VA: Abonnemang och avgifter

Här kan du läsa om vad det innebär att ha kommunalt vatten och avlopp, vilket ansvar du som fastighetsägare har, vad det kostar och hur vi tar betalt för din vattenförbrukning.

Östersunds kommun genom Avfall VA distribuerar kallt vatten av dricksvattenkvalitet via ledningar till våra kunder och leder bort och tar hand om avloppsvattnet. Vi tar alltid hand om smutsvattnet från kök, badrum och toaletter (spillvatten) men vi kan också leda bort regn- och smältvatten från stuprören eller dräneringsvatten från husgrunden via våra dagvattenledningar.

Avgifter

Avgifterna för att bruka kommunalt vatten och avlopp är uppdelade i några fasta avgifter och en rörlig avgift. Alla avgifter är inklusive moms.

De fasta avgifterna är

 • en grundavgift för att vara ansluten till kranvatten/fastighet
 • en grundavgift för avlopp från kök, badrum och toalett/antalet hushåll, så kallat spillvatten
 • en avgift per bostadsenhet
 • en avgift för regn- och smältvatten*, fastighet
 • en avgift regn- och smältvatten*, gata

* så kallat dagvatten. Avgifterna för dagvatten bestäms av hur stor tomten är och var den ligger.

Den rörliga avgiften tas ut för hushållens vattenförbrukning.

Exempel på avgifter

Nedan kan du se exempel på avgifter för en villa och ett flerbostadshus. Avgifterna gäller inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och gäller alltså inte för våra avtalskunder. Verksamhetsområden är områden där kommunfullmäktige har slagit fast att kommunen ska tillhandahålla kommunalt vatten och avlopp.

Meddelande:

VA-taxan höjdes alla poster med 15% från 1 januari. Från 1 april använder vi den nya konstruktionen av taxan som vi tagit fram. Det blir högre fast avgift och lägre rörliga avgifter. Syftet med de ändrade avgifterna är att de bättre ska spegla den verkliga kostnaden.

För annan fastighet än småhus blir det en tomtyteavgift per påbörjat 100 m² tomtyta. Företagare får den första fakturan enligt den nya taxan i början av april.

Taxa fram till den 31 mars

Fasta avgifter för en enfamiljsvilla till och med 31 mars 2024

Avgift

kr/år inklusive moms

Fast avgift vattenförsörjning

1546

Fast avgift spillvatten

678

Dagvatten från gator och vägar, per 200 m² tomtyta

67,84

Dagvatten och dräneringsvatten från tomten, per 200 m² tomtyta

67,84

Rörliga avgifter för enfamiljsvilla till och med 31 mars 2024

Avgift

kr/m³

Dricksvatten

12,27

Avloppsvatten

18,81

Dricksvatten och avloppsvatten

31,08


Taxa från den 1 april 2024

Avgifter för en enfamiljsvilla med

 • 800 m² tomt
 • vattenförbrukning motsvarande 150 m³
 • anslutning till avlopp från kök, badrum och toalett
Exempel på avgifter för enfamiljsvilla
Avgifter:
kr/år inklusive moms
Grundavgift, kranvatten och spillvatten1 344
Avgift per bostadsenhet1 120
Grundavgift, regn- och smältvatten från tomt689
Grundavgift, regn- och smältvatten från gata371
Rörlig avgift, vattenförbrukning 150 m³ vatten * 27,00 kr4 050
Summa: 7 574


Avgifter för ett flerbostadshus med 15 lägenheter med

 • en tomtyta på 800 m²
 • vattenförbrukning på 2 000 m³
 • anslutning till avlopp från kök, badrum och toalett
Exempel på avgifter för ett flerbostadshus
Avgifter:
kr/år inklusive moms
Grundavgift, kranvatten och spillvatten1 344
Grundavgift, avlopp från kök, badrum, toalett för 15 lgh,(spillvatten)16 800
Dagvattenavgift, regn- och smältvatten från tomt och gata2 120
Rörlig avgift, vattenförbrukning 2000 m³ vatten * 27,00 kr54 000
Summa:74 264

Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige.

Läs mer i Taxa för vatten och avlopp 2024

Alla avgifter från 1 april 2024

Alla avgifter är inklusive moms.

Bebyggda fastigheter, dricksvatten och spillvatten

Bostad, småhus och camping; dricksvatten och spillvatten

 

Grundavgift, rörlig avgift, avgift per bostadsenhet


Dricksvatten
Spillvatten
Dricksvatten och spillvatten
Grundavgift806,40 kr/år537,60 kr/år1 344 kr/år
Rörlig avgift14,85 kr/m³12,15 kr/m³27 kr/m³
Avgift per bostadsenhet och år; bostad, småhus, camping616 kr/år och bostadsenhet504 kr/år och bostadsenhet1 120 kr/år och bostadsenhet

Dagvatten småhus

Dagvatten; småhus. Avgift för att leda bort regn och smältvatten från gator och avgift för att fastigheten leder bort sitt regn, smältvatten och dräneringsvatten till VA-anläggningen.
Tjänst dagvattenAvgift
Dagvatten från gator, vägar och dylikt371 kr/år
Dagvatten från fastigheten689 kr/år
Dagvatten från gator och från fastigheten1 060 kr/år

Annan fastighet

Tomtyteavgift

Dricksvatten
Spillvatten
Dricksvatten och spillvatten
Tomtyteavgift, per påbörjat 100- tal m² tomtyta och år61,60 kr
50,40 kr
112 kr

 

Dagvattenavgift, gäller ej småhusfastighet
Dagvattenavgift, per m² tomtyta och år

Dagvatten från gator, vägar och dylikt
0,93 kr

Dagvatten och dräneringsvatten från fastigheten
1,72 kr

Dagvattenavgift från gata och fastighet
2,65 kr
 

Obebyggda fastigheter

Grundavgift, rörlig avgift, avgift obebyggd fastighet

 DricksvattenSpillvattenDricksvatten och spillvatten
Grundavgift806,40 kr/år537,60 kr/år1 344 kr/år
Rörlig avgift14,85 kr/m³12,15 kr/m³27 kr/m³

 

Dagvattenavgift, gäller ej småhusfastighet

Dagvattenavgift, per m² tomtyta och år, ej småhusfastighet
Dagvatten från gator, vägar och dylikt0,93 kr
Dagvatten och dräneringsvatten från fastigheten1,72 kr
Dagvattenavgift från gata och fastighet2,65 kr

 

Dagvatten; ej bebyggd fastighet för småhus. Avgift för att leda bort regn och smältvatten från gator och avgift för att fastigheten leder bort sitt regn, smältvatten och dräneringsvatten till VA-anläggningen.

Tjänst dagvattenAvgift
Dagvatten från gator, vägar och dylikt371 kr/år
Dagvatten från fastigheten689 kr/år
Dagvatten från gator och från fastigheten1 060 kr/år

 

Anläggningsavgifter för allmänna VA-tjänster, annan fastighet

Engångskostnad för anslutningspunkt i tomtgräns för dricksvatten, spillvatten och dagvatten från fastigheten.

 Avgift
Engångsavgift för framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkten vid tomtgränsen för vatten, spill och dagvatten50 000 kr
Engångsavgift för upprättande av förbindelsepunkten vid tomtgränsen för vatten, spillvatten och dagvatten
30 000 kr
Avgift per m² tomtyta för vatten, spillvatten samt dagvatten från gata och fastigheten
68,80 kr/m²
Avgift för dagvatten utan att förbindelsepunkten är beslutad
13 500 kr


 

Anläggningsavgifter för allmänna VA-tjänster, annan fastighet obebyggda

Engångskostnad för anslutningspunkt i tomtgräns för dricksvatten, spillvatten och dagvatten från fastigheten.

 Avgift
Engångsavgift för framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkten vid tomtgränsen för vatten, spill och dagvatten50 000 kr
Engångsavgift för upprättande av förbindelsepunkten vid tomtgränsen för vatten, spillvatten och dagvatten
30 000 kr
Avgift per m² tomtyta för vatten, spillvatten samt dagvatten från gata och fastigheten
48,16 kr/m²
Avgift för dagvatten utan att förbindelsepunkten är beslutad
13 500 kr


 

Anläggningsavgift för allmänna VA-tjänster, annan obebyggd fastighet som bebyggs.Avgift
Avgift per m² tomtyta för vatten, spillvatten samt dagvatten från gata och fastigheten
20,64 kr/m²

 

Övriga avgifter för vatten och avlopp

 

TjänstAvgift
Nedtagning av vattenmätare, på fastighetsägarens begäran
600 kr
Uppsättning av vattenmätare, på fastighetsägarens begäran
600 kr
Avstängning av vatten när det är brister i den privata VA-anläggningen eller bristande betalning.
600 kr
Öppna vattentillförseln, när den privata VA-anläggningen är åtgärdad eller när avgifterna är betalda.
600 kr
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätaren när det är brister i den privata VA-anläggningen eller bristande betalning.
650 kr
Undersökning av vattenmätaren, på fastighetsägarens begäran
650 kr
Läsning av vattenmätarbrunn, på fastighetsägarens begäran
450 kr
Förgäves besök, när besök vid avtalad tid inte gått att genomföra
450 kr

 

Särskilda reningsavgifter, spillavlopp

Extra föroreningsmängder i spillavloppet som leds till vatten och avloppsanläggningen.

 Avgift
SS, suspenderad substans6,13 kr/kg
BOD7, organiskt material mätt som biokemisk syreförbrukning
5,13 kr/kg
P, totalfosfor
115,95 kr/kg

 

Vad får jag för VA-avgiften?

När taxan för vatten och avlopp planeras är förutsättningen att verksamheten inte får gå med vinst, men inte heller med förlust. Hur väl vi lyckas kan du läsa i verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen.

Avgifterna för vatten och avlopp går till att

 • göra dricksvatten av sjövattnet eller grundvattnet i våra vattenverk och kontroll av vattenkvaliteten.
 • leda vattnet ut till alla kunder, ibland måste vattnet pumpas vidare.
 • samla ihop vatten från kök, badrum, toaletter, (så kallat spillvatten) verksamheter och industrier för att rena det i avloppsreningsverk och kontroll av reningen.
 • samla ihop regnvatten och smältvatten från gator, torg, parkeringar, hustak med mera och leda bort det så att det inte orsakar översvämningar. Hur det här dagvattnet hanteras har vi skrivit mer om på dagvattensidorna.
 • underhålla och bygga ut vårt ledningsnät för vatten och avlopp men också underhålla våra verk för vatten och avlopp. Mycket av våra anläggningar byggdes på 50- och 60-talet och behöver förnyas.
 • löpande kostnader för administration, fakturering och information.
 • beredskap att laga läckor och åtgärda fel, hela dygnet, året om.


Fakturan

Kostnaden för vatten och avlopp kommer på en gemensam faktura från Östersunds kommun tillsammans med kostnaderna för sophämtning och eventuell slamtömning.

Den som faktureras varje månad

På grund av tekniska problem så kommer avgiften för vatten och avlopp att faktureras först i slutet av maj för perioden april - juni. Avfall faktureras som vanligt för april och maj.

När kommer fakturan?

Grundregeln är att kunder med en årskostnad för sopor, slamtömning och VA som understiger 12 000 kr får fakturan en gång per kvartal. Kunder med en årskostnad som överstiger 12 000 kr får sin faktura varje månad. Villahushåll tillhör oftast första kategorin medan företag och flerbostadshus oftast tillhör den andra.

Vi skickar inte ut fakturor där summan slutar på mellan -150 och +150 kronor. I dessa fall kommer beloppet att läggas på nästa faktura istället. Det kan betyda att fakturan gäller för en längre tidsperiod än din vanliga fakturafrekvens.

Villahushåll

Till de flesta villahushåll skickar vi en faktura varje kvartal. Fakturan skickas ut i slutet av februari, maj, augusti och november. Den förfaller alltid den sista mars, juni, september, och december.

Till fakturan kommer ofta en bilaga med bland annat information om öppettiderna på återvinningscentralerna när det är helger. Det kan också vara tips och trix av olika slag både för avfall, slam, vatten och avlopp.

Bilaga till maj månads faktura: Bevattning kostar, ny taxa för vatten och avlopp, öppettider på midsommar på återvinningscentralerna. Pdf, 143.5 kB.

Bilaga till februari månads faktura: VA-taxan är omgjord och öppettider under helgerna på återvinningscentralerna Pdf, 78.1 kB.

Bilaga till november månads faktura: Öppettider på återvinningscentralen i Odenskog vintertid. Pdf, 523.4 kB.


 

Flerbostadshus och företag

Dessa kunder tillhör oftast kategorin med en årskostnad som överstiger 12 000 kr och får sin faktura varje månad. Fakturan ska betalas den sista i den månad tjänsterna avser.

Fritidshusägare

För fritidshus kommer fakturan två gånger per år; i slutet av maj och november.

Har du förlagt eller åkt ifrån fakturan?

Om du inte har tillgång till din faktura när du ska betala den, kan du kontakta oss så får du kopia eller fakturauppgifter. Ring eller beställ fakturakopia här

Avgifter om du inte betalat i tid

Har du varit sen med betalningen tar vi ut avgifter.

Påminnelseavgift

Har du glömt att betala fakturan skickar vi en påminnelse cirka åtta dagar efter förfallodagen och vi tar ut 60 kr i påminnelseavgift.

Inkassokrav

Inkassokrav skickas tidigast 16 dagar efter förfallodagen. Vi tar ut en avgift på 180 kr på nästa faktura. Om du inte betalar trots inkassokrav, så går fakturan vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Vattenabonnenter riskerar också att få sitt vatten avstängt. Vi hanterar krav enligt §5 i Inkassolagen.

Dröjsmålsränta

Vi tar ut dröjsmålsränta från den dag betalning skulle ha skett fram tills dess att fakturan är betald. Räntan tar vi ut på nästa faktura. Vi hanterar dröjsmålsränta enligt §6 i Räntelagen med gällande referensränta + 8%.

E-faktura

Vill du slippa få pappersfakturor med posten och istället få elektroniska fakturor? Om du är ansluten till en internetbank kan du betala med E-faktura. Det är ett enkelt sätt att betala dina fakturor på. E-fakturorna skickas endast elektroniskt, direkt till din internetbank. Du kan kombinera E-faktura med autogiro. Här finns information om hur du anmäler dig till e-faktura.

Faktura till digital brevlåda

Du som inte har e-faktura och som har anmält dig till en digital brevlåda, t ex Kivra eller Min myndighetspost får din faktura till din digitala inbox. I vissa fall kan du betala fakturan direkt härifrån.

E-postfaktura

En E-postfaktura är en annan typ av elektronisk faktura som kommer till din e-postbrevlåda. Den kan du betala via din internetbank eller på annat sätt. Anmäl direkt till oss om du vill ha en E-postfaktura. Du kan kombinera E-postfaktura med autogiro.

Autogiro

Vill du betala din faktura via autogiro? Då dras beloppet automatiskt från ditt konto på rätt dag. Autogiro kan kombineras med E-faktura eller E-postfaktura. Här finns beskrivning på hur du lämnar medgivande till autogiro via banken. Om det inte går så kan du lämna medgivande via kommunens e-tjänst.

Vi kan också skicka en blankett - det tar längre tid, men ring i så fall till kundcenter 063 - 14 30 00

Att läsa av vattenmätaren

Gammaldags analog vattenmätare

Om du är kund hos Östersunds kommun har du en vattenmätare på vattenledningen där den kommer in i huset. Vattenmätaren mäter din förbrukning av kranvatten. Det är vi som äger vattenmätaren och vi tillhandahåller två typer; den äldre analoga (ovan) och den nya digitala (nedan). Den analoga ska du själv läsa av när vi skickar ut ett avläsningskort en gång per år. Har du fått en ny, digital mätare fjärravläser vi den gång per kvartal.

Nu befinner vi oss i en övergångsperiod mellan gamla och nya mätare och då händer det att vi även ber kunder med digital mätare att göra en avläsning. Om du får ett avläsningskort med posten ska du alltid läsa av mätarställningen och rapportera till oss:

 1. Kontrollera att det är rätt mätare genom att jämföra vattenmätarnumret på kortet och vattenmätarens nummer (ibland råkar kunder läsa av fel mätare - oftast fjärrvärmemätaren). Mätarnumret består av åtta siffror. Numret står på mässingsringen på äldre mätare. På digitala mätare står mätarnumret ovanför mätarställningen.
 2. Läs av mätarställningen. Det är de fem siffrorna som anger antalet m³ som ska fyllas i på kortet.
 3. När du fått avläsningskortet har du möjlighet att under en begränsad tidsperiod rapportera in vattenavläsningen via vår e-tjänst. Du hittar webbadress och lösenord på kortet.
 4. Har du inte möjlighet att rapportera in avläsningen via e-tjänsten eller om tiden gått ut, kan du istället posta kortet, eller ringa eller faxa in mätarställningen. Kontaktuppgifterna står på kortet.

Utifrån den mätarställning som du har meddelat oss, uppskattar vi sedan en ny årsförbrukning, vilken vi ­debiterar kvartalsvis under det kommande året. Skulle den faktiska förbrukningen bli en annan än den beräknade, justerar vi det på kommande fakturor.

Moderna digital vattenmätare

Digitala vattenmätare som vi fjärravläser

Snart slipper alla i Östersund att läsa av sin mätare. Numera sätter vi in digitala vattenmätare vid vattenmätarbyten, som vi kan fjärravläsa. Vi har bytt ut mer än hälften av alla analoga mätare ute hos våra kunder.

Om några år behöver ingen läsa av sin vattenmätare. Det gör vi när vi kör ett fordon sakta genom stadsdelar och byar med ett instrument som fjärravläser din vattenmätare.

På en del ställen har vi satt en "repeater" som förstärker signalerna från vattenmätarna. Repeatern är en svart cylinder som ofta sitter i en lyktstolpe.

Har du onormalt hög vattenförbrukning?

Droppande kranar eller rinnande toaletter leder snabbt till kubikmetrar med vatten som rinner bort och kostar pengar.

 • Ett hål på en ledning som är stort som en blyertspenna kan leda till att 1000 m³ vatten läcker ut varje månad
 • Droppande kranar kan leda till 1 - 20 m³ högre vattenförbrukning
 • Rinnande toaletter kan medföra upp till 20 - 40 m³ högre vattenförbrukning

Kontrollera vattenmätaren

Tycker du att du har ovanligt hög vattenförbrukning rekommenderar vi dig att kontrollera vatten­mätaren några timmar när det är lugnt i huset (ingen som duschar och ingen tvättmaskin som går).

På en äldre, analog mätare: Titta på de små mätarna på vattenmätaren. De små röda visarna visar (från vänster till höger) antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter. Det svarta kugghjulet snurrar när vattnet förbrukas.

På en nyare, digital mätare: De tre mindre siffrorna efter mätarställningen i m³ är förbrukningen i liter.

En vanlig orsak till hög förbrukning kan vara en läckande toalettstol eller en droppande kran. Ett annat vanligt fel är att varmvattenberedaren droppar varmvatten.

Varmvattenberedare

Kallt vatten som fyller en varmvattenberedare sänker trycket i kärlet. När temperaturen åter når den inställda temperaturen ökar vattentrycket i beredaren. För att beredaren inte ska gå sönder sitter en tryckutjämnare i kärlet. Med tiden kan den bli utmattad och börjar då att släppa ut vatten och läcka. Det här är en vanlig förklaring till höjd vattenförbrukning.

Fjärrvärmeväxlare

Har du fjärrvärme och får ditt varmvatten via en fjärrvärmeväxlare? Då kan ett läckage uppstå i växlaren och vatten läcker ut till fjärrvärmenätet. Läckaget syns inte på utsidan av värmeväxlaren.

Tips på hur du kan spara på vattnet

Genom enkla åtgärder i vardagen kan vi alla vara vattensmarta och bidra till en hållbar vattenförsörjning. I genomsnitt använder en person 140 liter dricksvatten varje dygn. Här har du tips på hur du kan minska din förbrukning:

Din kropp

 • Tappa upp friskt vatten i en tillbringare och ställ i kylen så slipper du låta kranen rinna varje gång du vill ha ett glas kallt vatten.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna (om en familj på fyra personer gör det sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag).
 • Samla upp det första kalla duschvattnet i en hink i väntan på varmvatten. Återanvänd vattnet till exempelvis trädgårdsbevattning, rengöring i hemmet och tvätt av trädgårdsmöbler.
 • Ta korta duschar och stäng av vattnet i duschen medan du tvålar in dig (en dusch på tre minuter motsvarar 36 liter).

Disk och tvätt

 • Undvik att diska eller skölja disk under rinnande vatten. Det tar bara två minuter att hälla upp 10 liter vatten, lika mycket vatten som det går åt i en diskmaskin. Om du diskar för hand kan du använda en balja eller diskhon.
 • Förpackningar som ska till återvinning behöver inte diskas. Behöver de sköljas ur kan du använda det sista diskvattnet. Du kan även klippa upp kladdiga förpackningar och torka ur det värsta med hushållspapper.
 • Tvätta alltid med full maskin och välj eco-program (det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin med tvätt).

Utomhus

 • Tvätta bilen på en biltvätt som återvinner vattnet. Då gör du både vattensmarta och miljömässiga vinster.
 • Låt högtryckstvätten stå och använd istället en vattenhink och svamp eller borste.
 • När det är möjligt, samla upp regnvatten och använd det till att vattna i trädgården.
 • Vattna aldrig gräsmatta eller planteringar på dagen då solen skiner. Det vattnet avdunstar direkt och kommer aldrig växterna till del. Vänta med att vattna till natten.
 • Fyll poolen sakta och nattetid och fyll den bara en gång. Håller du vattnet rent med hjälp av reningspump och klor kan du bada i samma vatten länge.
 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter. Vattna där det behövs, med en kanna.

Allmänt

 • Låt inte kranen rinna i onödan (för varje minut som kranen står och rinner går det åt sex liter vatten).
 • Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter. En droppande kran kan förbruka 55 liter vatten på ett dygn.
 • Installera snålspolande toaletter och snålspolande munstycken på kranar och duschar.

Vi byter din vattenmätare

Vattenmätaren i din fastighet ägs av kommunen. Vi är, enligt lag, skyldiga att byta ut en vattenmätare vart tionde år. Din fastighet får då en ny mätare som är kontrollerad av ett, av oss, oberoende företag.

Det är Stångå rörservice AB som, på uppdrag av oss, byter vattenmätare under 2024.

Vi kontaktar dig med brev inför mätarbytet för att informera om bytet och kraven vi ställer på platsen för vattenmätaren. Om du har digital brevlåda så får du brevet om mätarbytet i den.

Bytet av vattenmätaren kostar dig inget. Vattenmätaren är kommunens egendom. Men om det saknas konsol eller avstängningsventiler så får du bekosta installation av det.

Vi har rätt att begära tillträde till vattenmätarplatsen för byte och underhåll av vattenmätaren.

Läs mer om de krav vi ställer på anordningarna för vattenmätaren

Om den utbytta vattenmätaren har visat 2 % fel, eller mer, kommer vi att göra en justering av avgiften om vi tagit för mycket betalt.

Har din vattenmätare helt slutat att fungera tar vi ut samma avgift som för perioden innan, då vattenmätaren fortfarande fungerade.

Här byter vi vattenmätare i år

När vi byter vattenmätare så gör vi det i omgångar och några områden i taget.

På kartan ovan kan du se vilka områden vi fokuserar på att byta mätare i år 2024. De färgade områdena är aktuella för mätarbyten.

Det händer att vi behöver byta enstaka mätare i fastigheter som ligger utanför de färgade områdena.

Förstora bilden
Förstora bilden
Karta vattenmätarbyteFörstora bilden
Karta för vattenmätarbyteFörstora bilden
Karta för vattenmätarbyteFörstora bilden
Karta för vattenmätarbyteFörstora bilden

Är det svårt att se detaljer?

Surfar du på mobil eller surfplatta: Tryck på kartan och zooma in med fingrarna.
Surfar du på dator: Högerklicka på bilden och välj "öppna bild i ny flik". Bilden öppnas i en ny flik. Zooma in genom att hålla ner ctrl och tryck på +. Zooma ut genom att hålla in ctrl och tryck på -.

Köp eller försäljning av fastighet

Om en fastighet byter ägare måste vi får veta det. Vi registrerar köparen som ny kund för att alla våra tjänster ska fungera och för att räkningarna ska gå till rätt person (vi får inga uppgifter från Skatteverkets folkbokföring eller Adressändring). Från tillträdesdatumet för vi över alla kostnader på köparen. Vi ser över alla tjänster som exempelvis att soptunnorna har rätt storlek och att vattenmätaren läses av.

Gör ägarbytet via e-tjänsten, eller kontakta oss inför köp eller försäljning.

Skyfall och översvämningar

Åskväder med kraftiga skyfall, kan leda till översvämningar i byggnader. Om du har felaktigt kopplade avloppsledningar kan du få upp avloppsvatten genom golvbrunnarna. Det kan vara stuprör eller dräneringen från husgrunden som är kopplade till avloppsledningen från kök, badrum och toaletter (spillvattenledningen).

Vid riktigt kraftiga skyfall hinner inte marken eller gatans ledningar för regn- och smältvatten (dagvatten) hålla undan vattnet. Då ligger vattensamlingarna kvar på marken och vattnet kan nå ditt hus.

Om det börjar översvämning i ditt hus, gör så här:

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier
 • Skaffa hjälp för att pumpa ut vattnet ur källaren
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten
 • Ring ditt försäkringsbolag
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning
 • Kontakta oss om översvämningen kommer via kommunens ledningar

Vad du som fastighetsägare ska tänka på

Koll på vattenmätaren

Om du är kund hos oss har du en vattenmätare på vattenledningen, där den kommer in i huset. Den mäter förbrukningen av kranvatten. Vattenmätaren ägs av Östersunds kommun men det är du, som fastighetsägare, som har ansvar för att den inte läcker, fryser eller går sönder på annat sätt. En vattenmätare är alltid fylld med mer eller mindre vatten. Ibland syns en luftbubbla eller kondens bakom glaset. Det är fullt normalt.

Anordningarna, som konsolen som vattenmätaren sitter på, och avstängningskranarna som sitter före och efter vattenmätaren, äger du. Motionera kranarna regelbundet, så att de går att öppna och stänga när det behövs, vilket är viktigt, inte minst om du skulle drabbas av översvämning i fastigheten.

En del vattenmätare ska läsas av en gång per år och vart tionde år byter vi ut din vattenmätare. Läs mer om avläsning av vattenmätare och byte av vattenmätare.

Dina ledningar behöver underhåll...

Planerar du att dränera om husgrunden eller göra andra grävarbeten? Passa då på, att se över dina vatten- och avloppsledningar. Faktorer som ålder, material och kondition påverkar skicket på dina ledningar. En gammal vattenledning i galvaniserat järn har exempelvis en tendens att rosta. En otät avloppsledning lockar in trädrötter som på sikt kan orsaka ett avloppstopp (som du kan få upp via golvbrunnen).

och ska vara rätt kopplade

Kolla också att dina ledningar är rätt kopplade till de kommunala ledningarna. Många fastigheter har, förutom avloppsledningen från kök, badrum och toalett (spillvatten), även ledningar för dagvatten från stuprören och för dräneringsvatten från husgrunden. Är dessa ledningar anslutna till kommunala avloppsledningar, ska de vara kopplade till en dagvattenledning. Många äldre hus har sina dränerings- och dagvattenledningar felaktigt kopplade till kommunens spillvattenledning. Det är inte tillåtet för hus som byggs idag. Om du har ditt dagvatten kopplat till en spillvattenledning riskerar du dessutom att din källare översvämmas med avloppsvatten från kök, badrum och toalett vid kraftiga regn.

Kommunen arbetar för att minska risk för översvämning i de egna anläggningarna - vilket minskar risken för översvämning i privata hus också. Läs mer om inventering av ledningar.

Ta alltid kontakt med kommunen för mer information och rådgivning när du bygger nytt eller gräver om din dränering och övriga VA-installationer.

Läs mer om vilka krav vi ställer vid VA-anslutning

Regn- och smältvatten från din tomt

I tätbebyggda områden leds regn- och smältvatten - så kallat dagvatten, från hustak, parkeringar och gator via dagvattenledningar och diken ut i närmaste vattendrag. Dagvattnet i tätbebyggda områden innehåller mycket föroreningar, främst från biltrafiken, som sköljs med ut i sjöar och vattendrag. På en del ställen finns dammar och andra typer av magasin som ska bromsa upp vattenflödet vid kraftiga regn eller strid vårflod. Klimatförändringarna kommer att ge oss mer nederbörd och mer extremt väder med bland annat ännu mera regn med översvämningar som följd.

Du som fastighetsägare ansvarar för det dagvatten som uppstår på din tomt. Undvik att leda dagvatten ut på allmänna trottoarer och gator. Ett bättre sätt att ta hand om ditt dagvatten är att

 • leda vatten från stuprör ut på gräs eller grus (eller varför inte samla upp vattnet i en tunna och använda till bevattning?)
 • använd grus eller andra genomsläppliga material på din garageuppfart istället för asfalt

Då hjälper du till att minska belastningen på kommunens dagvattenledningar och bidrar till renare sjöar och vattendrag. Om vi har dagvattenledningar i området kan du naturligtvis också

 • ansluta till kommunens dagvattenledningar

Läs mer om regn och smält snö som är dagvatten.

Ordförklaringar

Avloppsvatten - ett samlingsbegrepp för flytande orenligheter från hushåll, industrier och annan mänsklig verksamhet som samlas upp i avloppsystem. Spillvatten och dagvatten är olika typer av avloppsvatten.

Spillvatten - avloppsvatten från kök, badrum och toaletter samt från verksamheter och industrier. Spillvatten leds via ledningar till reningsverk där det renas innan det släpps ut i naturen igen.

Dagvatten - regn- och smältvatten från hustak och gator. I tätbebyggda områden är dagvattnet förorenat av bland annat avgaser, bränslerester, oljor och smörjmedel, asfalt, m.m. Dagvatten leds via separata dagvattenledningar ut i omgivande sjöar och vattendrag.

VA - vatten och avlopp där avlopp är samlingsbegrepp, se ovan

Servis -

Förbindelsepunkt - Anslutningspunkten ligger oftast ungefär en halvmeter utanför tomtgräns. Det är också dit, till anslutningspunkten, som kommunen har ansvar för vatten och avloppsanläggningens ledningar. Från anslutningspunkten och in på fastigheten är det fastighetsägaren som har ansvaret och utför de arbeten som behövs för att ansluta.

Bostadsenhet motsvaras av lägenhetsavgift

Sidan uppdaterad 2024-05-27