Våra vattenverk

Detaljbild på vatten som rinner ur en kran ner i ett glas

Det finns sex kommunala vattenverk som levererar kranvatten av dricksvattenkvalitet till tätorterna i kommunen. Östersunds vattenverk är störst och levererar vatten bland annat till Östersunds, Frösöns och Brunflo tätorter. Fåker, Häggenås, Lillsjöhögen, Lit och Tandsbyn har egna kommunala vattenverk. Tillsammans försörjer verken drygt 53 000 invånare med vatten.

Var och en av oss förbrukar, i genomsnitt, 140 liter dricks­vatten per dygn, av detta använder vi cirka 10 liter till dryck och matlagning. Resten använder vi till dusch, toalettspolning, disk, tvätt, bevattning med mera. Vi använder mest vatten morgon och kväll.

Varje år producerar Östersunds kommun ca 6,5 miljoner kubikmeter vatten av dricksvattenkvalitet.

Vi utför även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

Vattenkvalitet

Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel, ställs höga krav på dess kvalitet - allt för att undvika förekomsten av skadliga bakterier eller andra hälsofarliga ämnen.

För att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet tar vi, regelbundet, prover på vattnet enligt Livsmedelsverkets kriterier. Vi tar prover där vattnet går in i våra vattenverk, där vattnet lämnar vattenverken, ute i våra ledningar och hemma hos våra kunder.

Läs mer och se resultaten av våra provtagningar under respektive vattenverk nedan.

Nya gränsvärden för PFAS i dricksvatten

Livsmedelsverkets nuvarande riktvärden för PFAS är att dricksvatten som innehåller mindre än 90 nanogram per liter (ng/l) för summan av 11 PFAS kan drickas utan särskild åtgärd.

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, fastställde i september 2020 en skärpt bedömning av hur mycket PFAS-ämnen människor kan få i sig utan risk för hälsan.

Med anledning av detta har Livsmedelsverket beslutat att det nya gränsvärdet för dricksvatten i Sverige ska vara 4 nanogram per liter (ng/l) vatten för summan av summan av fyra olika PFAS-ämnen (PFAS 4) och 100 ng/l för summan av 21 PFAS (PFAS 21). Gränsvärdet för PFAS 4 är det som är mest utmanande i dricksvatten och generellt gäller att om PFAS 4-gränsvärdet uppfylls, så uppfylls gränsvärdet för PFAS 21 med god marginal.

Nya gränsvärden ska tillämpas från januari 2026 men används som ett riktvärde redan idag.

Läs mer om PFAS i dricksvatten.

PFAS i Östersunds dricksvatten

Östersunds kommun har analyserat PFAS regelbundet sedan 2014 vid alla vattenverk, lite olika ofta beroende på om PFAS har hittats eller inte. Här nedan redovisas vilka PFAS-halter som förekommer i våra olika dricksvattenområden.

För Östersund/Storsjön har några typer av PFAS hittats i vattnet under de provtagningar som gjorts under åren, dock i låga halter. Under 2023 detekterades endast PFOS och summan av PFAS 4 var <0.2 ng/l. Högsta uppmätta summan av 4 PFAS har varit 0.33 ng/l, vilket är god marginal till gränsvärdet.

I Lillsjöhögens dricksvatten har PFAS aldrig hittats.

I Lit har enstaka PFAS hittats vid enstaka tillfällen men mestadels påträffas inga PFAS, summan av PFAS 4 är <0.2 ng/l.

Fåkers dricksvatten har låga halter av några få PFAS. Summan av PFAS 4 är <0.2 ng/l i samtliga prover tagna 2023 men har maximalt vid tidigare provtagningar varit 1.2 ng/l.

För Tandsbyns dricksvatten hittas några få PFAS vid enstaka tillfällen, i låga halter. Summan av PFAS4 är <0.2 ng/l.

Häggenås har en ny vattentäkt där vi inte har så lång historik på provtagning. Än så länge är PFAS inte ett problem och vattenverket har viss förmåga att ta bort PFAS. Summan av 4 PFAS i dricksvattnet är <0.2 ng/l.

Säkra dricksvattnet för framtiden

Det är viktigt att spridningen av PFAS minskar i vår miljö så att de inte kan påverka människors hälsa negativt. Det är extra viktigt att skydda grundvatten och sjöar som används eller ska användas för dricksvatten. Det är besvärligt och dyrt att ta bort PFAS från vattnet och det bästa är om PFAS kan tas bort där föroreningen är, vid källan.

Östersunds kommun fortsätter övervaka PFAS i våra allmänna dricksvatten även i framtiden.

Vattnets hårdhet

Hårt och mjukt vatten har olika egenskaper och för hushållen påverkar det framförallt hur mycket tvätt- och diskmedel som bör användas. Det är vattnets innehåll av kalcium och magnesium som avgör hårdhetsgraden. Ett hårt vatten kräver höga doser av tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på porslinet när du diskar.

I Östersunds, Frösöns och Brunflos tätorter, som får sitt vatten från Östersunds vattenverk, är vattnet mjukt; 3 - 3,5 °dH. Se vilken hårdhet ditt vatten har under respektive vattenverk och följ sedan doseringsanvisningen på tvättmedelsförpackningen.

Skala för vattnets hårdhet:
Hårdhet (°dH)
Benämning 
0-5Mjukt vatten
5-10 Medelhårt vatten 
över 10
Hårt vatten

 

Östersunds vattenverk

Vårt största vattenverk förser Östersunds, Frösöns och Brunflos tätorter samt Ope, Optand, Lunne, Ede, Lockne, Orrviken, Fannbyn, Böle och Frösö Park med dricksvatten.

Vatten till vattenverket tas från Storsjön vars höga vattenkvalitet gör att vi kan använda en relativt enkel reningsmetod. Vattnet genomgår alkalisering, ozonering, filtrering samt desinficering med klor och UV-ljus. Varje dygn pumpas 16-17 miljoner liter vatten ut till våra kunder.

Klor i dricksvattnet

Vi desinficerar dricksvattnet med klor i Östersunds vattenverk. Men det är så små mängder klor att det varken smakar eller luktar, annat än undantagsvis. När dricksvattnet lämnar vattenverket och färdas vidare i ledningarna minskar dessutom klorhalten ju längre bort från vattenverket vattnet kommer.

En del människor är överkänsliga mot klor. Det finns ett enkelt sätt att bli av med klor i kranvattnet. Om du tillsätter en knivsudd askorbinsyra per liter vatten avkloreras vattnet omedelbart. Askorbinsyra är C-vitamin och finns att köpa som pulver på apotek eller i livsmedelsaffär.

Vattnets hårdhet: 3 - 3,5 °dH

Parametrar som alltid ska redovisas - för alla verk


Östersunds vattenverk skyddas av Östersund Storsjöns vattenskyddsområde

Vattenprovtagning

Vi tar, regelbundet, prover på dricksvattnet som går ut i ledningarna, enligt Livsmedelverkets bestäm­melser. I tabellen nedan kan du se den genomsnittliga halten av olika ämnen för distribuerat vatten från Östersunds vattenverk.

Dricksvattenkvalitet Östersunds vattenverk Medelvärden 2019 - 2021

*

Ämne eller egenskap

Enhet

Medelvärde

Gränsvärde

Antal prov per månadMikrobiologiska

1

Odlingsbara mikroorganismer (vid 22°C)

cfu/ml

<15

100

8

2

Långsamväxande bakterier

cfu/ml

<350

5000

8

3

Clostridium perfringens

i 100 ml

<1

påvisad

8

4

Escherichia coli

i 100 ml

<1

påvisad

8

5

Koliforma bakterier

i 100 ml

<1

påvisad

8

6

Aktinomyceter

cfu/100 ml

<10

100

varannan månad

7

Mikrosvamp

cfu/100 ml

<10

100

varannan månad


Fysikaliska, kemiska

8

Alkalinitet, HCO₃

mg/l

59

finns ej

varannan månad

9

Färg

mg/l

<5

15

8

10

Konduktivitet

mS/m

11

250

8

11

pH

enheter

8,2

<6,5 >9,5

8

12

Temperatur*

°C

6,2

20

varannan vecka

13

Turbiditet

FNU

0,14

0,5

varannan månad


Grundämnen

14

Aluminium

mg/l

<0,03

0,1

varannan månad

15

Bly

µg/l

0,12

10

varannan månad

16

Flourid

mg/l

<0,10

1,5

varannan månad

17

Järn

mg/l

<0,05

0,1

8

18

Kalcium

mg/l

20

100

varannan månad

19

Klorid

mg/l

2,7

100

varannan månad

20

Koppar**

mg/l

0,09

0,2

varannan månad

21

Magnesium

mg/l

0,7

30

varannan månad

22

Mangan

mg/l

<0,020

0,05

8

23

Natrium

mg/l

2,0

100

varannan månad

24

Nickel**

µg/l

0,3

20

varannan månad

25

Radon

Bq/l

ytvatten

100

ej aktuell


Potentiella föroreningar

26

Ammonium

mg/l

<0,004

0,5

8

27

Nitrat, NO₃

mg/l

0,68

20

varannan månad

28

Nitrit, NO₂

mg/l

<0,003

0,1

varannan månad

29

Sulfat, SO₄

mg/l

2,6

100

varannan månad

30

PFAS (summa 11 st)***

ng/l

<5

90

-

31

Bekämpningsmedel (totalhalt)

µg/l

<0,05

0,5

varannan månad

* Prover tagna på utgående dricksvatten från vattenverk
**Utgår från spolad provtagning som påverkas mindre av den enskilda fastighetsinstallationen
***Prover tagna på ingående råvatten från Storsjön

Förklaring till vattenproverna


Fåkers vattenverk

Vattenverket i Fåker levererar vatten till cirka 450 invånare. Vattnet tar vi från Näkten. Vi renar vattnet genom att filtrera det genom tre sandfilter. Filtren är av långsamfiltertyp där vattnet renas på biologisk väg. Därefter behandlas vattnet med UV-ljus för att döda bakterier och parasiter.

I Fåkers vattenverk klorerar vi inte dricksvattnet.

Ämne eller egenskap

Vattnets hårdhet

2,5 - 3,5 °dH

Kalium

0,62 mg/l

Kalcium

16 mg/l

Magnesium

0,69 mg/l

 

Fåkers vattenverk skyddas av Näktens vattenskyddsområde

Vattenprovtagning

Vi tar, regelbundet, prover på dricksvattnet som går ut i ledningarna, enligt Livsmedelverkets bestäm­melser. I tabellen nedan kan du se den genomsnittliga halten av olika ämnen för distribuerat vatten från Fåkers/Näs vattenverk.

Dricksvattenkvalitet Fåkers/Näs vattenverk Medelvärden 2019 - 2021

*

Ämne eller egenskap

Enhet

Medelvärde

Gränsvärde

Antal prov per årMikrobiologiska

1

Odlingsbara mikroorganismer (vid 22°C)

cfu/ml

<5

100

7

2

Långsamväxande bakterier

cfu/ml

<25

5000

7

3

Clostridium perfringens

i 100 ml

<1

påvisad

7

4

Escherichia coli

i 100 ml

<1

påvisad

7

5

Koliforma bakterier

i 100 ml

<1

påvisad

7

6

Aktinomyceter

cfu/100 ml

<10

100

1

7

Mikrosvamp

cfu/100 ml

<10

100

1


Fysikaliska, kemiska

8

Alkalinitet, HCO₃

mg/l

10

finns ej

1

9

Färg

mg/l

9

15

7

10

Konduktivitet

mS/m

10

250

7

11

pH

enheter

7,5

<6,5 >9,5

7

12

Temperatur*

°C

8,4

20


13

Turbiditet

FNU

<0,10

0,5

7


Grundämnen

14

Aluminium

mg/l

<0,03

0,1

1

15

Bly**

µg/l

0,75

10

1

16

Flourid

mg/l

0,17

1,5

1

17

Järn

mg/l

<0,050

0,1

7

18

Kalcium

mg/l

16,0

100

1

19

Klorid

mg/l

1,6

100

1

20

Koppar**

mg/l

0,07

0,2

1

21

Magnesium

mg/l

0,7

30

1

22

Mangan

mg/l

<0,020

0,05

7

23

Natrium

mg/l

1,4

100

1

24

Nickel**

µg/l

0,6

20

1

25

Radon

Bq/l


100

ej aktuell


Potentiella föroreningar

26

Ammonium

mg/l

<0,004

0,5

7

27

Nitrat, NO₃

mg/l

0,44

20

1

28

Nitrit, NO₂

mg/l

<0,003

0,1

1

29

Sulfat, SO₄

mg/l

5,4

100

1

31

Bekämpningsmedel (totalhalt)

µg/l

<0,05

0,5

1

* Prover tagna på utgående dricksvatten från vattenverk
**Utgår från spolad provtagning som påverkas mindre av den enskilda fastighetsinstallationen

Förklaring till vattenproverna


Häggenås vattenverk

Häggenås vattenverk är inrymt i en källarlokal i centrala Häggenås och levererar vatten till ca 380 invånare. Grundvatten pumpas upp från en borrad brunn och avhärdas (vattnets kalkhalt minskas). Därefter behandlas vattnet med UV-ljus för att döda bakterier och parasiter.

I Häggenås vattenverk klorerar vi inte dricksvattnet.

Ämne eller egenskap

Vattnets hårdhet

4 - 6 °dH

Kalium

1,1 mg/l

Kalcium

31 mg/l

Magnesium

2,0 mg/l

 

Häggenås vattenverk skyddas av Häggenås vattenskyddsområde

Vattenprovtagning

Vi tar, regelbundet, prover på dricksvattnet som går ut i ledningarna, enligt Livsmedelverkets bestäm­melser. I tabellen nedan kan du se den genomsnittliga halten av olika ämnen för distribuerat vatten från Häggenås vattenverk.

Dricksvattenkvalitet Häggenås vattenverk Medelvärden 2019 - 2021

*

Ämne eller egenskap

Enhet

Medelvärde

Gränsvärde

Antal prov per årMikrobiologiska

1

Odlingsbara mikroorganismer (vid 22°C)

cfu/ml

<1

100

5

2

Långsamväxande bakterier

cfu/ml

<10

5000

5

3

Clostridium perfringens

i 100 ml

<1

påvisad

1

4

Escherichia coli

i 100 ml

<1

påvisad

5

5

Koliforma bakterier

i 100 ml

<1

påvisad

5

6

Aktinomyceter

cfu/100 ml

<10

100

1

7

Mikrosvamp

cfu/100 ml

<50

100

1


Fysikaliska, kemiska

8

Alkalinitet, HCO₃

mg/l

293

finns ej

1

9

Färg

mg/l

<5

15

5

10

Konduktivitet

mS/m

46

250

1

11

pH

enheter

7,6

<6,5 >9,5

5

12

Temperatur*

°C

6,8

20

5

13

Turbiditet

FNU

<0,10

0,5

5


Grundämnen

14

Aluminium

mg/l

<0,03

0,1

1

15

Bly**

µg/l

0,20

10

1

16

Flourid

mg/l

<0,10

1,5

1

17

Järn

mg/l

0,050

0,1

5

18

Kalcium

mg/l

31

100

5

19

Klorid

mg/l

5,8

100

1

20

Koppar**

mg/l

0,02

0,2

1

21

Magnesium

mg/l

2

30

5

22

Mangan

mg/l

<0,020

0,05

5

23

Natrium

mg/l

78,0

100

1

24

Nickel**

µg/l

0,2

20

1

25

Radon

Bq/l

9,1

100

1


Potentiella föroreningar

26

Ammonium

mg/l

<0,004

0,5

5

27

Nitrat, NO₃

mg/l

5,90

20

5

28

Nitrit, NO₂

mg/l

<0,003

0,1

5

29

Sulfat, SO₄

mg/l

9,4

100

1

31

Bekämpningsmedel (totalhalt)

µg/l

<0,05

0,5

1

* Prover tagna på utgående dricksvatten från vattenverk
**Utgår från spolad provtagning som påverkas mindre av den enskilda fastighetsinstallationen

Förklaring till vattenproverna


Lillsjöhögens vattenverk

Vattenverket i Lillsjöhögen levererar vatten till cirka 70 invånare. Grundvatten pumpas upp från en borrad brunn. Eftersom traktens bergart innehåller radon och uran måste vattnets radon- och uranhalt sänkas. Vi använder en radonstripper och ett uranfilter. Vattnet innehåller också mycket järn och mangan som vi filtrerar bort. Slutligen desinficeras vattnet med UV-ljus som dödar bakterier och parasiter.

I Lillsjöhögens vattenverk klorerar vi inte dricksvattnet.

Ämne eller egenskap

Vattnets hårdhet

8 - 10 °dH

Kalium

0,7 mg/l

Kalcium

59 mg/l

Magnesium

2,0 mg/l

 

Lillsjöhögens vattenverk skyddas av Lillsjöhögens vattenskyddsområde

Vattenprovtagning

Vi tar, regelbundet, prover på dricksvattnet som går ut i ledningarna, enligt Livsmedelverkets bestäm­melser. I tabellen nedan kan du se den genomsnittliga halten av olika ämnen för distribuerat vatten från Lillsjöhögens vattenverk.

Dricksvattenkvalitet Lillsjöhögens vattenverk Medelvärden 2019 - 2021

*

Ämne eller egenskap

Enhet

Medelvärde

Gränsvärde

Antal prov per årMikrobiologiska

1

Odlingsbara mikroorganismer (vid 22°C)

cfu/ml

<15

100

5

2

Långsamväxande bakterier

cfu/ml

<110

5000

5

3

Clostridium perfringens

i 100 ml

<1

påvisad

1

4

Escherichia coli

i 100 ml

<1

påvisad

5

5

Koliforma bakterier

i 100 ml

<1

påvisad

5

6

Aktinomyceter

cfu/100 ml

<10

100

1

7

Mikrosvamp

cfu/100 ml

<10

100

1


Fysikaliska, kemiska

8

Alkalinitet, HCO₃

mg/l

177

finns ej

1

9

Färg

mg/l

<5

15

5

10

Konduktivitet

mS/m

29

250

5

11

pH

enheter

8,0

<6,5 >9,5

5

12

Temperatur*

°C

8

20

5

13

Turbiditet

FNU

<0,10

0,5

5


Grundämnen

14

Aluminium

mg/l

<0,03

0,1

1

15

Bly**

µg/l

0,16

10

1

16

Flourid

mg/l

<0,40

1,5

1

17

Järn

mg/l

0,03

0,1

5

18

Kalcium

mg/l

58

100

1

19

Klorid

mg/l

2,5

100

1

20

Koppar**

mg/l

<0,02

0,2

1

21

Magnesium

mg/l

2

30

1

22

Mangan

mg/l

<0,020

0,05

5

23

Natrium

mg/l

2,3

100

1

24

Nickel**

µg/l

0,2

20

1

25

Radon

Bq/l

50

100

1


Potentiella föroreningar

26

Ammonium

mg/l

<0,004

0,5

5

27

Nitrat, NO₃

mg/l

0,44

20

1

28

Nitrit, NO₂

mg/l

<0,003

0,1

1

29

Sulfat, SO₄

mg/l

8,3

100

1

31

Bekämpningsmedel (totalhalt)

µg/l

<0,05

0,5

1

* Prover tagna på utgående dricksvatten från vattenverk
**Utgår från spolad provtagning som påverkas mindre av den enskilda fastighetsinstallationen

Förklaring till vattenproverna


Lits vattenverk

Vattenverket i Lit levererar vatten till cirka 1 300 invånare. Vi tar vatten från Hårkan och Indalsälven som vi filtrerar genom en konstgjord infiltrationsbädd - så kallad konstgjord infiltration. Vattnet är av så god kvalitet att det kan distribueras utan annan rening än behandling med UV-ljus som dödar bakterier och parasiter.

I Lits vattenverk klorerar vi inte dricksvattnet.

Ämne eller egenskap

Vattnets hårdhet

6 - 7 °dH

Kalium

0,52 mg/l

Kalcium

54 mg/l

Magnesium

1,6 mg/l

 

Lits vattenverk skyddas av Lits vattenskyddsområde

Vattenprovtagning

Vi tar, regelbundet, prover på dricksvattnet som går ut i ledningarna, enligt Livsmedelverkets bestäm­melser. I tabellen nedan kan du se den genomsnittliga halten av olika ämnen för distribuerat vatten från Lits vattenverk.

Dricksvattenkvalitet Lits vattenverk Medelvärden 2019 - 2021

*

Ämne eller egenskap

Enhet

Medelvärde

Gränsvärde

Antal prov per årMikrobiologiska

1

Odlingsbara mikroorganismer (vid 22°C)

cfu/ml

<5

100

5

2

Långsamväxande bakterier

cfu/ml

<20

5000

5

3

Clostridium perfringens

i 100 ml

<1

påvisad

5

4

Escherichia coli

i 100 ml

<1

påvisad

5

5

Koliforma bakterier

i 100 ml

<1

påvisad

5

6

Aktinomyceter

cfu/100 ml

<10

100

1

7

Mikrosvamp

cfu/100 ml

<10

100

1


Fysikaliska, kemiska

8

Alkalinitet, HCO₃

mg/l

167

finns ej

1

9

Färg

mg/l

<5

15

5

10

Konduktivitet

mS/m

26

250

5

11

pH

enheter

7,9

<6,5 >9,5

5

12

Temperatur*

°C

6,7

20

2x6

13

Turbiditet

FNU

<0,10

0,5

5


Grundämnen

14

Aluminium

mg/l

<0,03

0,1

5

15

Bly**

µg/l

0,26

10

1

16

Flourid

mg/l

<0,10

1,5

1

17

Järn

mg/l

<0,050

0,1

5

18

Kalcium

mg/l

54,0

100

1

19

Klorid

mg/l

3,6

100

1

20

Koppar**

mg/l

0,10

0,2

1

21

Magnesium

mg/l

1,6

30

1

22

Mangan

mg/l

<0,020

0,05

5

23

Natrium

mg/l

3,2

100

1

24

Nickel**

µg/l

0,2

20

1

25

Radon

Bq/l

17,5

100

1


Potentiella föroreningar

26

Ammonium

mg/l

<0,004

0,5

5

27

Nitrat, NO₃

mg/l

2,40

20

1

28

Nitrit, NO₂

mg/l

<0,003

0,1

1

29

Sulfat, SO₄

mg/l

8,4

100

1

31

Bekämpningsmedel (totalhalt)

µg/l

<0,05

0,5

1

* Prover tagna på utgående dricksvatten från vattenverk
**Utgår från spolad provtagning som påverkas mindre av den enskilda fastighetsinstallationen

Förklaring till vattenproverna


Tandsbyns vattenverk

Tandsbyns vattenverk levererar vatten till cirka 420 invånare. Vi tar vatten från en grundvattentäkt låter det passera ett filter som minskar mängden mangan. Vattnet kräver normalt ingen desinfektion (avdödning av bakterier) men vi har möjlighet att klorera vattnet om det skulle behövas.

I Tandsbyns vattenverk klorerar vi inte dricksvattnet.

Vattnets hårdhet: 10 - 12 °dH

Tandsbyns vattenverk skyddas av Tandsbyns vattenskyddsområde

Sidan uppdaterad 2024-06-03