Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet (TR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning och Östersunds kommun.

I Tillgänglighetsrådet ska kommunens styrelser och nämnder informera och diskutera om sin verksamhet. Här lyfter man frågor om planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med Tillgänglighetsrådet är att stärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Tillgänglighetsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder kunskaper och erfarenheter sett ur funktionsnedsattas perspektiv.

Tillgänglighetsrådets möten

Inför varje ordinarie möte hålls ett öppet beredningsmöte dit alla som är intresserade av frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder i kommunen är välkomna. Där kan du ställa frågor eller framföra synpunkter till kommunen.

Beredningsmöte

Den 29 oktober klockan 10.00 till 11.00 har vi beredningsmöte där vi förbereder innehållet till tillgänglighetsrådet den 23 november. Kom gärna med dina frågor, förslag och idéer som kan utveckla vår kommun.

Ordinarie möte

Nästa ordinarie möte hålls den 23 november klockan 09.00 till 12.00. Vi håller till på Prästgatan 58 i Östersund.

Mötet är öppet och kommer innehålla information från flera förvaltningar. 

Senaste protokollen

Tillgänglighetsspriset

Varje år delar tillgänglighetsrådet ut ett tillgänglighetspris i form av ett diplom. Vem som helst kan nominera kandidater till priset.

Läs mer om tillgänglighetspriset

Medborgardialoger om tillgänglighetsfrågor

Tillgänglighetsrådet har vid ett antal tillfällen de senaste åren bjudit in allmänheten till öppna möten för att diskutera tillgänglighetsfrågor.

Vid de öppna mötena har Tillgänglighetsrådet och allmänheten tillsammans diskuterat frågor om bland annat:

  • kollektivtrafik och centrumutveckling
  • Östersund som attraktiv destination för alla, oavsett funktionsförmåga
  • Hur vi kan använda framgångarna i Paralympics för att utveckla Östersund som destination för alla
  • Arbetsmarknad och sysselsättning

Här nedanför hittar du fullständiga minnesanteckningar från Tillgänglighetsrådets öppna möten. Där kan du läsa mer om vilka frågor som diskuterats vid de olika tillfällena och om hur Tillgänglighetsrådet arbetar.

Ledamöter i Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet består av tolv ledamöter, varav sju representanter för organisationer för funktionsnedsatta och fem för kommunen i form av politiker från Miljö- och samhälls­nämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Barn- och utbildnings­nämnden respektive Kommunstyrelsen. Varje ledamot har en ersättare.

Ledamöter

Florian Stamm, (MP), Miljö- och samhällsnämnden

Bendigt Eriksson (S), Kultur- och fritidsnämnden

Niklas Daoson (S), Barn- och utbildningsnämnden

Mona Modin Tjulin, (S), Vård- och omsorgsnämnden

Anders Edvinsson, (S), Kommunstyrelsen

Inger Persson, Handikappsamverkan

Reidun Sjövold, Handikappsamverkan

Lars Brolén, Handikappsamverkan

Siv Rubensson, Handikappsamverkan

Clara Witthof, Handikappsamverkan

Georgibelle Fröjse, Synskadades förening

Alexandra Kallberg, DHR

Ersättare

Lise Hjemgaard Svensson, (M) Kommunstyrelsen

Joackim Ekroth, (M), Miljö- och samhällsnämnden

Bogna Wojtkiewicz Adolfsson, (C), Barn- och utbildningsnämnden

Pär Löfstrand, (L), Barn- och utbildningsnämnden

Magnus Rönnerfjäll, (C), Vård- och omsorgsnämnden

Eva Åberg, Handikappsamverkan

Uno Essvall, Handikappsamverkan

Örjan Hoflin, Handikappsamverkan

Ingrid Lamberg, Handikappsamverkan

Judy Boström, Handikappsamverkan

Lena Eriksson, Synskadades förening

Anette Willmer, DHR

Sekreterare för Tillgänglighetsrådet

Helene Olsson Sandal

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-10-19