Vi bygger för hållbar och trygg trafik

I Östersunds kommun ska alla kunna känna sig trygga i trafiken. Vi bygger, kontinuerligt, en tryggare trafikmiljö framförallt för barn, äldre och funktionshindrade. De är oskyddade i trafiken när de går, cyklar eller åker kollektivt. Vi bygger också för att underlätta för alla östersundsbor att gå, cykla eller åka buss istället för att ta bilen, för att färdas kortare sträckor inom tätorterna. Det ger oss bättre luft, mindre buller och det bidrar till att vi kan bli en fossilfri och energieffektiv kommun år 2030.

Läs mer i kommunens Plan för trafik Pdf, 635.2 kB, öppnas i nytt fönster., Cykeltrafikprogram Pdf, 21.1 MB, öppnas i nytt fönster. och Klimatprogram Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Centralstationen: Gång- och cykelbro över järnvägen

Dataanimerad bild med nya gång- och cykelbron vid Centralstationen

I Östersund utgör järnvägen en barriär mellan staden och Storsjön. Med en gång- och cykelbro över järnvägen vid Centralstation kommer det att finnas ännu ett sätt att söka sig ner till sjöstranden. För de ca 2 000 personer som kommer att bo på Storsjö Strand, när området är fullt utbyggt, blir det dessutom nära till både buss- och tågavgångar. På så sätt stimulerar bron till hållbara resor.

Dataanimerad bild med nya gång- och cykelbron vid Centralstationen

Från Österängsparken till Storsjöns strand

Brons landfästen kommer att ligga i Österängsparken och vid Storsjö Strand. Det kommer att finnas trapphus och hiss på stationsområdet och vid det södra landfästet. Bron kommer att blir cirka 200 meter lång.

Bygget påbörjas i augusti 2021 och förväntas pågå i, drygt, ett år.

Eftersom bron går över järnvägen är det Trafikverket som är byggherre.

Läs mer om gång- och cykelbron vid Östersunds centralstation på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dataanimerad bild med nya gång- och cykelbron vid Centralstationen

Frösön: Gång- och cykelbana längs Storsjöns strand, Norra Strandvägen och Bergsgatan

Karta över östra Frösön med den nya gång- och cykelbanan markerad

Den blå linjen markerar den nya gång- och cykelbanan. Klicka för större karta

I arbetet med att bygga ut gång- och cykelstråken på Frösön, förbättrar vi nu gång- och cykelmöjligheterna efter Bergsgatan. 

Förbättringar kommer att göras från bron i Dalhemsparken och efter hela Norra Strandvägen. Befintlig gång- och cykelväg kommer breddas, det blir ny belysning och efter Norrastrandvägen ska en uppdelning av gångare och cyklister ske.  

Norrastrandvägen binds ihop med Bergsgatan med en serpentinväg genom det lummiga skogspartiet. 

Väl uppe på Bergsgatan breddas den befintliga gång- och cykelvägen mot berget.

Vi passar samtidigt på att förnya vatten- och avloppsledningar samt låter Jämtkraft förnya sina ledningar.

Busshållplatsen vid Per Magners väg kommer att bli tillgänglighetsanpassad.

Buller och stök när vi bygger om

Vi börjar att bygga den nya gång- och cykelvägen våren 2021 och vi räknar med att vara klara augusti 2022.  

Arbetet efter Bergsgatan kommer vara omfattande. På utsidan av vägen utanför bergrummet sätter vi en stödmur. På så sätt motverkar vi rasrisk i slänten nedanför.  Längre upp kommer vi att spränga för att bredda den befintliga gång- och cykelvägen.  

Vi hoppas på din förståelse under byggtiden. Det blir förstås buller och stök men sen har du en säkrare trafikmiljö i dina kvarter.  

Parkeringsförbud efter Norra Strandvägen

Under sommaren 2021 kommer det vara parkeringsförbud efter Norrastrandvägen på grund av byggnationen av gång- och cykelvägen. I samband med detta kommer en fjärrvärmeledning att förläggas efter Norra strandvägen.

Boende efter Norrastrandvägen kommer ha tillgång till sina fastigheter och piren. Parkeringarna i parken kommer kunna nås.

Avstängning av Bergsgatan från september 2021

Från och med 1 september stängs Bergsgatan av för allmäntrafik. Den är även avstängd för gående och cyklister. Busstrafiken kommer att fortsätta fram till den 20 september för att sedan ledas om runt berget. Boende vid Hjälmtorpet samt i Tanne och Berge kommer att få köra runt berget.

Vi räknar med att hålla Bergsgatan stängd fram till årsskiftet och sen öppna den under januari 2022. Senare räknar vi med att åter stänga den fram till augusti 2022.

Vi behöver stänga av eftersom vi spränger djupa schakt och förlänger ledningar i marken. Cyklister och terränglöpare ska inte ta vägar som leder ner på den avstänga delen av Bergsgatan - se bilden nedan.

Personer som bor inom avstängt område har tillgång till sin fastighet under byggtiden.

De fastigheter som berörs av sprängningsarbeten kommer att bli kontaktade av kommunen. Fastigheterna som ligger närmast kommer att besiktas innan vi börjar spränga.

Läs mer om hur bygget kommer att störa trafiken

Den svarta markeringen visar var Bergsgatan är avstängd från och med september. Klicka på bilden så förstoras den.

Bild på Bergsgatan med bred gång- och cykelväg efter den branta bergväggen

Bergsgatan med ny, breddad gång- och cykelväg.

Frösön: Fritzhemsgatan får gång- och cykelbana och säkrare busshållplatser

Illustration: Fritzhemsgatan som den kommer att se ut med cykelbana och säkrare busshållplatser

Gång- och cykelbanan från centrala stan genom Badhusparken och Dalhemsparken slutar idag i korsningen Frösövägen - Trädgårdsvägen. Gång- och cykelbanan från Valla slutar idag på Mällbyvägen i höjd med Konvaljevägen. Och det finns en snutt gång- och cykelbana längs Fritzhemsgatan mellan Trädgårdsvägen och Nybovägen.

Vi binder ihop gång- och cykelbanor

Nu binder vi ihop dessa banor. Vi börjar med en gång- och cykelbana längs Trädgårdsvägen. 2021 bygger vi gång- och cykelbana längs Fritzhemsgatan och Mällbyvägen. Då får vi ett nytt huvudcykelstråk på Frösön som binder ihop Valla med centrala stan.

De nya gång- och cykelbanorna kommer att ligga på sydöstra sidan av Fritzhemsgatan, mot Storsjön, och på östra sidan av Mällbyvägen.

Karta över Frösön där de nya gång- och cykelbanorna är markerade

Den blå linjen markerar den nya gång- och cykelbanan. Klicka för större karta

Säkrare busshållplatser

Vi bygger också mer trafiksäkra busshållplatser. Några busshållplatser kommer att flyttas något och de blir något färre som en anpassning till en modern busstrafik (minst 400 meter mellan hållplatserna gör att bussarna tar sig fram snabbare).

Gröna ytor mellan bilar och cyklar

Bitvis längs sträckan kommer vi att anlägga nedsänkta grönytor mellan vägbanan och gång- och cykelbanan. De kommer att utgöra diken som tar hand om regn- och smältvatten, men ger också utrymmer för grönska i gatubilden.

Parkeringsmöjligheterna blir färre

Att bygga in trygghet i trafiken kräver utrymme, vilket innebär att det inte kommer att finnas samma möjligheter att parkera fordon längs de aktuella sträckorna.

Buller och stök när vi bygger om

Arbetet längs Fritzhemsgatan påbörjas våren 2021.

  • Etapp 1: Nybovägen - Aspnäsgatan. Beräknas klart i mitten av september 2021
  • Etapp 2: Aspnäsgatan - Fröjavägen. Beräknas klart september 2021
  • Etapp 3: Fröjavägen - Konvaljevägen. Beräknas klart november 2021

Bygget kommer även att påverka gatubelysningen varför varje etapp kommer att sakna gatubelysning under byggtiden. För etapp 2 och 3 gör vi vårt bästa för att få upp gatubelysningen så fort som möjligt.

Det blir förstås annat buller och stök under byggtiden men sen har vi ett sammanhängande cykelbanenät på Frösön och en säkrare trafikmiljö i dessa kvarter.

Bygget finansieras delvis med statliga medel via det s.k. Stadsmiljöavtalet.

Vi stänger av korsningen Fröjavägen-Mällbyvägen

Under vecka 37-41 arbetar vi med korsningen Fröjavägen- Mällbyvägen. Bilister leds om enligt skissen nedan. Skissen därunder visar hur gående och cyklister kommer att kunna passera korsningen.

Under de aktuella veckorna kommer bussarna att köra Frösövägen och Konvaljevägen.

Bilden ovan visar hur trafiken leds om medan korsningen Fröjavägen/Mällbyvägen är avstängd.

Bilden visar hur fotgängare och cyklister kan passera den avstängda korsningen.

Frösön: Gång- och cykelbana längs Trädgårdsvägen

Karta över Frösön där de nya gång- och cykelbanorna är markerade

De blå linjerna markerar de nya gång- och cykelbanorna. Klicka för större karta

Gång- och cykelbanan från centrala stan genom Badhusparken och Dalhemsparken slutar idag i korsningen Frösövägen - Trädgårdsvägen. Gång- och cykelbanan från Valla slutar idag på Mällbyvägen i höjd med Konvaljevägen. Och det finns en snutt gång- och cykelbana längs Fritzhemsgatan mellan Trädgårdsvägen och Nybovägen.

Vi binder ihop gång- och cykelbanor

Nu binder vi ihop dessa banor. Vi börjar med en gång- och cykelbana längs Trädgårdsvägen med byggstart hösten 2020. 2021 bygger vi gång- och cykelbana längs Fritzhemsgatan och Mällbyvägen. Då får vi ett nytt huvudcykelstråk på Frösön som binder ihop Valla med centrala stan.

Den nya gång- och cykelbanan kommer att ligga på sydvästra sidan längs Trädgårdsvägen.

Vi bygger tryggare korsning

Korsningen Frösövägen - Trädgårdsvägen är en hårt trafikerad och olycksdrabbad korsning. Här bygger vi nu en säkrare överfart för cykeltrafiken.

Översvämningsrisk

Vi passar samtidigt på att bygga bort översvämningsrisken på Frösövägen. Vid snösmältning och kraftigt regn bildas stora vattenpölar i höjd med Frösövägen 18. Nu bygger vi så att det vattnet leds bort i brunnar.

Parkeringsmöjligheterna blir färre

Att bygga in trygghet i trafiken kräver utrymme, vilket innebär att det inte kommer att finnas samma möjligheter att parkera fordon. Parkeringsförbud längs den aktuella sträckan på Trädgårdsvägen gäller från den 24 augusti 2020.

Buller och stök när vi bygger om

Vi började bygga den nya gång- och cykelbanan längs Trädgårdsvägen hösten 2020. Från och med mitten av november pausar vi arbetet över vintern. Några veckors arbete under våren 2021 återstår, innan gång- och cykelbanan är klar.

Det blir förstås buller och stök under byggtiden men sen har vi ett sammanhängande cykelbanenät på Frösön och en säkrare trafikmiljö i dessa kvarter.

Krondikesvägen: Gång- och cykelbana - från Stuguvägen till Mariavägen

Den blå linjen markerar de planerade gång- och cykelbanorna. Klicka för större karta

Gröna ytor mellan bilar och cyklar

Krondikesvägen mellan Stuguvägen- och Mariavägen kommer att smalnas av för att ge plats för diken och träd mellan väg och cykelbana på båda sidor vägen. Det kommer att ge ett trevligare intryck. Den östra sidan är prioriterad.

Säkrare busshållplats

Busshållplatsens läge kommer att justeras och hållplatsen kommer att tillgänglighetsanpassas.

Buller och stök när vi bygger om

Under byggperioden kommer vi att stänga av vägen etappvis för att säkra arbetsmiljön för dem som har sitt arbetsplats mitt i trafiken. Du som bor inom avstängt område kommer att ha tillgång till din fastighet, även med bil, under byggtiden.  

Vi hoppas på din förståelse under byggtiden. Det blir förstås buller och stök men sen har du en säkrare trafikmiljö i dina kvarter.  

Tegelbruksvägen: Gång- och cykelbana

Den blå linjen markerar den planerade gång- och cykelbanan. Klicka för större karta

Säker gång- och cykelväg till skolan

Längs Tegelbruksvägen bygger vi en ny gång- och cykelväg. Byggstart sker vecka 25 och bygget kommer att pågå under större delen av sommaren. Idag sker cykling i blandtrafik och målet är skapa en trafiksäker och trygg skolväg. Det kommer också att bli vägbulor vid korsningarna samt en trafiksäker lösning, genom att cykelvägen kommer att fortsätta hela vägen fram till skolan.

Vid skolan kommer befintliga cykelställ att uppgraderas till väderskyddad cykelparkering. Och det blir en utökning av nuvarande antal platser

Parkeringsmöjligheterna blir färre

Att bygga in trygghet i trafiken kräver utrymme, vilket innebär att parkeringsförbud kommer att införas längs den aktuella sträckan på Tegelbruksvägen.

Säkrare busshållplatser

Busshållplatsen vid Odlarvägen/Internationella Engelska skolan kommer att bli tillgänglighetsanpassad.

Buller och stök när vi bygger om

Utbyggnaden av Tegelbruksvägen kommer att göras under 2021. Det blir förstås buller och stök under byggtiden men sedan har vi en säkrare och tryggare trafikmiljö i dessa kvarter och ett mer sammanhängande gång- och cykelvägnät.

Projektet medfinansieras delvis med statliga medel via Stadsmiljöavtalet som syftar till att främja hållbara stadsmiljöer och förstärka och stimulera cykeltrafiken.

Stadsmiljöavtalet

För att främja hållbara stadsmiljöer sluter Trafikverket avtal med kommuner om delfinansiering av projekt som, bland annat, leder till "en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik".

Östersunds kommuns stadsmiljöavtal med Trafikverket slöts i juni 2018. Avtalet omfattar totalt 12 projekt till en kostnad av närmare 135 miljarder kronor, varav Trafikverket står för hälften. Projekt som ingår i stadsmiljöavtalet är, bland andra, satsningen på elbussar, flera av stans nya gång- och cykelbanor samt gång- och cykelbro över järnvägen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-14