Årsredovisning

Kommunens årsredovisning ger information om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommun­invånarna en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I årsredovisningen framgår hur bra kommunen lyckats med detta.

Årsredovisningen är en sammanställning av vad kom­munens verksamheter gjort under året och hur kom­mun­fullmäktiges uppdrag och mål har uppfyllts. ​Här hittar du också verksam­het­ernas utfall och finansiering samt den ekonomiska ställningen vid årets slut. Årsredovisningen innehåller även personal-, miljö- och väl­färds­redo­vis­ningar.

Kommunfullmäktige fattar beslut om årsredovisningen i april/maj det efterföljande året.

Framsidan på Årsredovisning 2022

Öppna Årsredovisning 2022

Sidan uppdaterad 2023-05-23