Vattenkvalitet

Tänk dig en dag utan vatten. Hur skulle den se ut? Vatten är människans viktigaste livsmedel och det är ständigt samma vattenmolekyler som cirkulerar i naturen. Därför är det extra viktigt att vi tar hand om vårt vatten så att det håller en god kvalitet.

Kajakpaddling i solnedgång

Vattenkvalitet utomhus

Vatten i sjöar och vattendrag används både till dricksvatten för människor och djur och för att bada i. Vattnet är även boplats för fisk som blir till föda för människor och djur. Det ställer höga krav på kvaliteten. 

Regelbundna mätningar

För att försäkra oss om att vattenkvaliteten utomhus når upp till de krav som finns, genomför kommunen regelbundet mätningar av vattenkvaliteteten.

Mätresultat från badplatser redovisas här: Badplatser i Östersunds kommun

PFAS-föroreningar i vatten inom Östersunds kommun

Under 2020 genomförde kommunen en gemensam PFAS-kartläggning tillsammans med Länsstyrelsen. Under provtagningarna har det upptäcktes höga halter av PFAS i vatten på några platser i kommunen. Läs mer om detta på sidan PFAS - vanliga frågor och svar.

Algblomning

När växtplankton massförökas kallas det algblomning. Algblomning är i grunden en naturlig process som inträffar under vår och höst. Vissa arter av växtplankton bildar gifter (toxiner) som kan ge negativa hälsoeffekter hos djur och människor.

På senare år har algblomningarna blivit allt kraftigare på grund av övergödning och högre temperaturer till följd av klimatförändringarna.

Mänskliga aktiviteter som utsläpp av avloppsvatten, förbränning av fossila bränslen och högintensivt jordbruk är några av övergödningens orsaker. Konsekvensen blir ett överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet.

Allmänna råd vid algblomning

  • Undvik att bada
  • Drick aldrig vatten från algblomningsområden. Det hjälper inte att koka vattnet, gifterna är kvar.
  • Låt inte barn bada eller leka vid stranden
  • Husdjur och boskap bör hållas borta från stränder och vatten
  • Undvik att bada direkt efter algblomningar, gift kan finnas kvar
  • Meddela gärna Miljö och hälsa om du upptäcker kraftiga algblomningar.

Vanliga frågor om algblomning


När är det olämpligt att bada?

Algmassan kan vara giftig och därför bör du undvika att bada under tiden som algblomningen pågår. Eftersom det inte går att se om en algblomning är giftig bara genom att titta på den bör du undvika kontakt med blomningar för säkerhets skull och alltid räkna med att de är giftiga. Välj i första hand badplatser med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på algblomning.

Småbarn och djur ska vara extra försiktiga och bör hållas borta från vattnet och strandkanten där alger blommar. Små barn kan genom kallsupar lätt få i sig stora mängder vatten. Kliande hudutslag kan även uppkomma om du sitter på en strand där alger spolats upp på land. Husdjur kan inte känna om vattnet är giftigt, de kan därför få i sig dödliga doser av alggifter. Tänk på att gift kan finnas kvar en period efter att algerna inte längre syns.

Hur vet man om det är algblomning?

Algblomningar har olika färg och utseende beroende på mängd och art. Vattnet kan bli grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. Det kan röra sig om allt ifrån grumligt vatten till tjocka massor av alger på ytan. Vanligen koncentreras de vid stränder och vikar. Algmassorna kan vara begränsade till små ytor men de kan också täcka hela sjöar, fjärdar eller stora ytor på öppet hav. Vissa algblomningar kan dessutom lukta illa. Om siktdjupet i vattnet är mindre än en meter är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög.

Allt som är grumligt i vatten är inte alger, utan vattnet färgas även av andra orsaker. Detta kan vara till exempel av pollen och bottensediment som rörts upp.

Var kan jag hitta uppgifter om aktuella algblomningar i kommunen?

På Havs- och vattenmyndighetens sida Badplatsen hittar du information om badvattnets kvalitet vid olika badplatser i kommunen. Algblomningarna provtas inte, men eventuell algförekomst noteras. Du bör alltid göra en egen bedömning av algförekomsten i samband med bad då den kan variera snabbt beroende på väderförhållanden.

Är algblomning giftigt?

Vissa arter av växtplankton, bland annat cyanobakterier, bildar gifter (toxiner) som kan ge negativa hälsoeffekter hos djur och människor. Giftigheten varierar och laboratorieanalys krävs för säker bestämning.

Algblomning kan också orsaka fiskdödlighet, genom exempelvis algtoxinerna, eller de låga syrehalter som uppstår när algblomningen ruttnar.

Vilka symptom på algförgiftning är vanliga hos människor?

Några symptom på förgiftning är illamående, hudirritationer och ögonbesvär, mag- och tarmproblem eller feberattacker. Kontakta läkare om du fått sådana symptom. Om du har badat i vatten med algblomning bör du duscha efteråt.

Vilka symptom på algförgiftning är vanliga hos djur?

De första symptomen hos djur som fått i sig giftigt vatten är kräkningar och diarré. Ett husdjur som uppvisar symptom måste snabbt komma under behandling hos en veterinär. Om djuret har badat ska det snarast sköljas av och torkas eftersom det kan få i sig alggifter genom att det slickar sin päls och tassar. Det har hänt att hundar som badat i vatten med kraftig algblomning avlidit. De största riskgrupperna har hittills varit hundar, nötkreatur, får, sjöfågel och odlad fisk.

Hur vanligt är det att algblomningen producerar gift?

Cirka 55 procent av uppkomna algblomningar innehåller algtoxiner.

Vad gäller för dricksvatten och vid matlagning?

Använd inte vatten från algblomningsområden till dricksvatten eller för matlagning. Giftet från algerna försvinner inte vid kokning.

Är det farligt att äta algförgiftad fisk?

I Sverige är det ovanligt att alggifter överförs från fiskar till människor så att människor insjuknar.

Hur länge finns algblomningen kvar?

Massan med alger kan ligga kvar från några minuter upp till flera veckor beroende på vädret. Blåsigt väder får ofta blomningarna att brytas upp och försvinna.

Vattenkvalitet inomhus

Information om vattnet som kommer ur kranen hittar du på sidan Vatten och avlopp. Där hittar du information om både kommunalt vatten och eget vatten ur enskild brunn.

Sidan uppdaterad 2024-03-04