Brukarundersökning

Alla kommunens verksamheter genomför brukarundersökningar. Det innebär att vi tar reda på vad våra brukare och deras anhöriga tycker om kvaliteten på våra tjänster.

Vård- och omsorgsförvaltningen frågar exempelvis regelbundet sina brukare och deras anhöriga vad de tycker om de tjänster som de nyttjar - som hemtjänst eller särskilt boende. Barn- och utbildningsförvaltningen frågar sina elever och deras föräldrar om vad de tycker om skolan eller förskolan.

Teknisk förvaltning som arbetar på uppdrag av övriga förvaltningar gör däremot så kallade kundenkäter. Även Samhällsbyggnad genomför kundenkäter.

Här redovisar vi resultaten från brukarundersökningarna respektive kundenkäterna för våra förvaltningar:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskoleenkäten och Fritidshemsenkäten genomförs varje år i Östersunds kommun. Syftet med enkäterna är att ta del av vårdnadshavarnas uppfattning om deras barns vistelse på förskolan/fritidshemmet. Enkätrapporterna används som underlag för huvudmannens och enheternas systematiska kvalitetsarbete.

Förskolenkäten 2019 Pdf, 946.8 kB.

Fritidshemsenkäten 2019 Pdf, 491.5 kB.

Elevenkäten genomförs varje år i Östersunds kommun. Syftet med enkäten är att ta del av elevernas uppfattning av och om sin skolgång. Enkätrapporterna används som underlag för huvudmannens och enheternas systematiska kvalitetsarbete. Elevenkäten besvaras av elever i årskurserna 3 till och med 9. Ojämna år besvarar årskurserna 5 och 9 skolinspektionens skolenkät och jämna år Östersunds kommuns elevenkät.

Elevenkäten 2019 årskurs 3-5 Pdf, 1.2 MB.

Elevenkäten 2019 årskurs 6-9 Pdf, 2 MB.

Kommunledningsförvaltningen

Medborgarundersökning

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på kommunens uppdrag med­borgar­under­sökning bland 1 200 slumpmässigt utvalda Östersundsbor i åldrarna 18-84 år. Frågorna i undersökningen handlar om hur man som medborgare uppfattar Östersunds kommun som plats att leva och bo på, vad man tycker om kommunens verksamhet och vilken möjlighet till inflytande och påverkan man har i kommunen.

Läs mer om undersökningen och resultatet på sidan Medborgarundersökning.

Företagarundersökning

Sveriges kommuner och landsting (SKL), mäter regelbundet hur nöjda företagarna i Östersunds kommun är med kommunens tjänster. Glädjande är att företagarna i Östersund blir allt mer nöjda med den service som kommunen ger dem.

Läs mer om undersökningen och resultatet på sidan Företagens betyg på kommunen.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Teknisk förvaltning

Kritik på teknik

är en enkätundersökning som Sveriges Kommuner och Regioner - SKR, erbjuder landets kommuner vart 3:e år. Den behandlar gator, parker och lekplatser, vatten och avlopp samt avfallshantering. Senast genomfördes undersökningen 2019.

Kritik på teknik 2019 Pdf, 3.1 MB.

Storsjöbadet

Storsjöbadet genomförde en enkät bland badgästerna under sommaren 2016. Nedan finns resultatet av enkäten i pdf-format.

Resultat av Storsjöbadets gästenkät sommaren 2016 Pdf, 136.7 kB.

Fastighet

Fastighet har under våren 2018 genomfört en enkätundersökning riktad till lokal­hyres­gäster i kommunen. Syftet med undersökningen är att mäta hyresgästernas värderingar av sin fysiska miljö samt fastighetsorganisationens kundvård och service. Här hittar du resultatet av enkäten:

Resultat av kvalitetsmätning bland kommunala lokalhyresgäster Pdf, 3.8 MB.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Varje år sammanställer Vård- och omsorgsförvaltningen en kvalitetsrapport. I rapporten finns sammanfattningar av resultat från förvaltningens egna brukarenkäter. Rapporten innehåller också enkätsvar från verksamheterna, rapportering av avvikelser samt resultaten från Socialstyrelsens nationella brukarundersökningar.

Här kan du ta del av Vård och omsorgsförvaltningens kvalitetsrapporter

Här kommer du direkt till Socialstyrelsens öppna jämförelser av äldreomsorg och funktionsnedsättning

På Socialstyrelsens hemsida kan du också enkelt jämföra resultat från alla kommuner i landet i äldreguiden

Brukarrevision - Boendestöd

Under 2016 genomförde Enheten för boendestöd en revision där personer som själva har boendestöd varit delaktiga i granskningen.

Här kan du ta del av brukarrevisionen Pdf, 2.2 MB.

Medborgarenkät efter vårdplanering

Hösten 2017 lämnade Teamet för vård- och omsorgsplanering ut enkäter med svarskuvert till de personer de träffat för vårdplanering inför utskrivning från sjukhuset. Personalen i teamet fick övervägande högt betyg på alla frågor. 

Här kan du tal del av medborgarenkäten Pdf, 628.1 kB.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-13