Mer trivsel och grönska

Foto: Lyftkran som lyfter ett stort snöhjärta på plats

Här berättar vi om våra projekt i parker, lekparker och på våra mötesplatser i tätorterna. Vi bygger, anlägger, rustar upp och planterar för trivsel, grönska, avkoppling och lek.

Norra Gröngatan får nya träd

Under sommaren 2024 kommer vi att fälla ett tiotal träd längs Norra Gröngatans västra sida, mellan Fältjägargränd och Brogränd. Den dåliga marken ger inte träden en god livsmiljö. De mår inte bra och kan inte växa mer.

Nu kommer vi att gräva ur och bygga upp marken så att de nya träden ska få en bra växtmiljö. Då får de möjlighet att bli friska och få ett långt liv.

Regn- och smältvatten som rinner längs gatan kommer vi att leda ner till trädens rötter, istället för att det ska rinna ut i Storsjön via rännstensbrunnarna.

En svamp som växer i en spricka i en gammal björk.

Trafikstörning

Vi sätter igång i början av juni och vi räknar med att arbetet tar cirka 5 veckor.

I stort sett hela trottoarens bredd kommer att grävas upp för att vi ska kunna byta ut jorden.

Gatuavsnittet kommer att vara avstängd för fordonstrafik så länge arbetet pågår. Vi släpper naturligtvis fram behörig trafik till fastigheterna.

Brunflo: Multifunktionellt grönområde

Vad

Intill Elljusspåret i Brunflo finns en grönyta som kommunen projekterar för att skapa en trygg och välbesökt utemiljö under årets alla årstider. Den här platsen har även gångavstånd till Brunflos förskolor och skolor och projekteras för att även främja en socioekonomiskt hållbar samhällsutveckling.

Projektet ska bidra med att stärka pedagogik och kunskap om arter, ekosystemtjänster för allmänheten samt bidra till upptäckarglädje och nyfikenhet.

Det vi planerar att anlägga är:

  • Ett uteklassrum för cirka 60 elever.
  • En ny större grillplats med ett upprustat vindskydd. Det gamla vindskyddet tas bort. Grillplatsen ska kunna hantera evenemang och skolbesök.
  • En pedagogisk naturstig genom skogen som lyfter fram de arter och ekosystemtjänster som finns i området.
  • Ny belysning.
  • Upprustning av vissa ytor och gångstråk.
  • En handikappsparkering.
Förstora bilden

Här ser du en idéskiss för området. Klicka på bilden så förstoras den och du kan zooma in på detaljer.

När

  • Under våren/sommaren 2024 kommer kommunen ha dialog med målgrupper för att få åtgärderna anpassade till deras verksamheter.
  • Projektering kommer ske under sommaren/hösten 2024
  • Upphandling görs under vintern 2024
  • Planen är att sätta igång våren 2025 och fortsätta under sommaren.

Varför

Satsningen på området kring elljusspåret är en del av den övergripande utvecklingsplanen för Brunflo. Tidigare arbete har kommit fram till att denna plats är välbesökt av skolor och föreningsliv. Det gör denna plats värd att satsa på.

Så påverkas förbipasserande

Under genomförandet kommer ett arbetsområde sättas upp. Vi återkommer med mer information om hur det påverkar allmänheten.

Kontakt vid frågor

Sebastian Karlsson, projektledare sebastian.karlsson@ostersund.se

Brunflo: En längre pir?

Under 2024 ska kommunen utreda möjligheten till att anlägga en längre pir intill den nyanlagda stranden.

Utredningen och ansökningar av olika tillstånd som behövs i det här arbetet kommer att avgöra om det möjligt att bygga en pir. En sådan pir skulle fungera som vågbrytare, vilket skapar en lugnare miljö och skyddar mot vågor som slår in i den vidutsatta stranden. Dessutom kan den minska vattenrörelserna, vilket kan leda till varmare badvatten och skapa ett mikroklimat i den annars väderutsatta miljön.

En pir kan skapa en möjlighet att få en fantastisk upplevelse långt ute på vattnet för dem som inte har tillgång till båt eller annat sätt att komma ut från stranden.

Tidsplan

Utredning påbörjas under 2024 och med tanke på tillståndsansökningarna så är möjlig byggnation tidigast 2026.

Kontakt vid frågor

kundcenter@ostersund.se, skriv "pir Brunflo" i ämnesraden

Brunflo: Postvägens lekplats

Vi rustar upp Postvägens lekplats för att göra den till en inbjudande, trivsam och trygg mötesplats. Parken kommer få en ny utformning med nya sittplatser, parasoll, hängmattor och ny markbeläggning. Dessutom bygger vi om den gamla bollplanen till större lekplats med många nya lekredskap. Med tillskott av grönska genom nya buskar och träd skapar vi en inramad park som bjuder in till rörelse, umgänge och avkoppling.

Ett led i moderniseringen av Brunflo

I Östersunds kommun finns mycket goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv. Stora delar av Brunflo centrum består idag av trafik- och parkeringsytor för bil, medan vistelseytor för ortens invånare är sparsamma. Upprustningen av lekplatsen och parken i centrumområdet är ett led i moderniseringen av Brunflo, där det kommit fram önskemål om mer grönska och en mer intressant och större lekplats. Förnyelsen syftar till att göra centrum mer attraktivt och trivsamt för både boenden och besökare.

Tidsplan

Projektet har påbörjats och planeras att stå klar hösten 2024.

Har du frågor?

Kontakta kundcenter@ostersund.se, skriv ”Postvägens lekplats” i ämnesraden.

Brunflo: Strandpromenaden

Strandpromenaden invid Brunfloviken vidareutvecklas och kommer att knytas ihop från Gustabäcken till Biskopsbäckens utlopp och göra det trivsammare att röra sig intill stranden.

På den södra delen av promenaden planeras en ny bro över vattendraget, och det kommer också att byggas en plats där man kan söka skydd för vinden, grilla och sitta ner. I den norra delen finns redan ett promenadstråk, badstrand och en lekmiljö. Till våren kommer även två fasta bänkar att sättas upp här. Under 2024 kommer det att slutföras till en trivsam strandpromenad mellan södra och norra sidans mötesplatser.

Bidrar till en meningsfull fritid

I Östersunds kommun finns mycket goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv. Att ha möjlighet att röra sig längs med vattnet, bada på stranden, leka i området och ha tillgång till vindskydd, sittplatser och grill invid vattnet ger större möjligheter till en meningsfull fritid i närområdet.

Så påverkas förbipasserande

Under tiden vi bygger om kommer promenaden att vara avstängd på de delar vi arbetar med. Avstängningen görs för att både de som passerar byggområdet och de som bygger ska ha en säker arbetsmiljö.

Tidsplan

Påbörjades under 2022 och kommer att slutföras under våren 2024.

Har du frågor?

Kontakta kundcenter@ostersund.se, skriv ”Brunflo Strandpromenad” i ämnesraden.

Strand och sten

Kyrkparken blir ljusare och får nya sittplatser

Foto: Nya sittplatser i Kyrkparken

Kyrkparken med alla träd och buskar har gett ett lummigt intryck, men kunde också upplevas som mörk, skum och otrygg. Nu har Kyrkparken öppnats upp för luft och ljus så att den uppfattas som snygg och trygg. Vi har redan tagit bort buskar och fällt träd. Som ett led i vårt trädföryngringsprogram ska vi ersätta de fällda träden med nya. Målet är att få träd i olika åldrar. En del av de gamla träden stod också för nära Gamla kyrkan.

De stora, fina popplarna har fått lite beskärning; dels av säkerhetsskäl och dels för att minska ned trädkronorna och därmed förlänga deras livslängd.

Fler sittplatser

Kyrkparken har också fått nya sittplatser och vi utökar antalet så att fler kan vila benen i Kyrkparken. Nu finns här 5 bänkar, 6 stolar och 2 bord. Och en kungatron!

Foto: Den pampiga "tronen" i Kyrkparken
En transformatorstation i kvällsmörker med projicerade bilder av kala träd

Ny belysning

Vi har förnyat och förstärkt utebelysningen i parken. Och den trista transformatorstationen har fått en spektakulär belysning som kommer att pigga upp den!

När vi ändå gräver för den nya belysningen kommer vi att snygga till gångvägarna i parken.

Arbetet i Kyrkparken påbörjades hösten 2020 och kommer att pågå under några år.

Ändsjön - en damm som kan bli en naturlig sjö

Ett utlopp från en sjö med en fördämning och en träbro med räcke

Fågelsjö med historia

Ändsjön är en fågelsjö på Frösön. Sjön och omgivande marker har varit ett naturreservat sedan 1975 och området är också ett Natura 2000-område. Men det är ingen orörd natur. Tvärtom! Liksom många andra sjöar sänktes Ändsjön på 1800-talet, och marken runt sjön dikades ut; detta för att markägarna ville ha mer odlingsbar mark. På 1930-talet fanns planer på att torrlägga sjön helt, genom att sänka utloppet ytterligare. Men då uppstod ett stort intresse för att rädda sjön och dess fåglar, och 1940 fick sjön sitt första skydd då länsstyrelsen förklarade sjön som naturminnesmärkte.

Naturlig sjötröskel istället för dämme

Men på grund av allt mixtrande med vattenståndet, är inte Ändsjön en naturlig sjö utan det är en damm. Vid sjöns utlopp i Mjällebäcken, vid Rödövägen, finns ett dämme (en fördämning) där vattenståndet i sjön regleras, utifrån sjöns vattendom*. Nu är emellertid dämmet i dåligt skick och något måste göras. Östersunds kommun arbetar nu för att återställa Ändsjön till en naturlig sjö genom att ersätta dämmet med en naturlig sjötröskel. Då kan vi också ansöka om att dagens vattendom avslutas.

Vattenståndet får variera naturligt

Den tänkta sjötröskeln ska utformas så att Ändsjöns medelvattenstånd blir något högre än i dag, men det kommer inte att att överstiga den tillåtna nivån i dagens vattendom. Sjöns vattennivå kommer också att variera naturligt över året. Till exempel kommer snösmältningen eller kraftiga höstregn att höja vattennivån. Detta innebär att mindre markområden norr om sjön, tillfälligt, kan komma att översvämmas.

Det blir mer öppen sjö att runda - torrskodd

Sänkta och utdikade sjöar tenderar att växa igen och så även Ändsjön. Men en naturlig sjötröskel och ett något högre medelvattenstånd kommer förmodligen att motverka sjöns övergödning och igenväxning. Vi kommer att få en större öppen vattenspegel.

Den nya sjötröskeln ska på ett naturligt sätt smälta in i landskapet och fågelskådare och vandrare ska även i fortsättningen kunna gå runt sjön och passera utloppet torrskodda.

Samråd, ansökan och en budget

Mycket återstår innan vi kan förverkliga planerna på att återställa Ändsjön. Våren 2023 bjuds de direkta intressenterna (länsstyrelsen, Trafikverket, Jämtlands läns ornitologiska förening, Naturskyddsföreningen Östersund samt alla markägare) in till samråd. Därefter kommer kommunen att ansöka om tillstånd för projektet hos Mark- och Miljödomstolen. Och sen ska vi ha en budget för kunna genomföra projektet.

Det här är en process som kommer att ta flera år.

* En vattendom bestämmer hur vatten ska tappas ur en sjö genom till exempel ett dämme, inom vilka gränser dess vattenstånd måste ligga och under vilka tidsperioder dessa värden gäller.

Tjalmargatans dagvattenpark

Förstora bilden

På grönytan i korsningen Tjalmargatan - Bangårdsgatan jobbar vi på att skapa en dagvattenanläggning - ett grönområde med en sänka. I sänkan ska regn- och smältvatten renas, innan det släpps ut i Storsjön. Och runt sänkan anlägger vi en liten park.

Regn- och smältvatten, så kallat dagvatten, från stadens tak och gator leds ner i gallerbrunnar och vidare i ledningar som mynnar i Storsjön. Detta vatten är allt annat än rent. Det innehåller skräp som fimpar, snusbussar, plast och papper samt partiklar från asfalt, bildäck och rengöringsmedel men också metaller.

Rening av dagvatten

Vid Minnesgärde finns två sådana utlopp för dagvatten i Storsjön. I det ena utloppet kommer vatten från ett 130 hektar stort område som börjar ända uppe vid Körfältet. I Tjalmargatans dagvattenpark kommer det vattnet att renas innan det fortsätter ut i Storsjön!

Sänkan i dagvattenparken kommer normalt inte att vara fylld med vatten. Istället kommer olika växter och grus att synas på bottnen. I ena kanten leds dagvattnet in i sänkan via ett utlopp, för att strax sjunka igenom bottnen. Då fastnar föroreningarna på växterna och gruset och vattnet renas. Därifrån fortsätter vattnet och kommer att passera ytterligare ett liknande filter som ligger under jord, för att sedan rinna ut i Storsjön via utloppet vid Minnesgärde.

Park också

När vi bygger reningsanläggningen passar vi också på att anlägga en liten park; en liten lugn oas och samtidigt en inbjudande entré till Minnesgärde.

Vi bygger vidare under 2024

Just nu är parken instängslad eftersom brunnarna saknar lock och det finns lite mer arbete kvar för oss att göra. Parken förväntas vara klar under 2024.

Sidan uppdaterad 2024-05-31