Samiskt samråd

Detalj i en samiskt kolt.

Vård- och omsorgsnämndens samråd med den samiska befolkningen är ett viktigt forum för den samiska befolkningens inflytande och möjligheter att påverka äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning i Östersunds kommun.

Rådet arbetar med utgångspunkt i den handlingsplan som samrådet tagit fram, och som gäller för åren 2020 - 2023. Aktiviteterna ska bidra till att säkra urfolket samernas rättigheter inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Protokoll

Här nedanför hittar du länkar till utskriftsversioner av protokollen från de samråd som hittills har hållits. Det senaste hittar du överst, och det äldsta längst ned.

Rapporter från samråden

Här nedanför hittar du sammanfattande rapporter från de samråd som hittills har hållits. Du kan läsa direkt på den här sidan. Det senaste hittar du överst, och det äldsta längst ned.

Rapport från samiskt samråd 16 februari 2022

§ 1. Ny representant i samrådet

Vård- och omsorgsnämndens samråd har fått en ny representant för den samiska befolkningen. Ordförande hälsar Annelie Johnsson Jernunger

välkommen och deltagarna i samrådet presenterar sig.

Sylvia Sparrock har också anmält sitt intresse att delta i samrådet och förvaltningen har bjudit in henne till dagens samråd men inte fått någon återkoppling.

Det saknas fortfarande två ersättare och samrådet har idag ingen lösning för hur ytterligare samrådsrepresentanter kan rekryteras.

.

§ 2. Nytt från kommunen och förvaltningen.

Robert Brandt informerar kort om vad som är på gång i kommunen och förvaltningen.

Nytt verksamhetssystem

Vård- och omsorgsförvaltningen har bytt till ett nytt verksamhetssystem. Det är och har varit ett omfattande arbete att genomföra detta med många anställda som ska utbildas, under pågående pandemi och i det dagliga arbetet.

Hantering av den 4:e vågen inom corona

Läget har lättat lite och sjukfrånvaron sjunker. Restriktionerna har lättat men det påverkar inte vår verksam i större omfattning. Vaccination av dos 4 pågår.

Budgetprocessen för 2023

Robert berättar lite kort om hur budgetprocessen ser ut.

Valfrihet i hemtjänsten

I Östersunds kommun kan den som har hemtjänst fritt välja utförare av all hemtjänst. Medborgare som bor på landsbygden kan enbart välja utförare av servicetjänster (städ, tvätt, inköp och fönsterputs). Det är Östersunds kommun som sköter all personlig omvårdnad utanför Östersunds tätort.

Kommunfullmäktige har gett Vård- och omsorgsnämnden ett uppdrag att utreda möjligheten att öka valfriheten för medborgarna när det gäller all hemtjänst (personlig omvårdnad och hemsjukvård) i hela kommunen.

Vård- och omsorgsnämnden kommer att återredovisa detta till Kommunfullmäktige under våren 2022.

Om Kommunfullmäktige fattar beslut att införa valfrihet i hela kommunen kommer samrådet att få möjlighet att lämna synpunkter inför beslut.

§ 3. Nya regler för arvoden

Ulrika informerar om de nya rutinerna för arvodesrapportering.

Från och med 2022 försvinner arvodesblanketterna som deltagarna i samrådet har fyllt i för att få ersättning. Nu ska de i stället skicka in begäran digitalt via en e-tjänst på kommunens hemsida:

Rapportera arvoden och ersättningar - Östersunds kommun (ostersund.se)

De nya samrådsrepresentanterna uppmanas att skicka in personuppgifter, via mail, till Ulrika, för att sedan kunna registreras i förtroendemannaregistret. Först därefter kan ersättning begäras i e-tjänsten.

§ 4. Vilka frågor inom vård och omsorg är viktiga för den samiska befolkningen att diskutera under 2022?

Kommunen är skyldig att ta reda på vilka frågor som minoriteterna tycker är viktiga och som man önskar samråda kring.

Vilka frågor inom vård och omsorg tycker samrådet är särskilt viktiga att samråda kring under 2022?

Vård- och omsorgsnämnden önskar nu att samrådsrepresentanterna diskuterar detta med den samiska befolkningen och återkopplar synpunkter som gäller samrådsfrågor, i samband med nästkommande samråd i maj.

§ 5. Information om kommunens riktlinjer

Den 20 december 2021 antog Kommunfullmäktige riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter.

Camilla Olofsson som är samisk utvecklingsstrateg, informerar lite kort om innehållet i riktlinjerna. Samrådet reflekterar och diskuterar hur väl aktiviteterna i samrådets handlingsplan möter kraven i riktlinjerna.

Riktlinje-nationella-minoriteter.pdf (ostersund.se)

§ 6. Pågående arbete med handlingsplanen

Ulrika Paulsson och Camilla informerar om hur arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen fortskrider.

Inventering av språk- och kulturkompetens

Vård- och omsorg har behov av att kartlägga medarbetarnas kompetens vad gäller språk och kultur och då särskilt kompetens inom de nationella minoriteterna.

För att kunna göra det på ett bra sätt kommer förvaltningen att använda sig av den digitala Kompetensportalen. I den portalen går det att lägga in språkkompetens. Minoritetsspråken finns som förvalda språk och andra språk läggs in som ”övriga”. HR-avdelningen kommer att ta fram en riktlinje till cheferna om hur detta ska komma att gå till.

Nätverk för personal i kommunen

Camilla berättar lite om de planer som finns för kommunen att starta upp ett nätverk för personal som tillhör nationella minoriteter och har kompetens inom de nationella minoriteternas språk- och kultur.

Verktyg med fakta, tips och trix på insidan, för personal inom vård och omsorg.

Arbetsgruppen har nu lagt upp en sida på intranätet som ska vara ett stöd i arbetet för personal. Sidan är fortfarande under uppbyggnad och kommer att fyllas på med material allt eftersom. Tanken är att sidan ska innehålla samlad information som ska hjälpa chefer och medarbetare att ge rätt stöd till samiska medborgare och övriga minoriteter.

Uppgifterna kommer att ligga under förvaltningens insida ”Stöd i arbetet” och heta ”Stöd till samiska medborgare och andra minoriteter”

Hur ska vi synliggöra det samiska språket och kulturen?

Förvaltningen genomförde en inventering av boendemiljön inom alla särskilda boenden för äldre under november 2021. Det visade sig att alla boenden saknar samisk skyltning och att det fanns sparsamt med samisk konst och litteratur.

I samband med nybyggnation, alternativt ny skyltning vid boenden bör detta övervägas.

§ 7. Samråd inför kommande beslut

Under våren kommer Kommunfullmäktige att anta riktlinjer för äldreomsorgen i kommunen. Förslaget kommer att skickas ut på remiss under mars och det samiska samrådet kommer att få möjlighet att lämna synpunkter.

Samtliga samrådsrepresentanter kommer då att få handlingarna och får möjlighet att sammanställa synpunkter från den samiska befolkningen.

§ 8. Övriga frågor

Justerare

Justerare utsågs inte vid mötet. Ordförande utser i efterhand Camilla Olofsson att justera protokollet (efter samråd med Camilla).

Samisk mat i offentliga kök

Ulrika berättar att hon haft möte med Måltidsservice och Torsta angående samisk mat i offentliga kök. Ann Sparrock driver ett projekt om samisk mat i offentliga kök och kommunen är delfinansiär.

Vid mötet diskuterades hur man kan synliggöra samisk kultur genom mat på äldreboenden och förskolor i kommunen.

Ett förslag är att ha åtta serveringar med samisk mat, över året. Dessa serveringar skulle då följa de åtta samiska årstiderna.

Annat förslag som kom upp vid mötet var att det skulle gå att ordna ett utbildningstillfälle om samisk mat för kostombuden inom särskilt boende. Detta skulle då samordnas av Torsta och måltidsservice.

Ytterligare förslag är att ta fram informationsblad om det olika samiska rätterna som levereras ut till särskilt boende, för att öka kunskapen om samisk mat och kunna servera den på rätt sätt men också kunna föra samtal kring måltiden med medborgaren.

Chefen på Måltidsservice kommer att kalla till ett nytt möte för fortsatt planering av genomförande av detta.

Tider för 2022 års samråd

Samrådet har nu två nya samrådsrepresentanter.

Samrådstiderna fastställs i slutet av varje år. Samrådet sammanträder fyra gånger per år. För att möjliggöra deltagande och kunna planera in kommande möten önskar samrådet få dessa datum presenterade på nytt.

2022 års fastlagda tider för samråd är:

18 maj kl 14-16

21 september kl 14-16

17 november kl 14-16

Rapport från samiskt samråd 8 september 2021

Ärendelista

§ 9. Nuläge i kommunen 4
§ 10. Pågående arbete med aktiviteter i handlingsplanen 5
§ 11. Ny ledamot/ledamöter till samrådet 6
§ 12. Uppgradering av arbetsordning för det samiska samrådet 7
§ 13. Samråd med samiska befolkningen, inför beslut och yttrande över remisser 8
§ 14. Beslutsärenden i Vård- och omsorgsnämnden under hösten 9
§ 15. Övriga frågor från den samiska befolkningen 10

§ 9. Nuläge i kommunen

Robert Brandt uppdaterar samrådet om läget i kommunen:
Pandemin- Läget är lugnt inom vård och omsorg. Det finns enstaka fall av smitta bland personal och medborgare. Robert påtalar att det är viktigt att vi tar med oss de goda exemplen och erfarenheterna från arbetet under pandemin. Vid dagens samråd är det fortfarande inte klart hur vård och omsorg ska tillämpa de nya nationella riktlinjerna. Mer om detta kommer inom kort att presenteras på kommunens hemsida och intranät.
Särskilt boende- Efter att under en lång period haft god tillgång till lägenheter inom särskilt boende så är det nu många som väntar på att erbjudas lägenhet. Detta påverkar, förutom situationen för medborgaren och dennes närstående, hela vårdkedjan. Det innebär att situationen är tuffare i hemtjänsten, att fler riskerar att bli kvar längre på sjukhus och att flödet av korttidsplatser stannar upp.
Den 11 september kommer eventet Special Olympics Day på Hovvallen gå av stapeln. Anton och Maj-Britt kommer att vara nämndens representanter vid eventet. Detta är en del i nämndens hälsosatsning för personer med funktionsnedsättning. Robert berättar att de hälsosatsningar som genomförts för personer med funktionsnedsättningar har gett mycket goda hälsoresultat och ökat välmående hos deltagarna.

§ 10. Pågående arbete med aktiviteter i handlingsplanen

Ulrika Paulsson berättar om nuläget för arbetet med aktiviteterna i Vård- och omsorgsnämndens Handlingsplan för att säkerställa urfolket samernas rättigheter. Det har utsetts en arbetsgrupp inom förvaltningen som fortsatt ska arbeta för att de olika aktiviteterna inom förvaltningen ska genomföras.
Förvaltningens arbetsgrupp består av Ulrika Paulsson, Hanna Hirvelä, deltagare från Myndighetsenheten och Enheten för personal och kompetens.
Vissa aktiviteter som nämns i handlingsplanen, är kommunövergripande. Det kan till exempel handla om kompetens och rekrytering av personer som talar minoritetsspråk men även övergripande information och hemsidan. När det gäller det kommunövergripande minoritetsarbetet så är det förvaltningschef och biträdande förvaltningschef som får bevaka och driva förvaltningens specifika frågor kring detta.
Samrådet kommer fortlöpande att informeras om det fortsatta arbetet.


§ 11. Ny ledamot/ledamöter till samrådet

Ulrika berättar att Mattias Mattsson har avsagt sig uppdraget som representant för den samiska befolkningen, i det samiska samrådet.
Det behöver nu utses en ny representant och eventuella ersättare. Nämnden önskar få in förslag från samrådet på hur detta ska gå till. Hur dessa ska utses beslutas av Vård- och omsorgsnämnden vid sammanträdet i oktober då de tar ställning till ny arbetsordning för samrådet.
Samrådet diskuterar sårbarheten med att det saknas ersättare. Samrådet beslutar att föreslå till nämnden att samrådet ska bestå av fyra ordinarie representanter från den samiska befolkningen. Därtill ska två ersättare utses som endast deltar vid ordinarie ledamots frånvaro.
Samrådet beslutar vidare att snarast att gå ut med en intresseförfrågan där nämnden efterfrågar en ordinarie samrådsrepresentant och två ersättare. Intresseförfrågan kommer att läggas på kommunens hemsida, facebooksida och i det nyhetsbrev som Patricia Fjellgren skickar ut till den samiska befolkningen. Ersättare ska därefter utses av samrådet. Samrådet diskuterar vikten av en bred representation. Ulrika Paulsson får uppdraget att skicka ut intresseförfrågan.
Patricia föreslår att vi ska ha en kick-off (upptaktsträff) när de nya samrådsrepresentanterna är utsedda. Ulrika kontaktar då Patricia för att se om det är genomförbart.


§ 12. Uppgradering av arbetsordning för det samiska samrådet

Samrådet ska göra en uppföljning av hur arbetsordningen fungerar varje år. Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om uppdatering av arbetsordningen. Detta kommer att ske på nämndens sammanträde i oktober 2021.

Ulrika Paulsson kommer att skriva fram ett förslag på ny arbetsordning utifrån vad som kommit fram vid dagens samråd. Det innebär att antalet samrådsrepresentanter föreslås ändras från dagens fyra, till fyra + två ersättare. Det kommer också framgå av förslaget hur nya representanter ska utses och hur arbetsordningen ska vara när det gäller det samiska samrådets möjligheter att lämna synpunkter och yttranden inför beslut.


§ 13. Samråd med samiska befolkningen, inför beslut och yttrande över remisser

Vård- och omsorgsnämnden genomför fyra samråd varje år.
För att ytterligare öka den samiska befolkningens inflytande önskar nämnden diskutera med samrådet hur arbetsgången bör vara, inför olika beslut och vid yttrandet över remisser.

 • På vilket sätt ska den samiska befolkningen ges möjlighet att lämna synpunkter inför beslut och yttranden?
 • Vem i den samiska befolkningen ska vara mottagare av inbjudan till samråd med Vård- och omsorgsnämnden, i olika frågor?
 • Hur ska synpunkter från den samiska befolkningen föras åter till Vård- och omsorgsnämnden?

Samrådet beslutar att samtliga samrådsrepresentanter ska vara mottagare för yttranden och beslut och att samrådet lämnar ett gemensamt svar till remiss- eller beslutsinstans.

§ 14. Beslutsärenden i Vård- och omsorgsnämnden under hösten

Robert Brandt och Ulrika Paulsson informerar om några av de ärenden som kommer upp för beslut, under hösten:

 • Arbetsordning för samiska samrådet
 • Uppdatering av riktlinjer för föreningsbidrag
 • Förändringar i uppdrag och nytt upphandlingsdokument för utförare inom valfrihetssystemet i hemtjänsten (LOV)
 • Vård- och omsorgsnämndens program för bostadsplanering
 • Handlingsplan för kost och måltider
 • Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter (samråd via kommunledningsförvaltningen)

§ 15. Övriga frågor från den samiska befolkningen

 • Ulrika informerar kort om den utbildning hon gått som SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter) har erbjudit till personal inom regionen och jämtlands kommuner. SANKS är ett samiskt centrum för psykisk hälsa i Norge. Utbildningen är en webbutbildning som pågår vid två tillfällen under september och oktober. Temat på utbildningen är kulturförståelse, kommunikation och sjukdomsförståelse. Utbildningen är ett led att öka kulturkompetensen hos personal som arbetar inom vård och omsorg.
 • Patricia berättar om en utbildning som tidigare genomfördes gemensamt mellan de samiska förvaltningskommunerna. Hon föreslår att det skulle gå att samordna en liknande konferens mellan förvaltningskommunerna i Åaarjelsaepmie.

Rapport från samiskt samråd 12 maj 2021

Ärendelista

 • 4. Information om kommunens kartläggning av det samiska samhället 4
 • 5. Information från förvaltningschef om nuläget i kommunen och förvaltningen. 5
 • 6. Övergripande riktlinje för minoritetsarbete. 7
 • 7. Medborgardialog med nationella minoriteter 8
 • 8. Övriga frågor 9

§ 4. Information om kommunens kartläggning av det samiska samhället

Patricia Fjellgren är samisk kurs- och aktivitetssamordnare. Hon arbetar med språk- och kulturrevitalisering genom att utveckla och samordna samiska språk- och kulturaktiviteter.

Patricia kommer att berätta om den kartläggning som kommunen gjort.

”Vi har genomfört en kartläggning av det samiska samhället för att bättre förstå vilka behov som finns, vad som redan görs och av vilka. Vi vill kunna ge lämpligt stöd till fler som vill delta och genomföra samiska kurser, aktiviteter och evenemang,” säger Patricia.

​Patricia menar att även om vi utgår från Staaren tjïelte/Östersunds Kommun, vill vi betona att arbetet över tid ska gynna hela Åarjelsaepmie/Sydsaepmie, Saepmie i stort samt personer bosatta utanför dessa geografiska områden.

Denna kartläggning kommer sedan ligga till grund för det fortsatta arbetet med att stärka urfolket samerna och även de övriga nationella minoriteterna.

Patricias presentation bifogas protokollet.

§ 5. Information från förvaltningschef om nuläget i kommunen och förvaltningen

Ulrika Nyberg, biträdande förvaltningschef ger lite information om vad som pågår i kommunen och förvaltningen.

 • Ökar takten i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet - bla teambaserade bedömningar i samband med biståndsbeslut är på gång. Dvs att vi kopplar in rehabiliterande personal i ett mycket tidigt skede, även i de fall som medborgarna inte har kommunal hemsjukvård.
 • För ytterligare insatser i det hälsofrämjande arbetet har förvaltningen projektanställt en person som ansvarar för det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen. Medarbetaren ska framförallt arbeta med att förbättra följsamhet till befintliga rutiner i Senior alert.

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister där medarbetare:

 • identifierar risker och analysera orsaker för fall, trycksår, viktminskning, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion.
 • planerar och genomför förebyggande åtgärder
 • följer upp åtgärder och utvärderar resultat
 • Digital signering vid läkemedelshantering
 • Pågående arbete med att införa ett nytt verksamhetssystem- Viva.
 • Pågående budgetarbete för äldreomsorgssatsningen. Då det gäller äldreomsorgssatsningen så har nämnden rekvirerat 26,4 mnkr och förbereder nu förslag på hur dessa bäst ska användas.
 • AFCC- Age-Friendly Cities and Communities ( Åldrandevänlig stad).

Som ett led i det hälsofrämjande arbetet har Östersunds kommun blivit medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer och samhällen - AFCC (Age-friendly cities and communities). Nätverket består av över 1 000 städer/kommuner i mer än 40 länder runt om i världen.

Under perioden 1 februari 2020 till 31 mars 2022 pågår ett projekt för att göra Östersunds kommun mer åldrandevänligt för både äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Projektets syfte är att påbörja arbetet med göra Östersunds kommun till en mer åldrandevänlig kommun (”Age-friendly cities and community”) som ger förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt åldrande.

Projektet ska även öka delaktighet och inflytande för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Inom ramen för projektet ska det göras en nulägesanalys av hur äldre och personer med funktionsnedsättning upplever förutsättningarna inom några olika fokusområden (utemiljöer, transporter, bostäder, social delaktighet, information och kommunikation samt samhällsstöd och service).

Det ska därefter utformas en 3-årig handlingsplan för hur Östersunds kommun ska bli främja ett aktivt och hälsosamt liv och åldrande.

Projektet ska även identifiera indikatorer för att kunna följa upp och utvärdera effekter av arbetet med AFCC.

 • Ulrika Paulsson berättar kort om hur förvaltningen kommer att arbeta vidare med aktiviteterna i Vård- och omsorgsnämndens Handlingsplan för att säkerställa urfolket samernas rättigheter. Det kommer att utses en liten arbetsgrupp som ska arbeta vidare med frågorna.


§ 6. Övergripande riktlinje för minoritetsarbete

Camilla Olofsson, samisk utvecklingsstrateg, uppdaterar samrådet om hur det går med det pågående arbetet med den kommunövergripande riktlinjen för minoritetsarbetet.

Beslut om riktlinjen är försenat. Riktlinjen kommer att komma ut på remiss till samtliga nämnder, partier, samiska organisationer och kommunens samrådsgrupper.

§ 7. Medborgardialog med nationella minoriteter

Camilla informerar om den medborgardialog som kommunen haft tillsammans med de nationella minoriteterna.

Det framfördes en längtan från den finska befolkningen att kunna få äldreomsorg på finska. Kommunen ska sträcka sig så långt det är möjligt för att tillgodose det även på andra minoritetsspråk än samiska.

Det kom även förslag om att ha information om nationella minoriteters rättigheter på kommunens olika mötesplatser, träffpunkter och på biblioteket.

§ 8. Övriga frågor

Seniorer

Ulrika Paulsson berättar att hon haft kontakt med samrådsrepresentant Ingrid Renfeldt som kommer att återansluta till samrådet när t kan ses fysiskt igen. Hon skickade med en fråga till i första hand Camilla och Patricia. Hon undrar varför det inte har varit någon aktivitet i den samiska seniorföreningen och hänvisade till hur det varit tidigare. Med anledning av pandemin har Ingrid full förståelse för att mötesplatser och fysiska möten inte varit aktuella men menar att det har kunnat komma någon information digitalt. Hur ser samarbetet ut mellan kommunen och den samiska seniorföreningen framåt?

Patricia kommer att ta kontakt med Ingrid för att diskutera frågan.

Bangårdsgatan

Ulrika Paulsson informerar om att det utifrån pandemin endast kommer att bli ett litet ”spadtagsevent” den 27 maj. Det kommer att bli en representant från vardera part i projektet och begränsningar i antal deltagande från media. Lise kommer vara den som representerar Östersunds kommun.

Patricia skickar en dikt av sydsamisk författare som Lise kan läsa i samband med eventet.

Rättspraxis

Ulrika Paulsson informerar om att det nyligen fallit en dom utifrån minoritetslagstiftningen där en minoritetsgrupp överklagat ett kommunalt beslut som berört avveckling av verksamhet. De överklagade detta med hänvisning till att de ej getts möjlighet till reellt samråd i frågan, innan kommunen fattade beslut. Minoritetsbefolkningen fick rätt i frågan, i domstol.

Kommunala pensionärsrådet ( KPR)

Lise önskar att Patricia och Camilla kommer till KPR och berättar om sitt arbete med och för de nationella minoriteterna. Ulrika Paulsson kontaktar nämndsekreterare snarast för att boka in detta till hösten.

Rapport från samiskt samråd 11 februari 2021

Ärendelista

 • 1. Information om den kommunövergripande riktlinjen för arbetet med nationella minoriteter 4
 • 2. Fortsatt arbete med handlingsplanen. 5
 • 3. Övriga frågor 6

§ 1. Information om den kommunövergripande riktlinjen för arbetet med nationella minoriteter

Camilla Olofsson, samisk utvecklingsstrateg, informerar i korthet om vad som är på gång i kommunen med den övergripande riktlinjen för arbetet med nationella minoriteter.

Det pågår ett kommunövergripande arbete för att ta fram en riktlinje för arbetet med nationella minoriteter. Samtliga förvaltningar deltar i arbetet. Planen är att ett förslag på riktlinjen ska gå ut på remiss under april-maj 2021 och att den sedan ska fastställas av Kommunfullmäktige under hösten 2021.

§ 2. Fortsatt arbete med handlingsplanen

En arbetsgrupp bestående av samrådets samiska representanter, kommunens samiska utvecklingsstrateg Camilla Olofsson samt uppdragsstrategerna Ulrika Paulsson och Monika Andersson från Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag på en handlingsplan.

Samrådet diskuterade handlingsplanen med dess aktiviteter och mål vid det förra samrådet.

Vissa frågor och aktiviteter som gäller rekrytering, kompetens och löne-/anställningsförhållanden har varit uppe för diskussion i Förvaltningsledningen och förvaltningschef Robert Brandt och uppdragsstrateg Ulrika Paulsson återkopplar från den diskussionen.

Samrådet diskuterar aktiviteter, kostnader och ansvar.

Samrådet beslutar att handlingsplanen ska gå på remiss internt inom samrådet för att sedan skickas vidare för beslut i Vård- och omsorgsnämnden.

Eventuella synpunkter på handlingsplanen skickas via e-post till Ulrika senast den 26 februari.

Därefter sker eventuella korrigeringar och Ulrika skriver fram ett förslag till Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 31 mars om att godkänna samrådets förslag på handlingsplan.


§ 3. Övriga frågor

Samlokalisering av förskola och särskilt boende

Kia lyfter frågan om det finns någon tanke på att samlokalisera förskola och särskilt boende. Det skulle kunna innebära att man kan samla samisk kompetens och aktivitet för flera verksamheter. Frågan har inte tidigare varit aktuell i kommunen.

Sameparlamentet

Robert ställer frågan till de samiska representanterna och strategen om någon vet vart ska sameparlamentet som ska byggas i Östersund ska ligga. Det är ingen som idag har någon kännedom om detta.

Samrådstider 2021

Tider för samråd 2021efterfrågades vid mötet då det uppstått dubbelbokningar. Ulrika skickar information, via e-post, om aktuella datum till samtliga samrådsrepresentanter.

Torsdag den 11 februari klockan 14–16

Onsdag den 12 maj klockan 14–16

Onsdag den 8 september (ändrad från torsdag den 9 september då den tiden krockar med Kommunala Pensionärsrådet).

Onsdag den 17 november klockan 14–16

Rapport från samiskt samråd 21 oktober 2020

Ärendelista

 • 7. Information om nuläget inom vård och omsorg. 4
 • 8. Frågor från de samiska samrådsrepresentanterna. 5
 • 9. Samrådets arbete med att ta fram en handlingsplan. 6
 • 12. Övriga frågor 7

§ 7. Information om nuläget inom vård och omsorg

Förvaltningschef Robert Brandt informerar kort om situationen i förvaltningen, framförallt utifrån pandemisituationen men också lite övrigt.

 • Mycket av arbetet inom förvaltningen har sedan i våras handlat om uppdrag utifrån coronapandemin. Vissa verksamheter, till exempel mötesplatser, anhörigavlösning och daglig verksamhet har varit stängda men har nu helt eller delvis kunnat öppna igen. Utvecklingsarbeten har inte kunnat prioriterats men nu behöver vi hitta nya sätt att arbeta med dessa frågor utifrån den kvarstående situationen med pandemin.
 • Upphandling av drift för de särskilda boendena Myran och Bangårdsgatan pågår.
 • Fortsatt hälsosatsning med fokus på personer med funktionsnedsättningar. Förvaltningen har anställt en välrenommerad forskare inom området som heter Eva Flygare Wallén som ska arbeta med fokus på hälsa hos personer med funktionsnedsättning.
 • Förvaltningen byter verksamhetssystem under 2021 från nuvarande Procapita till Viva. Systemet är gemensamt upphandlat med Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.


§ 8.Frågor från de samiska samrådsrepresentanterna

Inga frågor har kommit in från representanterna.

Försonings- och sanningskommission

Camilla informerar om det kommande arbetet med en den statliga försonings- och sanningskommissionen. Inför arbetet med detta har Sametinget efterfrågat svar på två frågor:

 • Vilka teman ska en kommande kommission fokusera på?
 • Vilka andra angelägna frågor vill ni lyfta?

Sametinget önskar delta vid samråd för att diskutera dessa frågor med den samiska befolkningen.

Samrådet beslutar att det med fördel bör ske vid ett öppet samråd och att värdskapet för det speciella samrådstillfället föreslås ligga på kommunledningsförvaltningen.

§ 9. Samrådets arbete med att ta fram en handlingsplan

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans med den samiska befolkningen ta fram en handlingsplan som ska säkerställa att nämnden tillgodoser samernas rättigheter. Handlingsplanen ska gälla både äldre samer och samer som har en funktionsnedsättning.

Handlingsplanen ska gälla för åren 2020 till 2023 och det är viktigt för det fortsatta budgetarbetet att det framgår i handlingsplanen vilka kostnader som är kopplade till handlingsplanens olika aktiviteter.

Vid förgående samråd beslutades att Ulrika Paulsson ansvarade för att tillsammans med de samiska representanterna ta fram och sammanställa ett förslag på handlingsplan. Tanken var att samrådet skulle stämma av detta vid mötet i maj som tyvärr ställdes in på grund av pandemin. Ulrika har haft kontakt med representanterna och fått några synpunkter och förslag men planen behöver diskuteras vidare.

Samrådet diskuterar många aktiviteter som skulle kunna vara aktuella, t ex nätverk för personal med samiskt språk- och kulturkompetens eller prioriterade grupper för utbildning.

Samrådet beslutar idag att Ulrika, samrådsrepresentanterna och ytterligare uppdragsstrateg från förvaltningen träffas den 18 november (då det egentligen skulle ha varit ordinarie samråd) för att ta fram ett utkast på handlingsplan.

Handlingsplanen fastställs sedan vid nästa samråd den 14 december.

§ 10. Övriga frågor

Sametingets utvärdering av förvaltningsområdenas minoritetsarbete

Camilla informerar om Sametingets årliga utvärdering av minoritetsarbetet. Hon passar på att ställa enkätfrågorna från Sametinget när samrådet är samlat.

 • Har samrådet beslutsmandat?
 • Är det ett öppet samråd?
 • Hur är representanterna utsedda?
 • Utgår arvode?
 • Har kommunen gjort något kartläggningsarbete?

Samrådet diskuterar hur kommunen kan kartlägga medborgarnas behov av och personalens kompetens när det gäller samiskt språk och kultur. På vilket sätt kan en kartläggning genomföras och vad ska kartläggas? Camilla tar med sig frågan vidare till Sametinget och återkopplar sedan till samrådet.

Erfarenheter och diskussion gällande pandemins påverkan för den samiska befolkningen

Samtinget har gjort en analys som baseras på en enkätundersökning som Nordanalys genomfört samt den lägesavstämning som Västerbottens länsstyrelse genomfört. Sametinget konstaterar att rennäringen har påverkats i stor grad av pandemin.

Vad gäller övrig påverkan för den samiska befolkningen?

Hur ser samrådets representanter på pandemins påverkan på den samiska befolkningen?

Samrådet diskuterar hur pandemin haft betydelse för representanterna. Bland annat framkommer erfarenheter av att det på grund av besöksförbuden inom särskilt boende försvårat möjligheten för personer som talar samiska, och kanske glömt det svenska språket, att kommunicera. Bristen på kommunikation och kulturförståelse kan i detta fall ha påskyndat demensutvecklingen.

Beslut i KF angåendemedborgarförslag om utbildning för personal inom äldreomsorgen

Kommunfullmäktige har beslutat att all personal inom äldreomsorgen ska erbjudas utbildning i samisk språk- och kulturkompetens. Specifika aktiviteter kommer att beskrivas i handlingsplanen.

Nästa ordinarie möte är den 14 december kl 15.00-17.00. Det planerade samrådet den 18 november ersätts med ett arbetsmöte för att upprätta utkast till en handlingsplan. Separat inbjudan till arbetsmötet kommer att skickas till berörda.

Rapport från samiskt samråd 27 februari 2020

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att säkra samernas rättigheter fortsätter. Handlingsplanen var en av punkterna på det samiska samråd som hölls den 27 februari.

Det här är det andra samrådet som har hållits sedan Vård- och omsorgsnämnden startade ett samråd med den samiska befolkningen i november 2019. Här följer en kort sammanfattning av vad som har sagts under samrådet.

När protokollet justerats kommer du att kunna ta del av hela protokollet här

Information om beslut angående medborgarförslag

Vid föregående möte diskuterade samrådet ett medborgarförslag som kommit in att all personal inom äldrevården ska erbjudas utbildning i sydsamiskt språk och kultur.

Vård- och omsorgsnämnden och samrådsrepresentanter har nu fått möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget inför beslut i Kommunfullmäktige.

Anna Kråik Åström som är samisk utvecklingsstrateg i Östersunds kommun håller nu på att handlägga ärendet inför Kommunfullmäktiges beslut.

Hon kommer även att göra ett tillägg med förslag om ytterligare personalresurser för det samiska minoritetsarbetet. Den personen kommer att arbeta som kurs- och aktivitetssamordnare för den samiska befolkningen och vara en resurs i förvaltningarnas arbete.

Utveckling av minoritetsarbetet i Östersunds kommun

Samtliga nämnder kommer att starta upp samråd med den samiska befolkningen under 2020.

Kommunen kommer också utöka sin budget för arbetet med samisk förvaltningskommun med nästan 1,5 miljoner kronor för 2020.

Seniorresor med buss

Anna berättar att det finns ett sydsamiskt nätverk som arrangerar seniorresor med buss varje år. Dessa resor bekostas med statsbidrag. Hittills har det varit sameföreningen som skickat ut inbjudan för dessa seniorträffar med det kan ändras då den nya tjänsten i kommunen blir tillsatt.

Mattias Matsson lyfter frågan hur den här typen av resor kan bli mer tillgängliga även för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Samrådets arbete med att ta fram en handlingsplan

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans med den samiska befolkningen ta fram en handlingsplan som ska säkerställa att nämnden tillgodoser samernas rättigheter. Handlingsplanen ska gälla både äldre samer och samer som har en funktionsnedsättning.

Planen ska gälla för åren 2020 till 2023.

Handlingsplanen ska innehålla aktiviteter som leder till lagefterlevnad och preciserar hur nämnden ska:

 • informera samerna om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
 • ge inflytande till och samråda med samerna
 • skydda och främja de samiska språken och kulturen, särskilt med fokus på barn
 • ge service och erbjuda myndighetskontakter på samiska
 • erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på samiska vid efterfrågan

Samrådet beslutade att samrådsrepresentanterna tillsammans med Ulrika Paulsson, uppdragsstrateg på Vård- och omsorgsförvaltningen ska ta fram förslag till handlingsplan med mål, aktiviteter och kostnader. Förslaget tas upp för diskussion och beslut vid nästa samråd den 13 maj 2020.

Dás máhtát lohkat ođđasiid nuortasámegillii.

Rapporta sámi álbmoga ráđđehallamis 27 guovvamánus

Bargu háhkát doaibmaplána mainna sihkkarastá sámiid rivttiid jotkojuvvo.Doaibmaplána leai okta čuoggá sámi ráđđehallamis mii dollojuvvo 27 beaivvi guovvamánus.

Dát lea nubbe ráđđehallan mii lea čađahuvvon maŋŋá go Dikšun-ja ovddasmorašlávdegoddi álggahii ráđđehallat sámi álbmogiin skábmamánus jagis 2019.

Dás oanehis čoahkkáigeassu das mii lea daddjon ráđđehallamiin.

Dalle go beavdegirji lea dárkkistuvvon don máhtát lohkat olles beavdegirjji dás.

Dieđut mearrádusaid birra mat gullet stáhtaborgárevttohusaide

Mannan čoahkkimis ságasteimmet ráđđehallamis dán stáhtaborgárevttohusa birra ahte visot bargiide boarrásiid divššus galgá fállat oahpahusa oarjánsámi gielas ja kultuvrras.

Dikšu-ja ovddasmorašlávdegoddi ja ráđđehállanovddasteaddjit lea ožžon vejolašvuođa buktit ovdán oainnuset ovdal go gieldda dievasčoahkkin mearrida das.

Anna Kråik Åström guhte bargá sámi ovdáneami strategan Staare gielddas lea dál meannudeami ášši ovdal go gieldda dievasčoahkkin mearrida das.

Son boahtá maiddái buktit lasáhusa evttohusain ahte lasihit bargiid návccaid sámi unnitlogu barggu váras. Dat olmmoš boahtá bargat kurssaid ja doaimmaid heivehallamiiguin sámi álbmogii ja doaibmat veahkkevárrin hálddahusa barggus.

Unnitlogubarggu ovdáneapmi Staare gielddas

Buot lávdegottit bohtet álggahit ráđđehallamiid sámi álbmogiin 2020 jagis.

Gielddat bohtet maiddái lasihit bušeahtas sámi hálddašangieldda bargguide lagabui 1,5 miljovnna ruvnnaid jagis 2020.

Seniorreaissut bussiiguin

Anna muitala gávdnot sámi fierpmádat mii ordne seniorreaissuid juohke jagi. Dát reaissut goasttiduvvojit stáhta juolludeami bokte. Dán rádjái lea sámisearvi sádden bovdehusaid dáidda seniorgávnnademiide, muhto dat máhttá rievdat dalle go dat ođđa virgi gielddas virgáiduvvo.

Mattias Matsson jearrá man láhkái dán lágaš reaissuid máhttet šaddat eambbo vejolaččat olbmuide geain leat man nu lágaš doaibmahehttehusat.

Ráđđehallamiid bargu háhkat ođđa doaibmaplána

Dikšu-ja ovddasmorašlávdegoddi galgá ovttasráđiid sámi álbmogiin ráhkadit doaibmaplána mii sihkkarastá dan ahte lávdegoddi váldá vuhtii sámiid rivttiid. Doaibmaplána galgá leat gustovaš sihke vuorrasit sámiide ja sámiide geain leat doaibmahehttehusat.

Plána galgá leat gustovaš jagiide 2020 -2023.

Doaibmaplánas galget leat doaimmat mat dagahit olbmuid čuovvut lágaid ja neavvut man láhkái lávdegoddi galgá:

 • dieđihit sámiid našunála unnitloguid ja unnitlogugielaid birra.
 • addit váikkuhanvejolašvuođa ja ráđđehallat sámiiguin
 • suddjet ja ovddidit sámi gielaid ja kultuvrra, erenoamážit mánáid
 • fállat bálvalusaid ja oktavuođaid eiseválddiiguin sámegillii
 • fállat boarrásiiddivššu ollásit dahje buori muddui sámegilli dalle go dat gáibiduvvo.

Ráđđehallan mearridii ráđđehallanovddasteddjiid ovttas Ulrika Paulssoniin, bargogohččunstratega Dikšu-ja ovddasmorašlávdegottis galget buktit evttohusa doaibmaplánii mas leat ulbmilat, doaimmat ja golut. Evttohus digaštallu ja mearriduvvo boahtte ráđđehallamis miessemánu 13 beaivvi jagis 2020.

Daesnie maahtah saerniem lohkedh åarjelsaemien.

Reektese rååresjimmeste saemien årrojigujmie goevten 27.b.

Barkoe jåarhka dahkoesoejkesjinie barkedh saemiej reaktah vihtiestidh. Dahkoesoejkesje lij akte tsiehkijste saemien rååresjimmesne mij lij goevten 27.b.

Daate lea mubpien rååresjimmie mij orreme mænngan Hokse-jïh såjhtoemoenehtse rååresjimmiem eelki saemien årrojigujmie rahkan 2019. Daesnie åenehks iktedimmie mejstie rååresjimmesne jeahteme.

Gosse protokolle justeeredammemaahtah abpe protokollem daesnie lohkedh

Bïevnesh meatanårroje-raeriestimmien sjæjsjalimmien bïjre

Åvteli tjåanghkosne rååresjimmie digkiedi meatanårroje-raeriestimmiem mij sïjse båateme gaajhkh barkijidie voeresehoksesne faaledh åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren ööhpehtimmiem.

Hokse-jïh såjhtoemoenehtse jïh rååresjimmielïhtsegh leah daelie nuepiem åådtjeme vuajnoeh raeriestæmman åvteli Kommunfullmäktige /Tjïeltereereme galka sjæjsjalidh.

Anna Kråik Åström gie lea saemien evtiedimmiestrateege Staaren tjïeltesne daelie ieriem gïetede åvteli Kommunfullmäktiges / Tjïeltereeremen sjæjsjalimmie.

Dïhte aaj edtja lissiem darjodh raeriestimmine jienebe barkijevierhtieh saemien unnebelåhkoebarkose. Dïhte almetje edtja barkedh goh kurse-jïh darjomeiktedæjja saemien årroejidie jïh edtja vierhtiem årrodh reeremi barkojne.

Evtiedimmie unnebelåhkoebarkoste Staaren tjïeltesne

Gaajhkh moenehtsh edtjieh aelkedh rååresjidh saemiej årrojigujmie jaepien 2020 raejesne.

Tjïelte edtja aaj dan budsjehtem lissiehtidh barkose saemien reeremedajvine mahte 1,5 millijovnh kråvnah jaepien 2020.

Voeresefeelemh bussine

Anna soptseste gååvnese åarjelsaemien viermie mij voeresefeelemh bussine öörnie fïerhten jaepien. Dejtie feelemidie staatedåarjojne maaksa. Dan raajan lea saemiensiebrie mij lea bööresovveme dejtie voeresegaavnesjimmidemen maahta dam jeatjahtehtedh gosse orre dïenesjem tjïeltesne aalka juhtedh.

Mattias Matsson gihtjie guktie dejtie feelemidie maehtieh buerebe sjïehteladtedh almetjidie ovmessie funksjovnegiehpiedimmiejgujmie.

Rååresjimmien barkoe dahkoesoejkesjem darjodh

Hokse-jïh såjhtoemoenehtse edtja saemien årrojigujmie ektesne dahkoesoejkesjem darjodh mij edtja vihtiestidh moenehtse saemiej reaktaj krööhkeste. Dahkoesoejkesje edtja dovne saemien voeresidie jïh saemide funksjovnegiehpiedimmine.

Soejkesje jaepien 2020 raejeste jaepien 2023 raajan.

Dahkoesoejkesjisnie edtja darjomh mejtie laaken mietie jïh tjïelkestieh guktie moenehtse edtja:

 • Saemide bïevnedh laaken bïjre nasjonaale unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre
 • Faamoem vedtedh saemide jïh saemiejgujmie rååresjidh
 • Saemien gïelh jïh kultuvrem gorredidh jïh vaarjelidh, sjïere fokuse maanide
 • Dïenesjh vedtedh jïh åejvieladtje-gaskesh saemiengïelesne faaledh
 • Voeresehoksem faaledh ållesth jallh mahte ållesth saemiengïelesne jis naan dam sæjhta

Rååresjimmie sjæjsjali rååresjimmielïhtsegh ektesne Ulrika Paulsson, stillemestrateege Hokse-jïh såjhtoereeremisnie edtjieh raeriestimmieh dahkoesoejkesjasse buektedh ulmiejgujmie, darjomigujmie jïh maaksoejgujmie. Raeriestimmiem edtja digkiedidh jïh sjæjsjalidh båetije rååresjimmesne suehpeden 13.b. 2020.

Rapport från samiskt samråd 7 november 2019

Arbetet med en handlingsplan påbörjas 2020 för att säkra samernas rättigheter. Handlingsplanen kommer gälla från 2020 - 2023.

Vård- och omsorgsnämnden har valt att starta ett samråd med den samiska befolkningen. Samrådet är ett viktigt forum för att den samiska befolkningen ska få inflytande och möjligheter att påverka äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning i Östersunds kommun.

Robert Brandt som är förvaltningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen säger att det är viktigt att den samiska befolkningen ska ha ett faktiskt inflytande. Det ska kunna göra skillnader i kvaliteten för vården och omsorgen av den samiska befolkningen.

Här följer en kort sammanfattning av vad som har sagts under första samrådet.

Handlingsplan samisk äldreomsorg

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans med den samiska befolkningen ta fram en handlingsplan som ska säkra att nämnden tillgodoser samernas rättigheter. Planen ska omfatta både vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Handlingsplanen kan innehålla aktiviteter som preciserar hur nämnden ska:

 • Informera samerna om lagen
 • Ge inflytande till och samråda med samerna
 • Skydda och främja det samiska språket och kulturen, särskilt med fokus på barn
 • Ge service och erbjuda myndighetskontakter samiska
 • Erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på samiska vid efterfrågan

Samrådet ska påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan vid nästkommande samråd i februari 2020.

Förslag på språkutbildning i samiska

Kommunfullmäktige har fått ett förslag från en medborgare som innebär att all personal inom äldreomsorgen ska erbjudas utbildning i sydsamiskt språk och kultur.

Vård- och omsorgsnämnden har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan Kommunfullmäktige fattar ett slutgiltigt beslut om detta. Synpunkterna ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 31 januari 2020.

Tider för samråd 2020

Nedan ser du tider för kommande samråd.

 • 27 februari 2020
 • 13 maj 2020
 • 23 september 2020
 • 18 november 2020

Efter varje samråd kommer det att läggas ut en sammanfattning av det viktigaste som sagts under samrådet.

Här kan du ta del av hela protokollet Pdf, 4.1 MB.

Dás máhtát lohkat ođđasiid nuortasámegillii.

Raporta vuosttaš ráđđehallamis sámi álbmogiin skábmámánu 7 beaivvis

Doaibmaplána sámiid rivttiid sihkkarastimis álggahuvvo jagis 2020. Doaibmaplána boahtá leat gustovaš jagiin 2020- 2023.

Dikšun- ja fuolahuslávdegoddi lea mearridan álggahit ráđđehallamiid sámi
álbmogiin. Ráđđehallan lea dehálaš forum mainna sámi searvegoddi máhttá
váikkuhit ja vejolašvuođa báidnit boarrásiid divššu daidda olbmuide Staare
gielddas main leat doaibmahehttehusat

Robert Brandt guhte lea hálddahushoavda Dikšun- ja fuolahushálddahusas dadjá leat
dehálaš ahte sámiin lea duohta vejolašvuohta váikkuhit. Dat galgá máhttit buktit
mearkkašumi sámi álbmoga divššu ja fuolahusa kvalitehtii.

Dá oanehis čoahkkáigeassu das mii daddjui vuosttáš ráđđehallamis.

Doaibmaplána sámi boarrásiid fuolaheapmái

Dikšun- ja fuolahuslávdegoddi galgá ovttasráđiid sámi álbmogiin háhkat dakkár
doaibmaplána mii sihkkarastá dan ahte lávdegoddi váldá vuhtii sámiid rivttiid. Plána galgá fátmastit sihke boarrásiid divššu ja fuolahusa ja olbmuid geain leat doaibmahehttehusat.


Doaibmaplánas máhttet lea bijut mat dárkkistit movt lávdegoddi galgá:

 • Juohkit dieđuid sámiide lága birra
 • Addit váikkuhanvejolašvuođa ja ráđđehallat sámiiguin
 • Suddjet ja ovddidit sámi giela ja kultuvrra, erenomážit mánáid váras
 • Addit bálvalusa ja fállat oktavuođaid mat čáđahuvvojit sámegillii
 • Dalle go jerrojuvvu fállat boarrásiid divššu oalát dahje buori muddui sámegillii.


Ráđđehallan galgá álggahit barggus ráhkadit doaibmaplána boahtte ráđđečoahkkimis
guovvamánus 2020.

Evttohus giellaoahpahussii sámegillii

Gieldda dievasčoahkkin lea ožžon evttohusa álbmotláhtus mii sisdoallá dan ahte visot
boarrásiiddivššu bargoveahkii galgá fállat oahpahusa oárjánsámi gielas ja kultuvrras.

Dikšun- ja fuolahuslávdegottis lea dál vejolašvuohta buktit ovdán oainnuidis ovdal go gieldda dievasčoahkkin dahká loahpalaš mearradusa dán áššis. Oaivalat galget leat Gielddastivrras maŋemusat ođđajagi 31 beaivvi 2020.

Áiggit ráđđehallamiidda 2020

Vuolábealde oainnát áiggiid boahttevaš ráđđehallamiidda.

 • 27 guovvamánus 2020
 • 13 miessemánus 2020
 • 23 čakčamánus 2020
 • 18 skábmamánus 2020


Maŋŋá juohke ráđđehallama boahtá juhkojuvvot čoahkkáigeassu ráđđehallamiid
deháleamos ságain.

Daesnie maahtah saerniem lohkedh åarjelsaemien.

Reektehtse voestes ektieraereste saemien åålmeginie rahkan 7.b.

Barkoe dahkoesoejkesjinie aalka jaepien 2020 guktie saemiej reaktah
vihtiestidh. Dahkoesoejkesje edtja juhtedh 2020 – 2023.

Hokse- jïh sujhtememoenehtse lea veeljeme aelkiestidh ektieraeriem saemien åålmeginie. Ektieraerie vihkeles forume guktie saemieh edtjieh tsevtsemem jïh nuepieh utnedh voeresesujhtemem jïh sujhtemem persovnide funksjovneheaptojne tsevtsedh Staaren tjïeltesne.

Robert Brandt mij lea reeremeåejvie Hokse- jïh sujhtemereeremisnie jeahta dïhte vihkeles saemieh edtjieh eensi tsevtsemem utnedh. Dïhte edtja maehtedh joekehts darjodh kvaliteetesne hoksesne jïh sujhtemisnie saemide.

Dan vuelelen åenehks iktedimmie mestie voestes ektieraeresne jeahteme.

Dahkoesoejkesje saemien voeresesujhteme

Hokse- jïh sujhtememoenehtse edtja saemien åålmegen ektesne dahskoesojkesjem darjodh mij edtja vihtiestidh moenehtse saemiej reaktah jååhkesje. Soejkesje edtja faerhmiestidh dovne hoksem jïh sujhtemem voeresidie jïh almetjidie funksjovneheaptojne.

Dahkoesoejkesjisnie maahta darjomh mah tjïertestieh guktie moenehtse edtja:

 • Bïevnedh saemide laaken bïjre
 • Tsevtsemem vedtedh jïh ektesne raeriestidh saemine.
 • Saemien gïelem jïh kultuvrem vaarjelidh jïh evtiedidh, sjïere fokusem maanide
 • utnedh.
 • Dïenesjimmiem vedtedh jïh åejvieladtjegaskesadtemh saemiengïelesne faalehtidh
 • Voeresesujhtemem faalehtidh ållesth jallh mahte ållesth saemiengïelesne jis naan
  gihtjie


Ektieraerie edtja barkoem aelkedh dahkoesoejkesjem darjodh båetije ektieraeresne goevten 2020.

Raeriestimmie gïeleööhpehtimmiem saemiengïelesne

Tjïeltereereme lea raeriestimmiem åådtjeme årroejistie maam jeahta gaajhkide barkijidie
voeresehoksesne åarjelsaemien gïele jïh kultuvre ööhpehtimmiem faalesovvedh.
Hokse- jïh sujhtememoenehtse daelie nuepiem åtna vuajnoem raeriestæmman vedtedh
åvteli Tjïeltereereme ihkuven nænnoestimmiem nænnoste dan bïjre. Vuajnoeh edtjieh
Tjïeltereeremasse båetedh minngemes tsïengelen 31.b 2020.

Aejkieh ektieraeride 2020

Vuelelen aejkieh vuajnah dejtie båetije ektieraeride. Goevten 27.b 2020

 • Suehpeden 13.b 2020
 • Skïereden 23.b 2020
 • Rahkan 18.b 2020

Fïerhten ektieraerien mænngan edtja iktedimmiem olkese bïejedh vihkielommeste maam ektieraeresne jeahteme.

Sidan uppdaterad 2023-11-20