Så utvecklar vi gator och torg

Här presenterar vi våra utvecklingsprojekt som vi arbetar med för att öka trivseln och tryggheten i den offentliga utemiljön.

En skymningsbild över gågatan med den tänkta belysningen inlagd i bilden

Illustration: BLACK ljusdesign

Ny belysning längs Prästgatan

En skymningsbild över gågatan med den tänkta belysningen inlagd i bilden

Illustration: BLACK ljusdesign

Det här ska vi göra

Prästgatan, vår gågata i stan, behöver ny belysning. Gågatan är en kulturhistoriskt viktig miljö och vår stads "finrum". När vi nu ska byta belysning passar vi på att fundera över, inte bara hur vi ska belysa gågatan, utan även hur vi ska ljussätta den; det vill säga hur vi med belysningen kan skapa trivsel.

Program för Prästgatans belysning

Vi har låtit ta fram ett belysningsprogram som

 • tar fasta på Prästgatans olika funktioner och karaktärer
 • förstärker stråket Centralstationen - centrum
 • tydliggör entrén till centrum

Armaturer i linor och på fasader istället för på lyktstolpar

Den nya belysningen, med bara en typ av armatur, kommer att binda samman hela gatan, från Färjemansleden, och längs förlängningen via gång- och cykelbanan, till Centralstationen. Armaturerna ska vara fästa på fasaderna och upphängda i linor över gatan. De kommer att uppfattas som ett pärlband mot den mörka himlen och det förbättrar också gågatans framkomlighet och tillgänglighet. Linorna kan även användas för att hänga upp annan utsmyckning vid speciella evenemang.

I korsningarna hänger armaturerna i ett kryss

I korsningarna bryts mönstret med armaturer upphängda i linor i ett kryss över korsningen. Denna belysning riktar uppmärksamheten mot tvärgatorna och från tvärgatorna kommer gågatan att synas tydligt.

Lyktstolpar längs gång- och cykelbanan

Längs gång- och cykelbanan mot Centralstationen monteras lyktstolpar med samma typ av armatur, så att hela stråket blir en helhet.

Stämning och kulturhistoria

Belysningen ska ge ett varmt ljus med hög färgåtergivning. Det gör upplevelsen mjuk och stämningsfull och framhäver fasadernas färger.

Byggnader med särskilt arkitektoniskt värde får också fasadbelysning för att understryka gatans kulturhistoria.

Samtidigt passar vi på

När det ändå ska grävas i gatan för den nya belysningen passar vi på att se över

 • sittplatser
 • ledstråk för tillgänglighet
 • planteringar
 • fordonshinder
 • vatten- och avloppsledningar under gatan

Till exempel har vi gjort gångfartsgatan mellan Färjemansleden och Residensgränd mer tydlig (en gångfartsgata är en gata på gångtrafikanternas villkor).

Läs mer om Prästgatans gångfartsgata

Tre första kvarteren har fått sin nya belysning

De tre kvarteren mellan Stortorget till Postgränd fick sin nya linhängda belysning hösten 2023. Några fasadarmaturer är också på plats längs sträckan. Resterande fasadarmaturer monteras sommaren 2024.

När blir det klart?

Vi räknar med att vara klara med hela Prästgatan 2027.

Varför?

Prästgatan är den gata som har flest gående och flest affärer och restauranger i Östersunds centrum. Mellan Residensgränd och Thomeegränd är gatan en gågata - det är vårt finrum! Gestaltningen ska göra att gaturummet känns tryggt, den kommer att skapa karaktär och stadskänsla samt göra att gaturummet får en mänsklig skala; allt enligt programmet för Prästgatans belysning.

Andra etappen: 2024

Etapp 2 genomför vi våren - sommaren - hösten 2024. Då kommer vi byta ut belysningen från Färjemansgatan till och med Stortorget och från Postgränd till Thoméegränd. Vi kommer också att sätta upp resterande armaturer på fasaderna mellan Stortorget och Postgränd. Arbetet innebär punktvisa grävningar i Prästgatan från Färjemansgatan till Thoméegränd samt arbete på fasaderna från skylift. Vi försöker att bli färdiga med ett kvarter i taget.

Karta där Prästgatan är markerade mellan Färjemansleden och Thoméegränd

Så påverkas butiker och boende samt gående och rullande trafik under etapp 2

Det kommer att bli buller och stök. Framkomligheten för gående och rullande trafik kommer att vara begränsad men alla entréer kommer naturligtvis att vara tillgängliga för gående. Vissa gatuavsnitt kommer att sakna gatubelysning men den upplevda tryggheten ska inte påverkas då nätterna blir ljusare och gatan dessutom får mycket ljus från butikernas skyltfönster.

Sommaruppehåll

Östersundsbor och besökare får i alla fall flanera i lugn och ro längs gågatan under vår semesterperiod.

När blir det klart?

Vår målsättning är att vi ska kunna börja tända upp den nya belysningen när höstmörkret kommer.

En mjukare övergång till gågatan på Prästgatan

Nu har gående och cyklister får mer utrymme på Prästgatan, mellan Färjemansgatan och Residensgränd. Denna del av Prästgatan har fått en mjukare övergång till gågatan, som fortsätter förbi torget och söderut.

Mindre trafik med motorfordon

Det råder nu förbud mot motorfordon på denna del av Prästgatan samt på Residensgränd, mellan infarten till P-huset och Prästgatan.

Karta där Prästgatan mellan Färjemansgatan och Residensgränd är markerad

Vi har byggt om Färjemansleden - Prästgatan så att Prästgatan är enkelriktad i södergående riktning i detta kvarter. Men den är enkelriktad bara för behöriga motorfordon, vilket i detta fall är endast för buss och taxi. Den trafiken kan sedan svänga ut via Residensgränd.

Cykla åt alla håll

Cykla på Prästgatan och Residensgränd går det däremot att göra i båda riktningarna.

Plats för av- och påstigning

Vi har också tagit bort busshållplatsen för flygbussarna - de trafikerar inte längre Prästgatan. Istället har vi byggt en plats för av- och påstigning på Prästgatans västra sida, närmare Stortorget.

Några nyplanterade träd och en stor blomlåda kommer att bidra till trivseln längs denna del av Prästgatan.

Ny belysning blir det på denna sträcka sommaren 2024.

Läs mer om belysningen på Prästgatan

En tydligare entré till Prästgatan

Från Östersunds centralstation och via gång- och cykelbanan genom Österängsparken skapar vi en tydligare entré till Prästgatan. Sommaren 2024 med början i mitten av maj, bygger vi färdigt korsningen Gränsgatan - Prästgatan.

Det här har vi gjort

Den gata som tidigare användes av gångtrafikanter och cyklister för att snedda från centralstationen och upp mot Prästgatan, har ersatts med en ny gång- och cykelbana. Längs med gångbanan finns en ledstång - bra för alla att hålla sig i, inte minst de synsvaga. Eftersom det är en ganska brant backe upp mot Prästgatan finns nu två platser för pauser, där vi ska sätta parkbänkar.

I korsningen Gränsgatan - Prästgatan passade vi först på att renovera vatten- och avloppsledningarna så att vi skulle slippa gräva om korsningen igen.

Övergångsstället över Gränsgatan har flyttats några meter för att övergången ska leda direkt in på Prästgatan. Cyklisterna har fått en egen passage över Gränsgatan. Motorfordon som kommer nerifrån sjöhållet, kan inte längre svänga vänster från Gränsgatan in mot Prästgatan.

Samma gatubelysning som på Prästgatan

Gatubelysningen längs gång- och cykelbanan mellan centralstationen och Gränsgatan kommer att harmoniera med den nya belysningen som planeras för hela Prästgatan ända fram till Färjemansgatan. Det blir samma typ av armaturer men dessa kommer att sitta på lyktstolpar längs gång- och cykelbanan. Gatubelysningen kommer på plats under sommaren 2024.

Läs mer om ny gatubelysning på Prästgatan

Tydliga ytor för alla trafikanter

Under sommaren 2024 slutför vi arbetet i korsningen Gränsgatan - Prästgatan genom att göra de olika ytorna för olika trafikanter tydligare. Prästgatans första metrar för cyklister och motorfordon kommer att få en beläggning av så kallad flammad smågatsten. Den är slätare och behagligare att cykla på än vanlig smågatsten. Dessutom tycker vi att den är vacker. Vi lägger denna sten här för att testa den och se om den passar på fler ställen i Östersund. Vid övergångsstället bygger vi en upphöjd yta för att skydda gångtrafikanter som ska gå över övergångsstället.

Parkbänkar ska komma på plats längs gång- och cykelbanan. Dessa kommer att vara uppvärmda för bättre komfort året om.

Varför

Prästgatan, stadens gågata, är östersundsbornas finrum. Vi har ett flerårigt projekt där vi arbetar med gestaltningen av detta finrum. Dit vill vi gärna välkomna resande som kommer med tåg till vår stad genom att ge Prästgatan en tydligare entré. Och på Prästgatan prioriterar vi gångtrafikanter och cyklister medan vi minimerar biltrafiken längs gatan.

Kyrkparken blir ljusare och får nya sittplatser

Foto: Nya sittplatser i Kyrkparken

Kyrkparken med alla träd och buskar har gett ett lummigt intryck, men kunde också upplevas som mörk, skum och otrygg. Nu har Kyrkparken öppnats upp för luft och ljus så att den uppfattas som snygg och trygg. Vi har redan tagit bort buskar och fällt träd. Som ett led i vårt trädföryngringsprogram ska vi ersätta de fällda träden med nya. Målet är att få träd i olika åldrar. En del av de gamla träden stod också för nära Gamla kyrkan.

De stora, fina popplarna har fått lite beskärning; dels av säkerhetsskäl och dels för att minska ned trädkronorna och därmed förlänga deras livslängd.

Fler sittplatser

Kyrkparken har också fått nya sittplatser och vi utökar antalet så att fler kan vila benen i Kyrkparken. Nu finns här 5 bänkar, 6 stolar och 2 bord. Och en kungatron!

Foto: Den pampiga "tronen" i Kyrkparken

Ny belysning

Vi har förnyat och förstärkt utebelysningen i parken. Och den trista transformatorstationen har fått en spektakulär belysning som kommer att pigga upp den!

När vi ändå gräver för den nya belysningen kommer vi att snygga till gångvägarna i parken.

En transformatorstation i kvällsmörker med projicerade bilder av kala träd

Arbetet i Kyrkparken påbörjades hösten 2020 och kommer att pågå under några år.

Brunflos centrumområde

En stor del av utveckling Brunflo har handlat om att föra dialog med både boenden, näringsliv och föreningar. I dessa dialoger har det efterfrågats fler sittplatser, mer grönska och samligsplatser som passar olika åldrar i centrum, samt att de olika delarna av området ska knytas samman till en mer välkomnande helhet.

Idag består delar av centrum av trafik- och parkeringsytor för bil medan vistelseytor för ortens invånare är sparsamma. En modernisering av centrumområdet har länge diskuterats. För att öka trivsel för invånarna måste fokus skiftas från hårda ytor till grönska, sittplatser, gångstråk för att isttället ge plats åt den nya infrastrukturen där människan står i fokus är tanken att ytor för parkering ska minskas.

Tidsplan

Planering, dialog och projektering har påbörjats och ombyggnad är planerad till 2026.

Har du frågor?

Kontakta kundcenter@ostersund.se, skriv ”Postvägens lekplats” i ämnesraden.

Skiss över Brunflo centrum, kvinna som går med hund bland gröna omgivningar

Torvalla centrum rustas upp

Den gamla torrlagda dammen har fått liv igen. Vi har renoverat dammen och under dammen finns nu en vattentank som, sommartid, förser dammen med vatten. Det är ett slutet system där vi pumpar runt samma vatten mellan tanken och dammen. Återanvändning av vatten, helt enkelt!

Sittplatserna runt dammen har vi renoverat och till sommaren kommer vi att plantera lite grönt. Vid dammen har också bronsskulpturen Liten Karin fått en ny plats.

Trädallé

Gångvägen mellan biblioteket och hälsocentralen har fått en fin stenläggning och där kommer vi att plantera en trädallé till sommaren, med ligustersyren på ena sidan och pelarrönn på den andra.

Insatserna ingår i en större upprustning av Torvalla centrum.

Vi jobbar effektivt med drift och underhåll

Utifrån den budget vi har, sköter vi drift och underhåll av parker och grönområden men också planteringar och utsmyckningen av stadsmiljön.

Fem fokusområden

För att kunna göra lite mer, har vi delat in kommunen i fem geografiska fokusområden.

 • Odensala, Torvalla
 • Frösön, Orrviken
 • Södra Östersund: Odenslund, Körfältet. Lit och Häggenås
 • Norra Östersund: Karlslund, Stadsdel Norr, Lugnvik.
 • Brunflo, Ope, Tandsbyn 2024

Varje år koncentrerar vi resurserna lite extra på ett fokusområde då vi ger just dessa parker, grönområden och den offentliga miljön en extra ansiktslyftning.

Centrala staden med Badhusparken samt Lillsjöns naturreservat har vi ett extra öga på varje år.

Sidan uppdaterad 2024-05-07