Parker och utflyktsmål

Solbelyst stig mellan tallar

Foto: Göran Strand

Parken mitt i stan dit du kan smita ner på lunchen, kvartersparken där barnen har sin lekplats och där du rastar hunden på kvällarna, eller strandområdet dit du styr kosan med picknickkorgen en solig söndag. Här berättar vi om Östersunds parker och utflyktsmål.

Nedan kan du läsa om kommunens alla parker och utflyktsmål. Tänk på att
Allemansrätten gäller även i parker och stadsnära skogar

Livräddningsutrustning

Många av våra parker och grönområden ligger vid Storsjön eller vid andra sjöar och vattendrag. Skulle olyckan vara framme, finns flera stationer med livräddningsutrustning.
Hitta närmaste livräddningsutrustning

Visst har du plats i ryggsäcken eller korgen så du kan ta med dig picknick-soporna hem?

I våra parker finns skräpkorgar för småskräp och hundbajspåsar. Tänk på att skräpkorgarna inte är dimensionerade för sopor efter hela måltider. När picknick-sopor trycks ned i skräpkorgarna blir de snabbt överfulla.
Du hittar närmaste skräpkorg för småskräp i kartan

Snurrfåtöljerna i Dalhemsparken

Våra parker och utflyktsmål

Nedan hittar du beskrivningar av de flesta av våra parker och utflyktsmål, från den "närmaste" parken till "den längst bort"

Badhusparken

Badhusparken i vinterskrud

Stans "närmaste" park som ofta är en arena för evenemang. Här finns

  • Lekplats
  • Skate-ramp
  • Minigolf
  • Utlåning av kubb-spel, krocket och spelpjäser till utomhusschackspelet
  • En scen för evenemang
  • Servering

I Badhuparken finns bronsskulpturen Hantverksbrunnen. Den får numera sitt vatten från Storsjön. Vi släpper på vattnet till Hantverksbrunnen i mitten av juni och stänger av i mitten av oktober.

Vinterparken

På vintern byter Badhusparken skepnad och hyser då allehanda vinteraktiviteter under namnet Vinterparken. Där kan östersundsbor och besökare njuta av vinterns alla begivenheter som skridskoåkning, skidåkning, släd­åkning, snö­borgar, isskulpturer och massor av andra vinteraktiviteter mitt i centrala Östersund!

Läs mer om Vinterparken

Utvecklingen av Badhusparken

2007 antogs ett program för att utveckla Badhusparken och motsvarande grönytor på Frösösidan. Mycket har hänt sedan dess och planerna har ändrats under vägen. Idag har vi så mycket mer i Badhusparken!

Läs mer i Program för förnyelse av Badhusparken med "Runudden". 2007 Pdf, 6.9 MB.

Poppelallén

Redan när Badhusparken anlades, runt år 1900, var raden av popplar längs muren och solterrassen bland de första träd som planterades. De bildar en struktur som ger platsen en speciell karaktär och utgör ett kännetecken för Östersund.

Den inre raden av popplar planterades på 1980-talet och då blev det en dubbelallé med två rader. 2022 var det dags för en generationsväxling för popplarna längs solterassen. För att bevara denna fantastiska trädstruktur för framtida generationer tog vi ned de 120 år (!) gamla popplarna och ersatte dem med nya.

Dalhemsparken

Parken har ett vackert läge vid Storsjöns strand mellan gångbrons fäste på Frösösidan och Vallaleden. Dalhemsparken bjuder in både till vila och aktivitet.

Vila

Här finns perman­enta sittplatser vid vattnet med stolar som går att vrida på så att du hela tiden kan vända dig mot solen eller njuta av de upphöjda planteringarna eller valnötsträden(!). I parken finns också fina gångstråk; ställ dig så du kan titta genom de uppsatta ramarna och få fina "vykort" över staden, sjön och landsbygden.

Aktivitet

Här finns utegym med olika redskap, klätternät, en pumptrackbana. En privat aktör driver på somrarna Surfbukten - en aktivitetsarena i den skyddade viken norr om gång- och cykelbron där en kabeldragen wakeboardanläggning och två stora badbryggor med hopptorn finns.

Här stod runstenen

Parken kallades tidigare Runudden eftersom den runsten som nu står vid Hornsbergskyrkan, stod här tidigare. Men här låg också en gård som hette Dalhem.

Utvecklingen av Dalhemsparken

2007 antogs ett program för att utveckla Badhusparken och motsvarande grönytor på Frösösidan. Mycket har hänt och planerna har ändrats under vägen. Idag har vi så mycket mer i Dalhemsparken!

Läs mer i Program för förnyelse av Badhusparken med "Runudden". 2007 Pdf, 6.9 MB.

Kyrkparken

Härlig blomsterpark i en öppen park med bänkar

Kyrkparken har under de senaste åren undergått en stor förvandling. Parken har gått från att vara lummig, men kanske upplevts som otrygg, till att bli en öppen och ljus park.

Läs mer om Kyrkparkens förvandling

I Kyrkparken kan man titta på olika träd. Skyltar finns vid 13 av dessa träd och en kartan med information om träden sitter i Kyrkans informationsskåp vid utgången till Kyrkgatan.

I Kyrkparken finns skulpturen Pojke med kruka och den har varit torrlagd några år. Sommaren 2023 renoverade vi vattenkonsten så i sommar ska vatten rinna ur krukan. Vi fortsätter renoveringen under sommaren 2024 med att täta och bygga om karet.

Österängsparken

Österängen är belägen i den norra delen av stadsdelen Söder i anslutning till centrum och utgör historiskt gränsen mellan rutnätsstaden och den friare bebyggelsen på Söder.

Österängen är den största parken i anslutning till stadskärnan och är av stor betydelse som större grönområde i anslutning till den parkfattiga stadskärnan. Parken karaktär­i­seras som en gräspark och domineras av en större öppen gräsyta på sydvästsluttningen nedanför Stora kyrkan.

Österängen har ett viktigt användningsområde som aktivitetsyta vid skolavslutningar och andra evenemang där den stora öppna gräsytan är värdefull. De öppna ytorna utnyttjas även för spontanidrott, lek och spel, picknic etcetera.

Fridgårdsparken/Torlandsparken

Fridgårdsparken ligger intill Parkskolan och är utformad för skolidrott och rekreation. Här finns bland annat skateboardramp, discgolfbana, fotbollsmål och beach­volley­boll­bana. I närheten av skaterampen hittar du konstverket Majblomman som går bra att både sitta och vila på. I parken hittar du också en del, för oss, exotiska växter som hassel eller manchurisk valnöt.

Offentlig konst i Frigårdsparken

Historik

Parken fick sitt namn av 1923 års namngivningskommitté. Ursprungligen var marken här mycket sank, men på 1960-talet dikades området ur och cirka 5 kilometer dräner­ings­rör grävdes ned. Därefter fungerade området en tid som parkförvaltningens plantskola.

När man vid 1960-talets mitt anlade parken, användes överblivet material från denna: hassel, lind och alm planterades utmed vägarna. Här har funnits kul­stöt­nings­ring, stav­hopps­låda, längd- och höjdhoppsgrop samt bollplan.

Torlandsparken

Parken ligger mellan Parkskolan och Odenslundsskolan.

Frösödalsparken

En trevlig och mysig oas på Frösön. 1986 ritades lekplats och planteringar. Dessförinnan låg här ett torg med en liten kiosk.

Odenparken

Odenparken utgörs av ett större parkrum beläget i anslutning till Stuguvägen. Det stora parkrummet smalnar av österut och övergår till ett grönt stråk med björkrader. I anslutning till entrén till Campusområdet vidgar sig parken till en större rumsbildning igen.

I anslutning till entrén till Campusområdet i den östra delen finns en bågformad pergola, soffor, perenn- och buskplanteringar.

Den nedre, västra delen av Odenparken började anläggas 1927 på mark som hade avsatts för parkändamål mellan stadskärnan och Odenslund som utgjordes av friare bebyggelse utanför stadsområdet.

Odenparken är en viktigt del i ett grönt stråk och kommunikationsstråk längs Stugu­vägen. I den nedre delen genomkorsas parken även av en gång- och cykelväg som via en tunnel under Stuguvägen ansluter till stadsdelen Odenslund.

Tullparken

I början på södra delen av Strandgatan vid Gamla Tullhuset numera Gaaltje - samiskt kulturcenter ligger denna park.

Historik

Tullhuset byggdes 1889 på en tomt som förut varit fattighustomt. Eftersom huset är ett av de äldsta bevarade i Östersund och är byggt i en lite ovanlig nyrenässansstil, är det av särskilt kulturhistoriskt värde.

De första anläggningsarbetena i parken gjordes 1892-98 och bör ha liknat dem i Kyrkparken.

1915 veks 250 kronor för omändringar i samband med att ett stickspår skulle dras från järnvägen upp mot tullhuset. Det arbete som utfördes det året var bara en tillfällig lösning. Man beslöt att riva häcken som löpte längs Strandvägen och ersätta den med en ny efter att trottoaren breddats liksom trottoaren längs Södra Postgränd.

1917 besökte Park- och Planteringskommittén parken och beslutade att tre gångar mellan Köpmangatan och Strandgatan skulle behållas med vissa ändringar. En ny gång mellan Nya Postgränd och Tullhuset skulle anläggas. Häcken mot Strandgatan revs upp och ersattes med ett enkelt stängsel. Alla buskage togs bort och på i deras ställe såddes gräs så att hela parken bestod av gräs-matta med friväxande träd.

1926 anmälde Park- och Planteringskommittén till Magistraten att ungdomar spelade boll så att gräsmattan skadades.

1935 fanns i parken 4 soffor.

1943 önskade de boende kring parken att dess popplar skulle gallras för att släppa in mer ljus.

1947 gjordes 11 parkeringsplatser längs Köpmangatan.

1954 fick Östersunds Elektriska Aktiebolag tillstånd att under 10 år ha en trans­formator­station i parkens nordöstra hörn.

1956 höjdes marken i delar av parken.

1959 fick Frälsningsarméns ungdomskår tillstånd att hålla friluftsmöten för barn och ungdomar två gånger i veckan under juli och augusti.

Sedan 1960-talet fanns där en stor lekplats med boll-/isbana, karusell, klätterställning och sandlåda. När en värmecentral byggdes i nordvästra hörnet togs en del lekredskap bort. V.centralen är riven, kvar finns en stor sandlåda. 1987 gjordes ny planterings- och utrustningsplan.

Frösö strand

Populärt grönområde med goda förbindelser med centrum. I anslutning till området går Mjällestigen som är en välanvänd naturstig.

När man följer Önevägen ett stycke väster om Vallsundsbron, kommer man till Frösö strand.

Det här är Frösöns längsta strandstråk med gång- och cykelbana som sträcker sig från Mjälle i väster, förbi Frösö sjukhusområde och hela vägen mot båthamnen i Hornsberg i nordöstlig riktning. Mot Mjälle har stråket en mer utpräglad naturkaraktär och mot båthamnen mer parkkaraktär.

Lövbergaparken/Björkbackaparken

Här kan du hitta barnens skog. Den är full av riktigt grova träd som barnen kan gömma sig bakom. Plats för lek i en trevlig miljö. Här finns dessutom ett mysigt kafé, tennis­planer samt boulebanor och en tillgänlighetsanpassad lekplats. Du kommer hit med buss nummer 6 och 8.

Offentlig konst i närheten av Lövbergaparken/Björkbackaparken

Minnesgärde

Bygget av det nya vattenverket vid Minnesgärdet innebär att det populära naturområdet har varit stängt för allmänheten en längre tid. Men från och med mars 2023 är parken, stranden och skogen tillgängliga igen.

Cykelvägen förblir dock stängd ett bra tag till.

Läs mer om bygget av det nya vattenverket och eventuell tillgänglighet till området

Parkområdet i anslutning till stranden vid Minnesgärde utgörs av ett tidigare villa­område med ett flertal tomter. Samtliga hus är i dag rivna, men trädgårds­vegeta­tionen som ramar in tomterna finns fortfarande kvar och vittnar om områdets tidigare historia. Träd­gårdsvegetationen skapar flera mindre rumsbildningar som är trivsamma och bidrar till områdets kvalitéer.

Vid Minnesgärde finns goda badmöjligheter och stora, öppna gräsytor för sport och lek, samt en beachvolleyplan. Området var tidigare ett populärt lekområde för många barn från Odensalaområdet.

Här finns även en tillgänglighetsanpassad fiskebrygga och en anpassad rastplats. Om­rådet kommer succesivt att utvecklas till ett tillgängligt strandnära rekreations­område. Stigen efter Storsjön fram mot "Kalkan" kallas också för kärleksstigen. Besök platsen så förstår du. Följ Storsjöstråket så långt som möjligt, där börjar stigen. Du kan ta dig hit med buss nummer 9.

Konsten i Torvalla

Läs mer om Konsten i Torvalla

Natur- och kulturstigar på Frösön

Frösöns sydöstra hörn bjuder på många sköna gröna stråk genom gammal kulturbygd. Där finns flera utmärkta stigar med skyltar som berättar om naturen och kulturen i området. Lär dig mer om fornborgen på Öneberget, Frösöns betydelse under järnåldern, hur en fångstgrop fungerar, Frösökyrka, Peterson-Bergers Sommarhagen och mycket mer genom att vandra längs

Natur- och kulturstigar på Frösön

Frösötornet

Frösötornet på Östberget är ett klassiskt utsiktstorn som är 19 meter högt och beläget på Frösöns högsta punkt, 468 meter över havet. Härifrån får du en storslagen utsikt över Storsjöbygden och fjällvärlden.

Hiss finns till en inbyggd utsiktsplattform 14,5 meter över marken. Tornet är beläget ca 350 m från busshållplats och bilväg finns ända fram.

Ett minne från naturturismens barndom

I naturturismens barndom var det vanligt att utsiktstorn byggdes. Det ursprungliga Frösötornet byggdes 1888. Det ersattes 1929 av ett nytt torn på samma ställe men det brann ned 1979. Det nuvarande tornet byggdes våren 1982.

Café Frösötornet

Frösötornet har ett café som kommunen arrenderar ut.

Läs mer om Café Frösötornet
- följ länkarna till Facebook och Instagram.

Omgivningarna

Runt berget finns vackra naturstigar med utsiktsplatser och grillmöjligheter.

Lillsjöns naturreservat

Nära stan men ändå på landet, mellan Odenskogs industriområde och Torvalla, hittar du Lillsjöns naturreservat. Reservatet omfattar både skog, öppet landskap, kärrstråk, bäckar och Lillsjön - en kalkblekesjö med rikt fågelliv och en badplats med brygga och badramp som underlättar för att ta sig ut i vattnet samt sandstrand. Inom reservatet finns en grillplats, vindskydd, cykel- och gångvägar samt stigar.

Läs mer om Lillsjöns naturreservat

Bynäsets fritidsområde

Bynäset är en halvö på Frösöns västra sida bortanför Frösö kyrka och Frösö park. Det är ett gammalt militärt område men nu finns här en härlig fritidsmiljö med vacker utsikt över Storsjön och fjällen.

Läs mer om Bynäset

Hitta utflyktsmål i Naturkartan

I Östersunds kommuns naturkarta hittar du flera utflyktsmål du kan besöka. Där kan du också få tips på badplatser, löparrundor, turer för vandring och platser lämpliga att cykla på.

Naturkartan

Gör en utflykt och njut av en trevlig stund utomhus vid någon av alla vindskydd i kommunen.

"Skogs- och naturpärlor runt Östersund" gavs ut 2007 av Skogsstyrelsen. Den är fortfarande en inspirerande skrift som lockar till äventyr och upplevelser.

Framsidan på "Skogs- och naturpärlor runt Östersund"

Klicka för att läsa "Skogs- och naturpärlor runt Östersund"

Så här sköter vi våra parker och naturområden

Östersunds kommun arbetar aktivt för trivsamma parker och naturområden men också en rik biologisk mångfald.

Läs mer om hur vi sköter parkerna

Oönskade växter och farliga träd

Det som växer i våra parker och grönområden ska oftast växa där. Finns växterna naturligt i Jämtland så ska de också få finnas i våra parker. Det gäller även giftiga växter.

Men främmande, invasiva växter ska vi hjälpas åt med att bekämpa. Träd eller grova trädgrenar som hotar att falla kan också behöva tas ned.

Hjälp oss genom att göra en felanmälan nedan.

Felanmälan av utemiljön

Har du sett något fel på gator, torg eller i parker? Något som saknas eller är trasigt? Gör en felanmälan

Vad är en felanmälan?

Illustration på nedklottrad parkbänk, vintercyklist, knäckt trädgren mot en kartbakgrund.

Klicka på bilden för att felanmäla

Hjälp oss att inventera träden!

Östersunds kommun har låtit kartlägga träden i staden och kommunens tätorter som en del i ett digitalt projekt - Trädkartan . Nu behöver vi din hjälp för att samla in ännu mer information om alla våra träd; både kommunala och privata! Berätta om dina egna träd, gå ut och inventera, eller spela trädbingo för att inventera på ett lite roligare sätt.

Läs mer om trädkartan

Sidan uppdaterad 2024-06-03