VA: Ansluta, bygga nytt, bygga om

Här kan du läsa om hur du ansluter till kommunalt VA och vad det kostar. Här står också om hur du beställer byggvatten. Ska du bygga ut hemma och behöver koppla på mer vatten eller avlopp? Eller ska du renovera och flytta vattenmätaren? Läs här vad som gäller och hur vattenmätaren ska vara installerad.

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Om din fastighet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp kan du ansluta till kommunalt VA. I undantagsfall kan vi ansluta en fastighet som ligger utanför kommunens verksamhetsområde, men kostnaden blir en annan och vi upprättar då ett avtal som reglerar ansvaret.

Anslutningstid till vatten och avlopp är 6 månader

Det är högt tryck på förfrågningar om anslutning till kommunalt vatten och avlopp så vi måste förlänga tiden för ansökan till 6 månader.

Skiss som visar förbindelsepunkten för det kommunala VA-nätetFörstora bilden

1. Ansök, i god tid, om VA‑anslutning

Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten- och/eller avlopp behöver du
ansöka om VA-anslutning.
Du ska också bifoga en fackmannamässigt ritad VA-situationsplan med din ansökan.
Läs  i Tekniska handboken om vilka tekniska krav i ställer

2. Förbindelsepunkt till fastigheten

Om din fastighet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp, upprättar vi en förbindelsepunkt vid din tomtgräns. Om din fastighet ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet blir du hänvisad till en förbindelsepunkt vid huvudledningen.

Vi anlägger våra ledningar till förbindelsepunkten, men från förbindelsepunkten till byggnaden är det du, som fastighetsägare, som ansvarar för anläggandet av dina ledningar. I samband med att du ansluter dina ledningar till förbindelsepunkten ska vi besikta anslutningen i öppen rörgrav. Kontakta kommunens kundcenter för att boka tid för besiktning.

3. Betala anslutningsavgift

Efter att vi har upprättat förbindelsepunkten skickar vi en faktura till dig på anläggningsavgiften. Här kan du göra en preliminär beräkning av anläggningsavgiften.

4. Ordna en vattenmätarplats

När du betalat anslutningsavgiften och ordnat en vattenmätarplats kan du kontakta oss så får du en vattenmätare installerad i din fastighet.

5. Vi installerar vattenmätare och kopplar in vatten

... och sedan är det bara att vrida på kranen för att få kallt vatten av dricksvattenkvalitet!


Vill du stänga av vattnet till din fastighet?

Om du av någon anledning vill stänga av vattnet till din fastighet så anmäl det till kundcenter tre dagar innan du vill ha avstängt. Vi behöver tre dagar på oss för att kunna planera in arbetet.

Ska du utföra underhåll i din fastighet och behöver stänga av vattnet använd då i första hand fastighetens egna avstängningsventil, den brukar sitta vid vattenmätaren.

Vi kommer att ta ut en avgift för vattenavstängningen och påsläpp av vattnet enligt taxan.

Behöver du stänga vattnet för att sätta upp konsol till vattenmätaren eller byta vattenmätare tar vi inte ut någon avgift.

Anläggningsavgifter för att ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Anläggningsavgift är engångsavgifter som du betalar för att ansluta din fastighet till den kommunala anläggningen för vatten- och avlopp. Avgifternas storlek beror på:

 • fastighetens storlek
 • antalet bostadsenheter
 • antal och typ av anslutningar (spillvatten, dricksvatten och/eller dagvatten)

Anläggningsavgiften gäller för anslutna fastigheter vare sig de är bebyggda eller inte. För avtalskunder gäller andra avgifter för anslutning.

Anläggningsavgiften för en enfamiljsvilla med 800 m² tomt och har både dricksvatten, spillvatten och dagvatten är totalt  139 670 kr enligt nedan:

Anläggningsavgift för villa
AvgiftPris
Servisavgift för vatten, spill*- och dagvattenavlopp50 000
Förbindelsepunkt för vatten, spill- och dagvattenavlopp30 000
Bostadsenhetsavgift - 1 styck25 750

Tomtytan 800 m² (42,40 kr/m²)

33 920
Summa inklusive moms139 670

Anläggningsavgifterna för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och 800 m² tomt som har alla tre typer av anslutning är totalt  500 170 kr enligt nedan:

Anläggningsavgift för flerbostadshus
AvgiftPris
Servisavgift för vatten, spill- och dagvattenavlopp50 000
Förbindelsepunkt för vatten, spill- och dagvattenavlopp30 000
Tomtytan 800 m² (42,40 kr/m²)33 920
Bostadsenhetsavgift - 15 styck386 250
Summa inklusive moms500 170

Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige och gäller från 1 januari 2024.

Läs mer i Taxa för vatten och avlopp - anläggningsavgifter

Utöver anläggningsavgiften tillkommer din kostnad för arbeten på din egen tomt för att ansluta till den kommunala anläggningen.

* Spillvatten är avloppsvatten från hushåll, handel, arbetsplatser och service. Det vill säga allt som spolas ner i toaletter och avlopp.

Byggvatten

Om du behöver vatten under tiden du bygger hus kan du beställa byggvatten

Byggvatten kan du använda både till att blanda betong och duscha. Vi kan inte garantera att byggvatten håller dricksvattenkvalitet. Tänk på att du måste ordna en kran för att öppna och stänga vattnet. Byggvatten ska vara utrustad med backventil. Tänk också på frysrisken under vintern.

Kontakta kommunens kundcenter när allt är förberett så kommer vi och släpper på byggvattnet. OBS! Det är bara vi som får öppna och stänga ventilen. Otillåten öppning eller stäng­ning debiteras fastighetsägaren. 

Byggvatten får du ha i sex månader. Behöver du vatten under längre tid får du göra en ny beställning.

Avgift för byggvatten

Vi uppskattar att den mängd vatten som förbrukas vid ett bygge av en bostad för ett hushåll är 15 m³. Se avgiften per kubikmeter vatten här.

Plats och anordningar för vattenmätaren

Som kund hos oss har du oftast en vattenmätare på vattenledningen, där den kommer in i huset. Den mäter förbrukningen av kranvatten. Vattenmätaren ägs av Östersunds kommun men det är du, som fastighetsägare, som har ansvar för att den inte läcker, fryser eller går sönder på annat sätt. 

För att vattenmätaren inte ska skadas, vara åtkomlig för avläsning eller utbyte och för att du snabbt ska kunna stänga av vattnet vid en vattenläcka i fastigheten, ställer vi vissa krav för vattenmätaren. När vi installerar eller flyttar vattenmätare hos dig, eller när vi byter vattenmätare hos dig, kontrollerar vi att våra krav uppfylls.

 

Krav vi ställer på vattenmätarplatsen

När du bygger nytt eller bygger om kontrollerar vi att vattenmätarplatsen uppfyller våra krav:

 • Utrymmet ska vara frostfritt
 • Utrymmet bör tåla vatten och helst ha en golvbrunn
 • Utrymmet ska var tillgängligt och får ej byggas in
 • Det ska vara fritt ovanför, nedanför och framför vattenmätaren enligt skissen nedan
 • Platsen ska vara utformad så att mätaren kan monteras horisontellt

Tag kontakt med en fackman för att ställa i ordning vattenmätarplatsen. Vi godkänner platsen och anordningarna genom att montera en vattenmätare. Kontakta oss när platsen är klar.

Vid om- och nybyggnation ställer vi också krav på konsol och avstängningsventiler (se nedan).

Vattenmätarbrunn som mätarplats

Om det inte är lämpligt att montera vattenmätaren inomhus då ställer kommunen krav på att vattenmätaren placeras i en brunn, en vattenmätarbrunn.

 • Om ledningen har många skarvar
 • Om ledningen har många förgreningar
 • Om ledningen är lång inom fastigheten

Det är kommunen som avgör om det behövs en vattenmätarbrunn.

Vattenmätarbrunnen räknas som vattenmätarplats och är fastighetsägaren ansvar. Vi ställer samma krav på denna som på mätarplatsen inomhus.

Utöver det ska mätarbrunnen ha ett lock som är lätt att lyfta. Det ska finnas en stege som man kan klättra ner på alternativt att mätaren kan hissas upp.

Skiss över en vattenmätarplats med måttangivelser

Måttangivelser i mm

Krav vi ställer på anordningarna för vattenmätaren

När vi installerar ny eller byter vattenmätare hos dig kontrollerar vi att kraven på följande anordningar uppfylls:

 • Vattenmätarplatsen ska ha en vattenmätarkonsol, se bild nedan. Konsolen ska vara dimensionerad efter mätarstorleken - för en villa ska mätaren vara på Q3 2,5 (mätaren kan, som mest, hantera ett flöde på 2,5 m³/tim)
 • Vattenmätarplatsen ska ha två avstängningsventiler, se bild nedan. Ventiler av typen LK580 godkänner vi inte eftersom de har orsakat läckage och omfattande vattenskador.

Det är du, som fastighetsägare, som bekostar och ansvarar för dessa anordningar. Anlita en fackman så att arbetet blir korrekt utfört.

Kommunen får inte rekommendera någon alternativ ventil. Prata med rörmokaren.

Den icke godkända ventilen LK 580

Den icke godkända ventilen LK580

En vattenmätare installerad i konsol och med två avstängningsventiler

Varför vi ställer dessa krav på anordningarna

En vattenmätare ska vara monterad med två fungerande avstängningsventiler - en på vardera sida. Det ska var lätt att öppna och stänga ventilerna. Det är viktigt, inte minst för dig själv, så att du snabbt ska kunna stänga av vattnet vid en eventuell översvämning. Det sista du önskar dig då, är avstängningsventiler som inte fungerar. Ventiler av typen LK580 (även kallade champagnekorkar) bör skyndsamt bytas ut.

Vattenmätaren ska vara förankrad i vägg. En vattenmätarkonsol underlättar bytet av vattenmätaren för kopplingshylsan är justerbar.

Enligt § 6 i "Allmänna bestämmelser för brukande av Östersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - ABVA" ska fastighetsägaren "bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt." Som huvudman för den allmänna VA-anläggningen äger vi rätten att bestämma vad som erfordras. Utifrån vår yrkeskompetens och erfarenhet har vi beslutat att alla vattenmätare i Östersund ska vara monterade med två fungerande ventiler och i en vattenmätarkonsol med skjutbar kopplingshylsa.

Sidan uppdaterad 2024-05-22