Dagvatten är regn och smält snö

Regn som faller på gatan

Dagvatten är det vatten från regn och snö som inte sipprar ner i marken utan rinner vidare på ytan därför att ytan är asfalterad eller stenbelagd. För att undvika översvämningar tar vi hand om dagvattnet. Vi kan leda bort det, eller vi kan låta det filtrera ner i jorden.

När regn och smältvatten har passerat en tätort är det inte längre rent. Det blir nedsmutsat av fordonstrafik, skräp och av en och annan bilägare som tvättar bilen på fel ställe. Idag passerar det mesta av dagvattnet ingen rening, utan det leds orenat ut till närmaste sjö eller vattendrag och det kan vara skadligt för människor, djurliv och växtlighet. Vi jobbar för att dagvattnet ska hanteras mera hållbart, det vill säga rena dagvattnet, ha mera gröna markytor i samhället och att mera nederbörd ska nå grundvattnet.

En gallerbrunn på kajen, i bakgrunden syns Frösön

Hållbar hantering av dagvatten ger nya förutsättningar

För att hanteringen av dagvatten ska vara hållbar så ska det:

 • renas
 • finnas med i samhällsplaneringen
 • finnas beredskap för mer dagvatten i ett förändrat klimat

Rening av dagvatten

Dagvattnet som rinner över industriområden, parkeringar, gator och hustak innehåller föroreningar som kan vara skadliga för människor, flora och fauna. Det är vanligt att dagvattnet är helt orenat innan det rinner ut i vattendrag eller sjöar. Så får det inte vara.

Ett effektivt sätt att rena dagvatten är att bromsa upp det, så att smutsen får tid på sig att sjunka till botten. När dagvatten får rinna på gräsytor så hjälper växterna till att rena vattnet.

Dagvatten i samhällsplaneringen

När ytor med asfalt, sten och cementbeläggningar (ytor som vatten inte kan sippra ner genom) ökar i tätorterna blir dagvattensystemet utsatt för högre belastning. Vid större regn och snösmältning är det risk att dagvattensystemen blir fulla och dagvattnet också rinner på markytan. Det kan leda till översvämning och vattenskador på fastigheter och vägar, gator, torg och parkeringsplatser.

Dagvatten behöver plats

Det är viktigt att dagvattenfrågor lyfts tidigt i samhällsplaneringen i ett förebyggande syfte. I tätorterna är det viktigt att skapa gröna ytor som gräsmattor och ängar där dagvattnet kan infiltrera. De gröna ytorna bidrar till en stabilare grundvattennivå, ökad biologisk mångfald och minskad risk för översvämningar. När det regnar mycket behöver dock en del av vattnet kunna ledas bort till exempel via diken.

Dagvatten behöver renas

Det är också viktigt att dagvattnet renas. Reningen sker främst genom att dagvattnet får infiltrera genom marken. Därför är det viktigt att det finns mer gröna områden i staden där dagvattnet kan infiltrera ner och bidra till att behålla grundvattennivåerna på den platsen.

Dagvatten är allas ansvar

Idag ställer vi krav på att dagvattnet tas om hand när ett område bebyggs. Det kan vara krav på att det finns ytor där dagvattnet kan renas eller infiltrera.

Att ta hand om dagvatten är dock allas ansvar. Fundera på vad du kan göra för att ta hand om ditt dagvatten på ett hållbart sätt. Om du har ett hustak och mark med sten eller asfalt på din tomt - vart tar då regn och smältvatten vägen? Var tvättar du bilen?

Faktaruta: Vilka föroreningar finns det i dagvatten?

Skräp som fimpar, snusbussar, plast och papper.

Partiklar från asfalt, bildäck och rengöringsmedel men också metaller.

Närbild på gallret i en dagvattenbrunn

Dagvatten i ett förändrat klimat

Med klimatförändringarna kommer vi att få mer nederbörd. Vi behöver därför anpassa hanteringen av dagvatten så att tillfälliga skyfall kan stoppas upp i dammar och diken för att sedan långsammare ledas bort på ett säkert sätt.

Här renar vi dagvatten

Miljödammen i Odenskog

I Odenskog finns en damm som samlar upp dagvatten från stora delar av Odenskogs industriområde. Här stannar vattnet upp och smutsen sjunker till botten, innan vattnet fortsätter ner till Lillsjön och sedan Storsjön.

Illustration av bassängerna vid Storsjöstrand med staden i bakgrunden. Birger står i förgrunden med ett glas vatten i handen

Vid Storsjö strand finns två reningsbassänger i Storsjön som renar dagvatten som kommer från stora delar av centrala stan. Det är två så kallade skärmbassänger som håller kvar dagvattnet så att smutsen kan sjunka till bottnen.

Läs mer om reningsbassängerna vid Storsjö strand.

Vi jobbar för en hållbar dagvattenhantering!

I Program för vatten och avlopp finns kommunens målbild för dagvattenhantering beskriven.

Det finns ett antal beslutade planer som berör dagvatten och som talar om hur kommunen ska arbeta för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Det finns också en riktvärden för utsläpp av dagvatten.

Översiktsplan 2040

Vattenplan för Storsjön

Program för VA Pdf, 2 MB. och bakgrundsrapporten Pdf, 11.8 MB.

Riktlinje för dagvattenhantering  Pdf, 888.2 kB. Beskriver krav på dagvattenhantering när det byggs nytt.

Riktvärden för utsläpp av dagvatten eller annat förorenat vatten

Här har vi sammanfattat de ställningstaganden och den ambition kommunen har gällande dagvatten:

Ta höjd för klimatförändringar!

 • Klimatförändringarna innebär ökad dagvattenmängd. Detta behöver man ta hand om i öppna system och fördröjande lösningar.
 • Andelen hårdgjorda ytor i tätbebyggelse ska minska. Asfaltsparkeringar kan t.ex. ersättas med armerat gräs för att förbättra den lokala dagvattenhanteringen utan att tillgängligheten blir begränsad.
 • Kommunen arbetar ständigt för att förbättra och säkra upp befintliga dagvattensystem inför kommande klimatförändringar.

Skapa plats för dagvatten!

 • Både i befintliga miljöer och vid ny exploatering behöver kommunen skapa möjlighet för för en hållbar dagvattenhantering.
 • Alla nya eller reviderade detaljplaner ska säkerställa att det finns tillräckligt med grönytor för ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Detta gäller både kvartersmark och allmän plats. Om detta inte är möjligt ska en dagvattenutredning visa vart vattnet tar vägen och vilka konsekvenser det ger.
 • Den fysiska planeringen ska samverka till att skapa sammanhängande stråk för öppen dagvattenhantering och koppla samman dessa med planeringen av gröna strukturer, s.k. mångfunktionella ytor.
 • Kommunen ska identifiera och avsätta lämpliga markområden där dagvattensystemet tillfälligt kan bräddas vid översvämningar.

Skydda sjöar och vattendrag från förorenat dagvatten!

 • Kommunen ska mer aktivt nyttja befintliga parker för dagvattenhantering och fördröjning av vatten i diken, för en bättre reningseffekt från exempelvis vägar och industriområden. Detta skapar en bättre miljö för djur och växter.
 • När kommunalt avloppsvatten (spill- och dagvatten) är renat och släpps till sjöar och vattendrag ska det vara så rent så att recipienten kan nå god ekologisk och kemisk status enligt EU:s vattendirektiv.

Ordlista:

Sjöar, vattendrag, myrar och naturmarker som dagvatten till slut leds ut till är recipienter, det vill säga mottagare.

Vägar, gator och torg är infrastruktur.

Gröna ytor i vägbanan är refuger som inte är asfalterade utan har gräs eller annan växtlighet.

Nyttor som naturen ger oss människor som gynnar vårt välmående och våra livsvillkor är ekosystemtjänster.

Sidan uppdaterad 2024-06-18