Reningsbassänger i Storsjön

Illustration av bassängerna vid Storsjöstrand med staden i bakgrunden. Birger står i förgrunden med ett glas vatten i handen

Birger gillar skärmbassängerna som renar det smutsiga vattnet från stadens gator. Klicka för större bild. Illustration: Nestorville

Vid Storsjöstrand renar vi smutsigt regn- och smältvatten i bassänger innan det går vidare ut i Storsjön.

Regn och snö, som faller över stan, sköljer med sig smuts från trafiken för att sedan ledas ut i Storsjön via dagvattenledningar*. Men nu renar vi det smutsiga vattnet som kommer i ett stråk genom staden från Österängsskolan i söder, Campus i norr och ända från nedre kanten av Remonthagen.

Karta över centrala Östersund där området varifrån regn- och smältvattnet kommer ifrån är markerat. Klick för större bildFörstora bilden

Karta över centrala Östersund där området varifrån regn- och smältvattnet kommer ifrån är markerat. Klicka för större bild

Reningsbassängerna bromsar upp vattnet

Vattnet kommer via ledningar som mynnar under vattenytan i den södra bassängen. Därifrån flödar det, genom luckor nära ytan, till den norra bassängen. Även den bassängen har luckor nära ytan där vattnet, så småningom, letar sig ut i sjön. Bassängerna begränsas av skärmar som går ända ner till sjöbotten. Skärmarna får vattnet att bromsa upp och då får smuts och skräp mer tid att falla till bottnen. Bassängerna kommer att muddras vid behov.

OBS! Inget bad och inget båtliv

Bassängerna är inte lämpliga, varken för bad eller fiske, och det är förbjudet att förtöja båtar vid bryggorna. Bassängernas förankringar ligger under vattenytan och det är lätt att köra på dem. Därför ska båtlivet hålla sig på avstånd från bassängerna.

Forskningsprojekt

Reningsbassängerna vid Storsjöstrand ingår i ett forskningsprojekt som Luleå Tekniska Universitet bedriver. De ska följa upp denna reningsteknik och mäta hur mycket renare vattnet blir.

Ordförklaringar

* Dagvatten - regn- och smältvatten från hustak och gator. I tätbebyggda områden är dagvattnet förorenat av bland annat avgaser, bränslerester, oljor och smörjmedel, asfalt, m.m. Dagvatten leds via separata dagvattenledningar ut i omgivande sjöar och vattendrag.

Sidan uppdaterad 2024-07-02