Naturvård och parkskötsel

Orkidéer i vägdike

I vägdikena längs Vallsundsvägen växer orkidéer, prästkragar, blåklockor, måra m.m.

Alla som bor i stan behöver parker och grönområden för fritid och rekreation. Det är i det gröna vi stressar av och hämtar kraft. Men naturen måste också få finnas för sin egen skull - det är allt liv på jorden beroende av. Och grönytorna i stan spelar också en viktig roll för att mildra klimatförändringarnas effekter.

Här berättar vi hur vi sköter alla kommunala grönytor så att vi människor ska trivas, men också för att främja den biologiska mångfalden och för att Östersund ska stå bättre rustad mot de extrema väder, som är en följd av klimatförändringarna.

Vi gynnar den biologiska mångfalden

Pollinerande insekter som fjärilar och bin, är viktiga för att vi människor ska kunna odla vår mat. Men de trivs inte längre i det moderna jordbruket. Därför vill vi välkomna dem till stadens grönytor.

När vi sköter om parker och grönområden och när vi planerar nya grönytor och planteringar tänker vi därför inte bara på människors trivsel utan också fjärilars, bins och humlors trivsel.

På bilden här intill ser du den skylt som vi sätter upp där vi låter gräset växa och blommorna blomma.

En bild på en skylt med texten "Här låter vi det växa! så det får blomma och surra", samt en illustration av blommor, fjärilar och humlor.

Skylt som vi sätter upp där vi inte klipper utan låter blommorna blomma

Vi klipper inte alla gräsytor

En stor del av våra grönytor håller vi kortklippta och prydliga för lek, spel och picknick. På andra grönytor låter vi gräset växa och blommorna får blomma och gå i frö, innan vi slår gräset en gång per säsong.

Kartan visar hur vi sköter gräsytorna

Gräsklippning och slåtter sköter vi enligt en planering som utgår från bästa möjliga naturvård utifrån de resurser vi har och det väder som råder. Det innebär att vi inte kan säga vid vilken tidpunkt vi kommer att klippa eller slå gräs.

Förklaring till kartan

  • Prioriterad gräsmatta - klipps något oftare än ...
  • ... Gräsmatta - som vi klipper med något glesare intervaller
  • Äng - vi slår ner långgräset en gång per säsong och räfsar upp det
  • Högväxande gräs - vi slår ner långgräset en gång per säsong, hackar sönder det och lämnar det på marken
Stor, avlövad trädkrona mot himmel

Så här tänker vi kring träd

Träden i tätbebyggelsen spelar en stor roll för medborgarnas trivsel men också för miljön. Blommande träd ger mat åt pollinerande insekter. Dessutom ger träden svalka och tar upp regnvatten - något vi i Östersund kommer att behöva allt mer, nu när vårt klimat förändras. Därför arbetar vi aktivt för att träden ska vara betydande inslag i stadsmiljön.

Olika sorters träd

I Östersund har vi ärvt trädmiljöer med flera främmande trädarter. Redan före 1900-talet planterades pil och poppel för att de växer snabbt och kan ge riktigt stora lövträd som annars inte finns naturligt i Jämtland.

Många olika sorters träd behövs också för den biologiska mångfalden och för att möta klimatförändringarna.

Träd i olika åldrar

I Östersunds tätorter är träden alltför jämnåriga. Därför arbetar vi långsiktigt med att få mer varierade åldrar på träden i tätorterna. Det innebär att vi värnar de riktigt gamla träden och vi planterar nytt. På så sätt får även kommande generationer uppleva stora träd i de tätbebyggda områdena i kommunen.

Omkullfallna träd och rotvältor

På naturmark och i tätortsnära skogar låter vi omkullfallna träd och rotvältor ligga kvar. Det blir livsmiljöer och mat till en mängd småkryp som är viktiga för den biologiska mångfalden. Det är också tryggare att låta rotvältor vara - så länge trädet sitter kvar i rotvältan kommer heller inte rotvältan att röra på sig.

I våra mer välansade parker tar vi bort omkullfallna träd. Trädstammar som fallit över gångvägar och större gångstråk tar vi också bort.

Flytta eller plantera nytt?

Staden växer och förtätas och då är det risk att grönskan får stryka på foten. För att motverka att antalet träd minskar inom tätbebyggda områden, har kommunen tagit fram en ersättningsmodell. Om ett träd står i vägen vid exploatering av mark, är utgångspunkten att träd som är friska, i första hand, ska flyttas. I andra hand ska ett nytt träd planteras efter byggnationen. Går inte det ska ett träd planteras inom samma geografiska område.

Farliga träd

Träd eller grova grenar som riskerar att falla kan innebära en fara, Samma sak är det med träd, buskar och häckar som inkräktar på gaturummet. Gångtrafikanter trängs ut i gatan av yviga häckar och cyklister kan slå huvudet i låga grenar. Sådan växtlighet vill vi ha vetskap om.

Gör gärna en felanmälan!

Vi jobbar effektivt med den budget vi har

Utifrån den budget vi har, sköter vi drift och underhåll av parker och grönområden men också planteringar och utsmyckningen av stadsmiljön.

Fem fokusområden

För att kunna göra lite mer, har vi delat in kommunen i fem geografiska fokusområden.

  • Odensala, Torvalla
  • Frösön, Orrviken
  • Södra Östersund: Odenslund, Körfältet. Lit och Häggenås
  • Norra Östersund: Karlslund, Stadsdel Norr, Lugnvik.
  • Brunflo, Ope, Tandsbyn 2024

Varje år koncentrerar vi resurserna lite extra på ett fokusområde då vi ger just dessa parker, grönområden och den offentliga miljön en extra ansiktslyftning.

Centrala staden med Badhusparken samt Lillsjöns naturreservat har vi ett extra öga på varje år.

Vi förordar grönska vid exploateringar

En stad med bara huskroppar, betong och asfalt har svårt att klara de extrema väder som vi får på grund av klimatförändringarna. Insprängda grönområden med träd och buskar absorberar inte lika mycket solvärme och ger istället skugga. De har en utjämnande effekt på temperaturen. Vid kraftiga regn eller vid kraftig snösmältning tar gröna ytor emot stora mängder vatten och hjälper till att förhindra översvämningar.

Ett viktigt arbete är att värna de gröna ytorna i stadsmiljön och att förorda grönska vid exploateringar.

Vi har problem med dumpat trädgårdsavfall

Det händer att villaägare dumpar sitt trädgårdsavfall i grönområden i närheten, istället för att köra det till en återvinningscentral. Denna nedskräpning medför en förfulning, ett hot mot den biologiska mångfalden och en okontrollerad spridning av invasiva växter.

En kvinna som går med sin hund på en stig genom skogen

En plats för naturupplevelse och lek

Parker, dungar och stadsnära skogar är värdefulla gröna stråk för oss människor. Vi kan ta stigen genom dungen för en kortkort naturupplevelse på väg till bussen. Hundägare kan ströva igenom på kvällspromenaden. Och små människor kan hitta mysiga miljöer att leka i. Då vill vi inte trampa runt i en jättekompost som dessutom gödslar marken och främjar brännässlorna.

Biologisk mångfald

Grönområdena är också viktiga för den biologiska mångfalden. I en skogsdunge kan just den växt finnas, som en specifik insekt behöver för sin överlevnad. Då ska vi inte ändra förutsättningarna för den växten genom att kväva den eller gödsla marken.

Spridning av invasiva växter

I våra trädgårdar har vi många främmande växter. Det är lätt hänt att sådana växter följer med trädgårdsavfallet som dumpas. Men i vår natur blir de invasiva växter som tränger ut våra inhemska växter. Så har invasiva växter spridits på många ställen i Östersund.

Rapportera invasiva växter till invasivaarter.nu

Nedskräpning är förbjudet

Jord, ogräsrens, gräsklipp, grenar och kvistar räknas som avfall - trädgårdsavfall. Och avfall som slängs på fel ställe räknas som nedskräpning och det är förbjudet.

Läs mer om vad du, som fastighetsägare, ska göra med ditt trädgårdsavfall

Sidan uppdaterad 2024-06-03