Grus och löv

Foto: en dataskärm i en kupé som visar ett grönt vägnät

Den stora sopningen av gator, trottoarer, cykelbanor och parkeringar i tätbebyggda områden, gör vi på våren. Då sopar vi upp allt grus efter vintern. Under sommaren underhållssopar vi och under senhösten sopar vi upp löven.

Vårens stora sopning

Vi börjar alltid i centrala stan mellan Rådhusgatan och Storsjön, och mellan Arkivgatan och Gränsgatan. Vi prioriterar också de cykelbanor som utgör huvudcykelstråken genom stan.

För rättvisans skull arbetar vi oss sedan, vartannat år, från centrum och ut mot ytterområdena, och vartannat år från ytterområden och in mot centrum. Våren 2023 börjar vi i centrum och arbetar oss ut mot ytterområdena.

Grönt - då har vi påbörjat sopningen

Du kan följa vårt arbete med att sopa upp vinterns grus på kartan ovan. Grått är osopade ytor. Är ytan grön har vi påbörjat sopningen. Vi sopar dock oftast varje yta mer än en gång, för att vi ska få med oss allt grus, sand och damm. Men har ytan varit grön i flera dagar är vi förmodligen klara med den.

Se kartan som en grov översikt. Den stämmer inte i alla detaljer. Tekniken och den mänskliga faktorn spelar in. Men i stora drag syns det på kartan var vi sopar.

Vi har som målsättning att vara klara till den 31 maj.

Läs mer om vårens stora sopning nedan

Mer om vårens stora sopning

Vi kan inte börja sopa förrän

  • snön smält undan
  • det är plusgrader under större delen av dygnet

Då först kan vi börja sopa upp allt grus som vi spridit ut under vintern.

Så här går sopningen till

För att det inte ska damma, blöter vi upp gruset innan vi sopar upp det. Därför får det inte vara minusgrader när vi arbetar. Damm orsakar hälsoproblem; inte minst för chaufförerna som skulla utsättas hela dagarna om vi inte spolar med vatten först.

I ett arbetslag har vi har minst tre fordon som samarbetar och går efter varandra. En vattenbil som blöter gruset, ett fordon med sop som sopar ihop gruset och ett fordon som suger upp gruset. Så stora arbetslag måste jobba effektivt av både ekonomiska och miljömässiga skäl.

Vi sopar ofta samma yta fler än en gång; först en grovsopning och därefter en finsopning.

Vi åker inte ut och sopar här och där enligt önskemål, utan det som, av olika anledningar, blir kvar, tar vi under sommarens underhållssopning.

Vi har som målsättning att vi ska vara klara med vårens sopning

  • den 15 maj på kombinerade gång- och cykelbanor
  • den 31 maj på övriga ytor

Fyratusen ton grus på tre miljoner kvadratmeter

Vi brukar använda ca 10 000 ton grus till halkbekämpning varje år. Mycket av gruset försvinner på annat sätt; en hel del följer med vid snöröjningen. Vi räknar med att det är mellan hälften och en tredjedel av gruset som ligger kvar och som vi måste sopa upp. Det kommer att vara 17 maskiner som arbetar med sopningen av 3 miljoner kvadratmeter.

Effektivt och rättvist

När vi sopar och spolar gator och trottoarer, arbetar vi alltid utifrån en noga fastställd plan där vi nyttjar maskiner, chaufförer och bränsle på effektivast möjliga sätt. Vi betar av område efter område i en viss ordning som är den mest effektiva utifrån kostnader och tidsåtgång.

I vårt arbete utgår vi också ifrån likställighetsprincipen; att kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar i samma situation ska behandlas lika - Kommunallagen (2017:725).

Varför lämnas det osopat?

I Östersund gäller datumparkering mellan 1 oktober och 31 maj. Det är för att vi ska kunna komma åt att snöröja och sopa alla ytor. Står det bilar felparkerade måste vi lämna den ytan. Då blir den inte sopad på våren utan möjligtvis senare vid vår underhållsopning under sommaren, om inget hinder står i vägen då.

Läs mer om datumparkering

Grus från privata fastigheter

Fastighetsägare får inte sopa ut grus från den egna fastigheten och ut på trottoarer eller gator. Däremot blir vi glada om fastighetsägare hjälper oss att sopa ut gruset från gångbanan som gränsar till fastigheten. Vi har svårt att sopa nära byggnader och staket med våra stora maskiner.

Läs mer om fastighetsägares ansvar för gångbanor

Kommunala fastigheter

Vi brukar börja med förskolorna så att barnen tar sig fram på sina trehjulingar. Även skolgårdar är prioriterade så att eleverna kommer igång med sina uteaktiviteter.

Gruset lämnar vi till återanvändning

Vi skickar tillbaka gruset till vår leverantör som kan använda gruset exempelvis som anläggningsmaterial.

Vi binder dammet på våren för bättre luft

Luften i centrala Östersund är inte alltid hälsosam och värst är det på våren då dammet yr omkring. Luften blir då full av små partiklar som är skadliga för våra lungor. Därför har vi de senaste två åren bundit dammet med saltlösning på vissa gator.

Läs mer om dambindning för bättre luft

På sommaren underhållssopar vi

I centrala stan sopar vi varje morgon.

I övriga tätbebyggda områden underhållssopar vi. Varje vardag mellan kl. 7 - 16 går en sopmaskin någonstans i Östersund. Det innebär att alla gator och trottoarer blir sopade minst en gång under sommaren.

På hösten sopar vi upp löv

Den sista sopningen innan vintern gör vi på senhösten för att sopa upp löv. Våta löv kan ge problem med halka i trafiken. Dessutom sätter löven igen rännstensbrunnar med översvämning som följd.

Sidan uppdaterad 2023-12-19