Odenskogsdammen

Odenskogsdammen är en konstgjord damm som tar emot regn- och smältvatten från Odenskogs industriområde.

Odenskogsdammen ligger i utkanten av industriområdet där Chaufförvägen gör en 90-graderssväng. Där finns en parkeringsplats varifrån många utgår när de ska besöka Lillsjöns naturområde.

Regn och smältvatten rinner till dammen

Odenskogsdammen tar emot dagvatten, från större delen av Odenskogs industriområde samt övre, östra delen av Körfältet. Dagvatten är regn och snö som faller på hustak och asfalterade ytor. Det är förorenat av bland annat avgaser, bränslerester, oljor och andra smörjmedel, asfalt. Ett industriområde som Odenskog har många verksamheter som kan ge ytterligare små diffusa utsläpp av föroreningar på marken. Dagvattnet leds via separata dagvattenledningar ut i Odenskogsdammen.

Kartbild med en blå markering för avrinningsområdet till Odenskogsdammen

Smuts sjunker till botten

Genom att låta smutsigt vatten stanna upp i Odenskogsdammen får sand, grus och smuts tid att sjunka till bottnen. Dammen håller också kvar de större mängderna vatten som kommer vid kraftiga regn och kraftig snösmältning. Då minskar risken för höga flöden och översvämningar nerströms dammen mot Lillsjön och Storsjön.

Såhär går det till

Förstora bilden
 1. När dagvattnet kommer till Odenskogsdammen bromsas
  vattnet först upp i fördammen och sand, grus och föroreningar sjunker ner till botten. Efter att ha passerat fördammen rinner vattnet vidare till nästa del av dammen där vattnet renas ytterligare genom sedimentering. Växter är utplanterade längs strandkanten och på öar i dammen för att kunna ta upp näringsämnen och föroreningar, som till exempel tungmetaller, i rötterna. Det finns också flytande länsar i vattnet som suger åt sig olja som kan ha hamnat i vattnet.
 2. Vattnet rinner vidare ner i en brunn och genom ett underjordiskt
  magasin fyllt med krossad sten. När vattnet rinner
  genom stenkrosset så fastnar föroreningarna på stenarna.
 3. Genom en underjordisk ledning leds vattnet ut till ett litet
  vattenfall och rinner sedan vidare ut i en grund damm.
  Där får ännu fler partiklar sjunka till botten och vattnet
  blir lite renare innan det rinner vidare.
 4. Från den här dammen leds vattnet vidare i ett dike till
  Lillsjön. På vägen dit renas vattnet ännu mer helt naturligt
  med hjälp av mikroorganismer och växter.
Förstora bilden

Här sker de olika reningsstegen i processen.

Sidan uppdaterad 2024-07-09