Boende för äldre och andra med behov av stöd

flygbild med utsikt över Östersund

Östersunds kommun erbjuder olika former av stöd för att vardagen ska fungera där du bor. För dig med stort behov av omsorg och trygghet dygnet runt finns andra möjligheter till boende.

Ordinärt boende

De flesta bor kvar i den bostad de bott i tidigare, även när de blir äldre eller får behov av hjälp och stöd på grund av andra orsaker. Det finns många former av stöd för att underlätta vardagen.

Läs mer om stöd för dig som bor kvar men som får ökat behov av hjälp och stöd.

Särskilt boende

Särskilt boende – ibland även kallat äldre­boende - är till för dig med så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i ditt eget hem. I särskilt boende får du hjälp dygnet runt. Du bor i egen lägenhet och har med dig dina egna möbler.

Läs mer om särskilt boende

LSS-boende

Har du en funktionsnedsättning som innebär att du ha ett omfattande behov av stöd och service? Då kan du ha rätt till Bostad med särskild service för vuxna. I Östersund kallas denna typ av boende för LSS-bostad.

Läs mer om LSS-boende

Var uppmärksam i smittotider!

Antalet fall av influensa, covid och vinterkräksjuka ökar just nu i Östersund. Tänk på att skydda dig själv och andra från smitta.

Planerar du att besöka något boende eller annan verksamhet inom vård och omsorg? Var då extra uppmärksam på symtom, och välj hellre att skjuta upp ditt besök några dagar än att ta risken att smitta någon.

Var uppmärksam på om du känner av exempelvis:

  • Trötthet
  • Muskelvärk
  • Feber
  • Huvudvärk
  • Ont i halsen och torrhosta
  • Illamående eller kräkningar
  • Ont i magen eller diarréer
  • Tänk också på att ha en god handhygien

Saemiengïele voeresehoksesne

Staaren tjïelte edtja faaledh dïsse gie dagkerem nuepiem vaajta, abpe jallh biehkine servicem jïh hoksem åadtjodh mah voeresehoksen faaleldahkemieresne dejstie barkijistie gïeh saemien gïelem maehtieh. Tjïelte edtja aaj faaleldahkemieresne dej voeresi daerpiesvoeth hoksedh dej kulturellen identiteetem gorredidh.

Samiska i äldreomsorgen

Östersunds kommun ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar samiska. Kommunen ska också inom ramen för sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Sidan uppdaterad 2024-01-02