Familjehem

Det finns barn och unga som inte kan bo hemma, eller behöver stöd. Ett familjehem är ett hem för dem, hos någon annan än deras föräldrar. Det kan vara hos en annan familj, ett par eller en ensamboende. Familjehem kan se olika ut, det viktiga är att det är ett bra hem.

Du behövs!

Det finns ständigt behov av nya familjehem. Har du mod och tålamod? Kan du sätta ramar och ge varma kramar? Vore det möjligt för dig att öppna ditt hem, eller dela med dig av din tid? Se mer om vad det kan innebära att vara familjehem i filmen som Socialstyrelsen tagit fram.

Vill du/ni bli familjehem?

Östersunds kommun ingår i Familjehemscentrum Jämtlands län. Mer information om hur du blir familjehem och intresseanmälan hittar du på Familjehemscentrums webbplats:

För er som är familjehem

Här berättar vi om vad som är på gång för er som är familjehem i Östersund. Här finns också ett slags verktygslåda, med länkar och dokument som är bra att ha till hands för er. Under rubriken Metoder och rön publicerar vi länkar till aktuell forskning.

Barn som behöver barnomsorg/fritidsplats.

Alla familjer ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Taxan för förskola och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Avgiftspliktiga personer är gifta/sammanboende, ensamförälder och familjehemsföräldrar. De avgiftspliktiga är skyldiga att lämna uppgifter för fastställande av avgift. Förändrad inkomst och andra förändringar som kan påverka avgiften skall anmälas snarast.

Vad räknas som inkomst?

Med inkomst menas alla inkomster som ni betalar skatt på, exempelvis inkomst av tjänst
(inklusive Ob-tillägg och övertid), föräldrapenning, sjukpenning med mera. Utifrån att
familjehemsarvodet är en beskattningsbar inkomst ska detta anmälas som underlag för
barnomsorgs- och fritidsavgiften.

Hur anmäler jag min inkomst?

De allra flesta kommuner erbjuder idag e-tjänster där man via Bank ID kan anmäla
förändringar gällande inkomst. Om man inte har tillgång till mobilt Bank ID så kontakta
Barn- och utbildningsförvaltningen i din kommun.

Syskonrabatt

Om man har fler barn som är folkbokförda på samma adress och det är samma
fakturamottagare så infaller syskonrabatten.

Familjehemsavtalet - Omkostnadsersättning

När ett familjehem anmält sin inkomst och fått ett besked om fastställd avgift för barnomsorgoch/eller fritidsavgift så ersätts kostnaden i ert familjehemsavtal. Kostnaden läggs då till som en del i omkostnadsersättningen.

Är du familjehem och boende i Östersunds kommun kan du vid frågor gällande barnomsorgoch/eller fritidsavgift kontakta Kundcenter på telefon 063- 14 30 00.

Familjehemsplacerade ungdomars väg ut i vuxenlivet

Övergången från att vara ung till att bli vuxen pågår numera under flera år. Det är en period då ungdomar har behov av stöd från sin familj, både materiellt och känslomässigt. Detta stöd är inte självklart för ungdomar som bott i familjehem, samtidigt som vi kan konstatera att de inte har mindre behov av stöd än andra ungdomar.

Det finns tvärtom skäl att tro att de ofta har mer behov av stöd och hjälp än andra ungdomar, innan de har förmåga och förutsättningar att fullt ut leva ett självständigt liv.

Så hur kan vi då hjälpas åt så att utflytten blir så bra som möjlig?

Att i lugn och ro i god tid förbereda för den, bl. a genom BBIC material ”på väg”. Syftet med enkäterna är att det ska bli tydligare för alla berörda vilka behov ungdomen har inför och efter utflyttning från familjehemmet.

För att minska ungdomars osäkerhet kan det behöva klargöras hur deras relation till familjehemmet ska se ut efter utflyttningen och förväntningar på varandra. Många placerade ungdomar har i efterhand berättat att de haft en känsla av att de inte hade tillgång till familjehemsföräldrarna på samma sätt som familjehemmets egna barn.

Det hände att de tvekade att ta kontakt och att de istället väntade på att bli inbjudna. Ovanstående finns det anledning om att prata om vid flera tillfällen, även att tänka in vilka fler personer det finns i släkt och nätverk som kan finnas som stöd.

Vanliga funderingar ungdomar har:

  • hur ska jag klara min ekonomi?
  • hur ska jag bo?
  • vad ska jag göra efter gymnasiet?
  • vem kan hjälpa mig med praktiska saker?
  • vem kan jag få stöd från?
  • att jag ska bli ensam och isolerad

Hämtat från Socialstyrelsens “Ett hem att växa i- familjehemmets bok”

Hjälp i processen

Här nedan kommer lite olika dokument och länkar som vi och ni familjehem kan ta hjälp av i processen:

BBIC material “på väg”

Checklista - en god utflytt Pdf, 18.6 kB.

Film: På väg ut i livet

Knas Hemma

Vem gör vad hos socialtjänsten?

Organisationen för familjehemsvård kan se olika ut i olika kommuner. Som familjehem kommer du i kontakt med personer som har olika funktioner hos oss på socialtjänsten. Nedan följer en kort beskrivning av de olika funktionerna och vilka uppgifter och ansvar de har inom familjehemsvården.

Familjehemscentrum

De socialsekreterare som arbetar på Familjehemscentrum är normalt de första personerna du kommer i kontakt med genom att du lämnat in din intresseanmälan om att bli familjehem. Familjehemscentrum ansvarar för att rekrytera, utreda och utbilda familjehem. Det är också de som kontaktar dig vid förfrågan om placering och efter avslutad placering.

Socialsekreterare

Socialsekreteraren är en viktig person för barn och unga som bor i familjehem. Alla placerade barn ska ha en utsedd socialsekreterare och hen har i uppgift att handla i barnets intresse och ska besöka barnet utifrån behov och önskemål. Socialsekreteraren ansvarar för att utreda, fatta vissa beslut, planera och följa upp placeringen av barnet.

I Östersunds kommun är vi organiserade så att barnet först träffar socialsekreterare från de utredande teamen i Enheten för barn och familj. När barnet placerats i familjehem flyttas barnets ärende sedan över till socialsekreterare i Enheten för placerade barn.

Familjehemssekreterare

I samband med att du tar emot ett placerat barn i ditt hem utses en familjehemssekreterare till dig vars ansvar är att ge dig som familjehem råd och stöd i ditt uppdrag som familjehem. Det är också familjehemssekreterarens ansvar att fastställa ersättningsnivå och upprätta avtal med familjehemmen.

Familjehemssekreterare och socialsekreterare samarbetar i många frågor och ofta görs gemensamma uppföljningar med familjehemmet och barnet.

Social- och arbetsmarknadsnämnd

I kommunens social- och arbetsmarknadsnämnd finner du våra folkvalda politiker. Nämnden är ytterst ansvarig för socialtjänstens verksamhet. En del beslut får enligt lag inte fattas utav socialtjänstens tjänstemän utan ska fattas av socialnämnden.

Exempel på detta är till exempel omedelbart omhändertagande av barn samt placering av barn i familjehem. Det är också nämnden som fattar beslut om att godkänna dig som familjehem när det finns ett barn som är tänkt att placeras i ert hem.

VAB-info Försäkringskassan

Detta gäller VAB- Vård av sjukt barn (Avser barn mellan 8 månader och 12 år) enligt Försäkringskassan.

Vård av barn (VAB) är när du stannar hemma från jobbet eller avstår från att söka arbete för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du är hemma för vård av sjukt barn kallas tillfällig föräldrapenning.

Du kan få ersättning för VAB från och med att barnet är 8 månader och till dagen innan de fyller 12 år. Du kan också få ersättning om du följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare eller barn- och ungdomspsykiatri.

När du stannar hemma från arbete för att ta hand om sjukt barn så:

1. Som familjehemsförälder måste du första gången personligen ringa
försäkringskassan (0771- 524 524) för att kopplas ihop med barnet innan du kan
ansöka om ersättning. Därefter kan du som har bank ID använda hemsida eller
telefonapp vid ansökan om ersättning.

2. Ansök om ersättning: När barnet är friskt och du är tillbaka på jobbet ska du ansöka om
ersättning för de dagar du varit hemma med barnet.

3. Utbetalning: Ansöker du senast den 15:e kommer pengarna den 25:e samma månad.
Ansöker du efter den 15:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå. Om
Försäkringskassan behöver fler uppgifter från dig kan det påverka utbetalningsdatumet.

Ersättningen för VAB är lite mindre än 80 procent av din vanliga arbetsinkomst, men det
finns en maxgräns för hur mycket pengar du får. Östersunds kommun kompenserar inte de resterande 20 % upp till heltid.

Om barnet är sjukt i mer än en vecka: Från och med den åttonde sjukdomsdagen ska du
skicka in ett intyg till Försäkringskassan från en läkare eller sjuksköterska. Även de dagar när du inte tar ut ersättning för VAB, till exempel lördagar och söndagar, räknas in i
sjukdomsperioden.

Vårdnadsöverflyttning familjehemsplacerade barn

Alla familjer

Sidan uppdaterad 2024-05-27