Medling och ungdomstjänst

Medling vid ungdomsbrott och ungdomstjänst är två åtgärder som syftar till att minska negativa följder av brott och att förebygga upprepad brottslighet.

Medling vid ungdomsbrott

Medling vid ungdomsbrott hjälper brottsoffer och gärningsperson att mötas i syfte att minska de negativa följderna av brottet för de inblandade samt att förebygga upprepad brottslighet. Mötet sker tillsammans med en opartisk, särskilt utbildad medlare som har tystnadsplikt.

Initiativet till medling kommer vanligen från polisen eller socialtjänsten, men även från föräldrar eller parterna själva.

Personer som blivit utsatta för brott känner ofta en stor frustration och rädsla eller frågar sig varför just de blev utsatta. Det är också vanligt att den som begått brott känner ångest och vilja att göra rätt för sig.

Vad innebär medling?

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått brott och är under 21 år och den som drabbats av brottet. Är gärningspersonen under 12 år ska synnerliga skäl finnas för medlingens genomförande. Medlingen ersätter inte åtal och eventuell rättegång utan är ett komplement till rättsprocessen.

Åklagaren ska dock ta hänsyn till om gärningspersonen är positiv till medling när åtalsunderlåtelse övervägs och meddelas om gärningspersonen medverkat i medling.

Förmöte

Medlaren träffar gärningspersonen och informerar om medling samt går igenom händelsen som ligger till grund för brottet. Gärningspersonen får berätta hur man tänkte vid själva händelsen och beskriva sin inställning till medling.

Medlaren träffar därefter brottsoffret på samma sätt. Om både gärningsperson och brottsoffer vill genomföra medling och bedöms lämpliga kan medlingsmöte sedan ske.

Medlingsmöte

Medlingsmötet sker på neutral plats med den medlare man träffade vid förmötet. Båda parter ges här möjlighet att prata igenom det som hänt med stöd av medlaren. Den som drabbats får berätta hur han/hon upplevt brottet och vilka konsekvenser det fått.

Den som begått brott får möjlighet att ta ansvar för sitt handlande och en chans att be om ursäkt för den skada man orsakat. Ibland görs överenskommelser i form av gottgörelse eller avtal, till exempel om hur man ska förhålla sig till varandra i framtiden.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänsten är en påföljd för unga lagöverträdare (15-21 år) som utdöms av domstol vid ett begånget brott. Socialtjänsten ser till att domen verkställs och följs upp samt ansvarar för kontakten med arbetsgivaren.

Den som döms till ungdomstjänst ska utföra oavlönat arbete och delta i annan särskilt anordnad verksamhet i lägst 20 och högst 150 timmar.

Antalet timmar bestäms utifrån straffvärdet på brottet och andra omständigheter.

Arbetsplatsen

Besök av arbetsplatsen bör göras av socialtjänst och ungdom innan ungdomstjänsten påbörjas.

Har ungdomen eget önskemål om arbetsplats bör det tillmötesgås om arbetsplatsen uppfyller socialförvaltningens krav.

Krav

 • Ungdomen skall erbjudas meningsfulla arbetsuppgifter
 • Ungdomen skall få den handledning som han/hon behöver
 • Att arbetsplatsen tillhandahåller nödvändig skyddsutrustning som behövs för arbetsuppgiften

Handledaren

Socialförvaltningen ska utse en lämplig handledare tillsammans med arbetsplatsen.

Ungdomen bör ha samma handledare under hela ungdomstjänsten.

Handledaren rapporterar eventuella avvikelser i arbetsplanen till sin kontakt på socialtjänsten.

När ungdomstjänsten är avslutad lämnar handledaren över arbetsplan och tidrapport till socialtjänsten.

Arbetsplanen

En överenskommelse om arbetsplan upprättas i samförstånd mellan ungdomen, vårdnadshavare, socialtjänst och arbetsplatsen.

Arbetsplanen skall innehålla följande:

 • Datum för när ungdomstjänsten ska starta
 • Hur många timmar i veckan som ska göras
 • Vem som är handledare och hur han/hon kan nås
 • Hur sjukanmälan eller ansökan om annan viktig ledighet går till
 • Vilka övriga regler som gäller under ungdomstjänsten
 • Vad som sker om man bryter mot dessa

Arbetsplanen/överenskommelsen skrivs under av samtliga.

Underrättelseskyldighet

Socialtjänsten är skyldig att underrätta åklagarmyndigheten om den som dömts till ungdomstjänst:

 • underlåter att göra vad som åligger honom/henne
 • väsentligt avviker från arbetsplanen
 • vid upprepade tillfällen uteblir från arbetspass utan godtagbar anledning
 • begår brott på arbetsplatsen
 • på grund av skada helt eller delvis inte inom rimlig tid kan genomföra utdömd ungdomstjänst
Sidan uppdaterad 2022-03-01