har kommunen rätt att ta ut avgifter av de verksamheter som vi kontrollerar. Avgifterna baseras på en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Observera att du som driver en livsmedelsverksamhet omfattas av en annan taxa - livsmedelstaxan. Läs mer om livsmedelsverksamheter.

Varje verksamhet betalar avgift utifrån vilka förutsättningar som finns i just den verksamheten, eftersom det styr hur mycket kontroll vi behöver göra i en enskild verksamhet. Alla avgifter utgår dock från samma taxa, det är hur mycket tid kommunen behöver lägga ner på varje verksamhet som varierar.

Timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken beslutas av kommunfullmäktige och revideras varje år. För 2018 är taxan 1 055 kronor per timme.

Taxan i sin helhetPDF

Du har rätt att överklaga ett avgiftsbeslut​

Tycker du att din avgift är felaktig? Du har rätt att överklaga kommunens avgiftsbeslut inom tre veckor från att du tagit del av det.

Du skickar in ditt överklagande till miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun, men överklagandet ska vara ställt till länsstyrelsen.

I ditt avgiftsbeslut finns information om hur du ska göra för att överklaga. Du kan också kontakta oss om du behöver hjälp.

Hur beräknas min avgift?

Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer gör en bedömning av varje enskild verksamhet för att fastställa hur många timmar tillsynstid verksamheten kräver, och därmed hur stor avgift verksamhetsutövaren ska betala till kommunen.

Avgiften kan vara en fast avgift per år, eller en timavgift. Det är oftast små verksamheter som betalar avgift per timme, medan större verksamheter har en fast tillsynstid varje år och därmed också en fast årlig avgift.

Hur många timmar tillsynstid som behövs i din verksamhet, och hur stor avgift du därmed får, beror främst på tre faktorer:

 • Hur stora risker som finns i den typ av verksamhet du bedriver
 • Hur omfattande din verksamhet är
 • Hur långt du kommit i ditt eget miljö- och hälsoskyddsarbete

Vill du veta mer om den risk- och resursbedömning kommunen gör för att beräkna din tillsynsavgift?

Läs mer i vårt informationsblad Risk- och resursbedömning - faktorerna som avgör din tillsynsavgift.PDF

Kan jag påverka min avgift?

Du kan påverka en del av din avgift genom att ständigt förbättra ditt miljöarbete.

Den avgift du betalar styrs av olika faktorer, dels vilken typ av verksamhet du har och hur omfattande den är, men även hur långt du kommit i ditt miljö- och hälsoskyddsarbete. Det är den tredje faktorn du själv kan påverka genom att arbeta med kontinuerliga förbättringar i ditt miljöarbete.

Om du:

 • är väl medveten om vilka risker som finns i din verksamhet
 • arbetar med att förebygga riskerna
 • har en god egenkontroll

så kan du minska det antal timmar kommunen behöver lägga ner på kontroll av din verksamhet, och därmed få en lägre avgift.

Hör gärna av dig till oss om du undrar vad just du kan göra i din verksamhet!

Vad ingår i avgiften och när betalar jag?

Den tillsynstid din verksamhet har, och därmed den avgift du betalar, handlar inte bara om tiden som själva inspektionsbesöket hos dig tar. I tillsynstiden ingår även annat arbete som miljö- eller hälsoskyddsinspektören gör kring din verksamhet, till exempel:

 • inläsning av material
 • kontakt med berörda parter
 • vidareutbildning
 • administration, som diarieföring, rapportskrivning och liknande
 • förberedelse för besök

Du som har en årlig tillsynsavgift betalar samma avgift varje år. Avgiften fördelas jämnt för varje år, tillsynstiden som vi lägger på din verksamhet kan dock variera. För att underlätta vårt arbete och kunna arbeta projektbaserat har vi möjlighet att fördela tillsynstiden över tre år.

Exempel: Du har fått ett tillsynsbeslut på två timmar årligen och betalar därmed avgift för två timmar varje år. Din verksamhet kan dock få 0 timmar tillsyn det första året, 0 timmar det andra året, men 6 timmar det tredje året. Du betalar dock fortfarande bara för två timmar varje år.

Du som inte fått beslut om årlig avgift betalar avgift per timme nedlagd tid efter utförd tillsyn.

Vi skickar ut fakturor till de verksamheter som har årlig avgift under det första kalenderhalvåret. Fakturorna har 30 dagars betalningstid.

Varför ska jag som företagare betala för kontrollen?

Tanken med avgiftsfinansierad tillsyn är att kostnaderna i huvudsak ska betalas av de verksamheter som enligt lagen kräver tillsyn, och inte tas från skattekollektivet.

Avgifterna som Östersunds kommun tar ut av verksamheterna täcker ungefär 65 % av kostnaderna för vårt tillsynsarbete. Resterande, ca 35 %, är skattefinansierade.

Varje kommun fastställer sin egen taxa och sin egen grad av avgiftsfinansiering, därför kan taxan för tillsyn variera från kommun till kommun.

Östersunds kommun har utgått från den modell för risk- och erfarenhetsberoende taxa som Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit fram. Du kan läsa mer om modellen på SKL:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

"Förorenaren betalar" - principen bakom avgiftsfinansierad tillsyn

Principen bakom avgiftsfinansierad tillsyn kallas "förorenaren betalar" (på engelska PPP - Polluter Pays Principle) och används inom hela EU. Syftet med principen är att den som har en verksamhet som påverkar miljön eller människors hälsa ska betala för den tillsyn som behövs i verksamheten.

Syftet är också att avgifterna ska bli så rättvist fördelade som möjligt, att verksamheter med lägre risk och mindre omfattning ska betala mindre i avgift än större verksamheter med större miljö- och hälsoskyddspåverkan.

Har du frågor om din avgift? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Sidan uppdaterad 2018-03-02