Eget vatten och avlopp

Om din fastighet ligger utanför det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du lösa din fastighets vatten- och avloppsförsörjning på annat sätt, antingen genom en egen brunn eller en gemensam lösning med dina grannar i området.

Eget avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet kan du ordna egen avlopps­försörjning, även kallat enskilt avlopp.

Enskilda avlopp räknas som miljöfarliga verksam­heter eftersom avloppsvatten kan innehålla både skadliga kemikalier och smittämnen som bakterier och virus. Du måste därför söka tillstånd eller anmäla enskilda avlopp till kommunens miljö- och samhällsnämnd.

Slammet i ditt enskilda avlopp ska tömmas med visst intervall.

Läs mer om Slamtömning

Anlägga enskilt avlopp

Om du ska anlägga en enskild avloppsanordning för vattentoalett (WC) måste du söka tillstånd hos kommunen. Om du inte ska ha WC, utan en avloppsanordning som bara tar hand om bad-, disk- och tvättvatten (så kallat BDT) ska du anmäla det till kommunen.

Så här går du tillväga för att söka tillstånd eller anmäla:

När din anmälan kommer in till kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning gör vi en bedömning av vilka eventuella miljökonsekvenser som din avloppsanordning kan medföra, till exempel om det finns risk för förorening av vattentäkter. Vi tittar även på vilka tekniska förutsättningar som finns för att anläggningen ska ha tillräcklig infiltration och liknande.

Avgift för ansökan/anmälan

Du betalar en handläggningsavgift baserad på tiden det tar för oss att utreda och administrera ditt ärende. Avgiften varierar beroende på vilken typ av enskilt avlopp du ska ha.

Exempelavgifter:

  • Inrättande av avloppsanordning för WC: 7 700 kronor
  • Inrättande av avloppsanordning för BDT : 5 180 kronor
  • Ändring av avloppsanordning: 5 180 kronor

Eget vatten

Du kan anlägga en egen dricksvattenbrunn för din fastighet eller gå ihop med grannarna för att bilda en samfällighet där ni till­sammans äger en vattenanläggning.

Gott och hälsosamt dricksvatten

Det är du själv eller samfälligheten, om ni har en sådan, som ansvarar för att ni har ett gott och hälsosamt vatten. Vi rekommenderar att dricksvattnets kvalitet kontrolleras för att säkerställa att du, din familj och andra som dricker av vattnet inte riskerar att bli sjuka.

Livsmedelsverket rekommenderar

  • en vattenanalys vart tredje år om anläggningen används till en en- eller tvåfamiljsfastighet
  • en analys varje år för vattenanläggningar som förser många hushåll med vatten

Om du misstänker att din brunn är förorenad bör du ta vattenprover omedelbart och koka dricksvattnet i väntan på provresultaten. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att bekosta provtagningen, men om vattnet skulle visa sig vara otjänligt som dricksvatten, kan du vända dig till kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd för att få hjälp att utreda orsaken till föroreningen.

Tar du ditt dricksvatten från en sjö eller annat vattendrag utan rening, exempelvis UV-rening, rekommenderar vi att du alltid kokar ditt dricksvatten. Ytvatten varierar vanligtvis i kvalitet under året och en tillfällig förorening kan orsaka magsjuka.

Hit vänder du dig för att ta vattenprover

För att ta vattenprover vänder du dig till ett ackrediterat laboratorium.

Registrera din vattenbrunn

Du kan registrera din brunn i Brunnsarkivet. Då skyddar du din brunn bättre och du hjälper dessutom till att öka kunskapen om grundvattnet i kommunen.

Registrera din vattenbrunn i Brunnsregistret


Nya riktvärden för PFAS och giftiga ämnen i dricksvatten från egna brunnar

Från och med 1 juli 2024 gäller ett nytt riktvärde för fyra vanliga PFAS-ämnen i dricksvatten från egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk. Riktvärdena för arsenik, bly och kadmium sänks också.

Det är ditt ansvar som brunnsägarnas att säkerställa vattenkvaliteten, och Livsmedelsverkets riktvärden är till för att hjälpa brunnsägare att bedöma sitt vatten. Riktvärdena är vägledande och inte juridiskt bindande, till skillnad från gränsvärden för kommunalt dricksvatten.

Kontakta oss om du vill ha rådgivning kring provtagning av ditt vatten.

Läs mer här: Livsmedelsverkets hemsida.

Sidan uppdaterad 2024-06-25