Ordlista bygglov

Det är många facktermer och begrepp som gäller byggande som är viktiga att förstå när du söker bygglov. Här förklarar vi de vanligaste begreppen.

A-E

Allmän platsmark

Mark som enligt en detaljplan är avsedd för gata, väg, torg eller park.

Anmälan

En åtgärd som inte kräver lov kan vara anmälningspliktig, vilket innebär att du måste göra en anmälan för icke lovpliktig åtgärd. Till exempel ändring av planlösning, vattenförsörjning, hiss, eldstad och kamin eller rökkanal.

Anmäla åtgärd

Arbetsplatsbesök

Byggnadsinspektören ska alltid göra ett arbetsplatsbesök vid stora eller komplicerade byggprojekt eller om byggnadsnämnd och byggherre kommit överens om det. Vid arbetsplatsbesök kontrolleras bland annat att inget uppenbart strider mot byggreglerna.

Attefallshus

Ett attefallshus är en komplementbyggnad som sen den 1 augusti 2020 får vara max 30 kvadratmeter stor och högst fyra meter från mark till taknock, det kan vara ett bostadshus, garage, förråd, växthus etcetera. Det krävs att det finns ett en-eller tvåbostadshus på tomten för att du ska få bygga ett attefallshus. Du måste även placera attefallshuset i direkt närhet till bostadshuset. Det får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om du vill ha det närmare tomtgränsen måste du ha grannars tillåtelse.

Tänk på att du alltid måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga ditt attefallshus!

Steg-för-steg-guide för attefallshus

Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder

Besiktning

Besiktning utförs av besiktningsmän och inte av Östersunds kommun. Kommunen gör däremot arbetsplatsbesök och slutsamråd.

Besvärstid

Besvärstid är den tid du har på dig för att överklaga ett beslut. I byggärenden är besvärstiden oftast 3 eller 3+1 veckor.

Bruttoarea (BTA)

Bruttoarea (BTA) utgörs av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan angiven begränsning av mätvärdet.

Vid beräkning av bruttoarea räknas:

 • Innervägg och omslutande vägg.
 • Yttervägg mot ljusgårds bottenplan.
 • Inredning.
 • Trappa och ramp inklusive hål.
 • El- och vvs-installationer.
 • Hiss- och installationsschakt.

Vid beräkning av bruttoarea räknas inte:

 • Indragen entré.
 • Ljusgårds övre del.
 • Annan öppning i bjälklag än hål för trappa, ramp och hiss.

Byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra ett projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbete. Byggherren är alltså den som beställer ett byggarbete, inte den entreprenör eller byggfirman som utför det. Byggherren är den som är ytterst ansvarig för de byggnationer som sker.

Bygglov

Bygglov är ett tillstånd från kommunen för att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning.

Byggnadsarea (BYA)

Byggnadsarea (BYA) utgörs av den yta som byggnaden upptar på marken samt de utstickande byggnadsdelar som påverkar hur marken under dem kan användas.

Vid beräkning av byggnadsarea

 • Byggnadens yta ända ut till utsida av yttervägg.
 • Byggnadsdel på marken.
 • Yta under balkong, skärmtak eller liknande som sticker ut mer är 0,5 meter från ytterväggens utsida och är lägre än 3 meter ovanför marken.
 • Yta under balkong, loftgång, skärmtak eller liknande som sticker ut mer än 1,5 meter från ytterväggens utsida och är upp till 5 meter ovanför marken.

Vid beräkning av byggnadsarea räknas inte:

 • Mindre skärmtak över entré eller cykelställ.
 • Yttertrappa.
 • Låga altaner och terrasser som inte är underbyggda.

Byggsanktionsavgift

Om du har byggt något utan lov, börjat bygga utan startbesked eller börjat använda en byggnation utan slutbesked kan du bli skyldig att betala byggsanktionsavgift.

Olovligt byggande

Detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt dokument som anger bestämmelser för hur marken inom ett visst område får användas och hur byggnader ska se ut och hur stora de får vara.

Översiktsplaner och detaljplaner

Energideklaration

Enligt lagen om energideklarationer ska alla flerbostadshus ha en energideklaration. Småhus ska ha en energideklaration vid nybyggnation eller försäljning. Den görs av fastighetsägaren tillsammans med en certifierad energiexpert.

Energideklaration - Boverket

Energibehovsberäkning

Vid bygglovsansökan ska även inlämnas en energibehovsberäkning eller energibalansberäkning, vilken ska visa att byggnaden klarar energikrav.

Hur mycket energi en byggnad tillåts förbruka är beroende av var i landet den är belägen samt vilken typ av uppvärmning som används.

Energibehovsberäkning skall utföras av person med nödvändig kompetens.

Enkla åtgärder

Enkla åtgärder, som är bygglovspliktiga, är till exempel:

 • Små ändringar i en- eller tvåbostadshus (inglasning av altan, växthus, kolonistuga, garage eller bastu).
 • Små ändringar i flerbostadshus eller verksamheter (exempelvis ny- och tillbyggnad mindre än 20 kvadratmeter, skärmtak, eldstad eller rökrör).
 • Byte av färg, eller annan åtgärd som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.
 • Skyltar.
 • Rivning av mindre byggnader där miljöfarligt avfall inte uppkommer.
 • Markåtgärder där nivån förändras med mer än 0,5 meter.

F-J

Fasadritning

En fasadritning visar en av byggnadens sidor när man tittar på den utifrån. Fasadritningar ska ofta skickas med i ansökan om lov av olika slag. Normalt behöver du skicka med fasadritningar för varje fasad som berörs av det du tänkt göra. Om du till exempel ska göra en tillbyggnad på ditt bostadshus ska du skicka med fasadritningar över alla fasader där det går att se tillbyggnaden, och även hur tillbyggnaden förhåller sig till befintlig byggnad så att vi kan se proportionerna.

På fasadritningarna ska du skriva in åt vilket väderstreck den aktuella fasaden vetter.

Du kan också skicka en samlad fasadritning där samtliga berörda fasader visas på samma ritning.

Läs mer om ritningar på vår sida Ritningar och handlingar.

Har du inga fasadritningar? I vårt bygglovsarkiv finns många olika ritningar för ett stort antal byggnader i kommunen.

I vår e-tjänst Bygglovsarkivet kan du titta på de ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv och spara eller skriva ut de du behöver, vi kan även skriva ut ritningar åt dig mot en kostnad.

Fastighet

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighet består av en eller flera avgränsade områden, till fastigheten kan det höra byggnader, skog, vatten, fiske med mera.

Friggebod

En friggebod är en byggnad som är maximalt 15 kvadratmeter stor och högst 3 meter från marken till taknocken. Det måste finnas ett en-eller tvåbostadshus på tomten för att du ska få bygga en friggebod, och du måste placera den i direkt närhet till bostadshuset. Det får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om det placeras närmare måste du ha dina grannars tillåtelse.

Färdigställandeskydd

Färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som krävs vid ny- och ombyggnad av en- och tvåbostadshus. Det ska hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden. Skyddet gäller inte självbyggare.

Färdigställandeskydd - Boverket

Förhandsbesked

Förhandsbeskedet är ett sätt att ta reda på om du kommer att få bygglov för att bygga en ny byggnad på en plats där det inte varit någon byggnad förut, alltså en nybyggnation.

Förhandsbesked

Grannehörande/granneyttrande

Grannehörande, eller granneyttrande, är när berörda sakägare får möjlighet att yttra sig om din ansökan om till exempel bygglov eller förhandsbesked.

Grannar kan också ha möjlighet att yttra sig i ärenden som till exempel när du ansöker om tillstånd för djur inom detaljplanelagt område, när du ska borra för värmepump eller andra åtgärder som du vill göra som kan påverka dina grannar i någon mån.

För bygglovsansökningar får berörda sakägare yttra sig om din ansökan innebär en avvikelse från någon bestämmelse i en detaljplan eller områdesbestämmelse. Sakägarna avgör inte om du får bygga eller inte utan får möjlighet att ge sin bild av hur de tänkta byggnationerna kan påverka dem.

Om du sökt lov för något som ligger utanför detaljplanelagt område eller område utan områdesbestämmelser hör vi som regel alltid grannarna, med vissa undantagsfall.

Oavsett om det är en avvikelse eller inte är det alltid kommunen som har ansvaret för att inhämta grannehöranden. Det du själv kan göra är att informera dina närmaste grannar om dina planer.

Grannars möjlighet att påverka

I vår e-tjänst Svara på grannehörande kan du svara på grannehörande

Handläggare

När ett ärende är fördelat på en handläggare skickar vi ut ett mejl med information om den tjänsteman som handlägger ärendet till sökanden och kontaktpersoner..

Handläggningstid

När en bygglovsansökan är komplett, det vill säga att alla uppgifter är ifyllda och alla handlingar som krävs är fackmannamässigt utförda och inskickade till oss, har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut.

Handläggningstiden för bygglov är max 70 kalenderdagar. Vi har som mål att ärenden som är enligt detaljplan och inte behöver remissas ska få ett bygglovsbeslut inom 21 kalenderdagar.

När en anmälan om icke lovpliktig åtgärd är komplett ska vi fatta beslut som startbesked inom fyra veckor.

Husutstakning

Husutstakning måste göras för att husen ska hamna på rätt plats på tomten.

Husutsättning, utstakning och lägeskontroll

K-O

Kartutdrag för enkla byggärenden

Läs mer om att beställa kartutdrag för enkla byggärenden på sidan Kartor och geografisk information, GIS

Klimatdeklaration

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.

Komplementbyggnad

Komplementbyggnad är en byggnad som är ett tillägg till en annan byggnad. För att något ska kunna vara en komplementbyggnad krävs att det finns en huvudbyggnad på fastigheten. En komplementbyggnad är till exempel ett fristående uthus, ett garage, en friggebod eller annan mindre byggnad. Små växthus räknas också som komplementbyggnader.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig arbetar på uppdrag av byggherren. Den kontrollansvarige ska upprätta kontrollplan, vara ut på arbetsplatsbesök och bara med å samråd med byggnadsinspektör. En kontrollansvarig ska ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och måste enligt plan- och bygglagen vara certifierad.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på hemsidan hos de företag som utfärdar certifieringar; Kiwa Sverige eller RISE

En kontrollansvarig ska vara självständig gentemot den åtgärd som han eller hon kontrollerar. Det innebär att den som är kontrollansvarig för ett projekt inte kan jobba på samma företag som bygger eller som har beställt bygget.

För enkla åtgärder behövs oftast ingen kontrollansvarig. Läs mer om i vilka fall du behöver en kontrollansvarig i vårt informationsblad När behövs kontrollansvarig? Pdf, 142 kB.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver hur byggherren ska kontrollera att ett byggprojekt följer plan- och bygglagen. Byggherren tar fram en kontrollplan tillsammans med den som är kontrollansvarig.

Kontrollplanen ska alltid innehålla uppgifter om:

 • Vilken kontroll som ska ske i det aktuella projektet.
 • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till kommunen.
 • Vilka anmälningar som ska göras.
 • Vem som ska utföra kontrollen.
 • Hur arbetsplatsen ska vara organiserad.

Ett förslag till kontrollplan ska vanligtvis lämnas in före det tekniska samrådet. För enklare projekt (enkla åtgärder) ska kontrollplan lämnas in redan i samband med ansökan om bygglov. Det är bygglovshandläggaren som fattar beslut om att fastställa kontrollplanen.

Kulturmiljö

Kulturmiljön är hela den miljö som vi människor format genom tiderna. Det kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till hela landskap.

Kulturmiljö

Kungörelse

Beslut om bygglov och överklagandehänvisning skickas med mejlhänvisning till e-tjänsten till den som har sökt lov, alternativt med brev om den sökande har angett det. Dessutom delges fastighetsägaren och de som har lämnat synpunkter. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Kungörelsen informerar om beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet finns tillgängligt. Rågrannar, alltså grannar med gemensam tomtgräns, underrättas skriftligen och om hur man överklagar. De som är berörda av ett ärende kan gå in via e-tjänsten Ta del av beslut som granne för att se beslut och handlingar.

Laga kraft

Om inte du, eller någon annan sakägare, överklagat beslutet inom fyra veckor så vinner beslutet laga kraft. Det innebär att beslutet inte längre går att överklaga.

Ljusanordning

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om:

 • den avsedda användningen av ljusanordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen, eller
 • anordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Exempel på ljusanordningar är fasadbelysning av byggnad. Gatubelysning behöver inte bygglov.

Lov för tillfällig åtgärd

Ibland är det möjligt att tillfälligt acceptera att ändra en byggnads användning eller sätta upp en tillfällig byggnad, till exempel en barack, i strid mot detaljplanen. Ett lov för tillfällig åtgärd kan lämnas för högst tio år, men möjlig förlängning med ytterligare fem år. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år.

Marklov

Marklov är den typ av lov som berör markarbeten som schaktning, fyllning och trädfällning.

Marklov

Nybyggnadskarta

På en nybyggnadskarta finns en detaljerad redo­visning av hur det ser ut inom en tomtplats, vilka bestämmelser som gäller och var till exempel anslutningspunkterna till vatten- och avloppsnätet finns.

Nybyggnadskartor

P-T

Planritning

En planritning är en överblick av byggnaden eller byggnadsdelen sedd ovanifrån. Väggar, rumsindelning och fasta installationer (till exempel kök) ska vara inritade.

Läs mer om ritningar på vår sida Ritningar och handlingar.

Har du ingen planritning? I vårt bygglovsarkiv finns många olika ritningar för ett stort antal byggnader i kommunen. I vår e-tjänst Bygglovsarkivet kan du titta på ritningarna som finns i vårt bygglovsarkiv.

Primärkarta

Primärkarta är den geografiska databas som ligger till grund för kartutdrag för enkla byggärenden och för nybyggnadskarta. Primärkartan är mycket detaljrik och har hög noggrannhet.

q-bestämmelser, q-märkning

En q-bestämmelse eller en q-märkning är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan. Det är en bestämmelse som ger skydd åt byggnad eller bebyggelse inom detaljplanens område.

Bestämmelsen innebär att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och får därför inte förvanskas. Det kan till exempel innebära att en byggnad inte får rivas, eller att man måste bevara befintlig gestaltning.

De specificerade skyddsbestämmelserna för det aktuella objektet finns i detaljplanens plankarta.

Rivningslov

Rivningslov krävs om du ska riva en byggnad eller en del av byggnad om den ligger inom ett detaljplanerat område eller om det finns krav i områdesbestämmelserna.

Riva

Sakkunnig

En certifierad sakkunnig ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och ska kunna styrka detta med ett intyg om certifiering. En sakkunnig anlitas av byggherren för att kontrollera sånt som behöver expertkunskap. Boverket ger ut föreskrifter som anger de krav som måste uppfyllas för certifiering inom de olika områdena brand, energi, kulturvärden, tillgänglighet och ventilation.

Sammanhållen bebyggelse

Med sammanhållen bebyggelse menas att bebyggelsen ska bestå av minst tre byggnader, placerade på minst två tomter, som gränsar till varandra eller skiljs åt av endast en väg, gata eller parkmark.

Sanktionsavgift

Om du har byggt något utan bygglov eller startat utan startbesked eller börjat använda en byggnad utan slutbesked kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Olovligt byggande, svartbygge

Sektionsritning

En sektionsritning visar byggnaden eller tillbyggnaden i genomskärning. Alltså hur det skulle se ut om fasaden togs bort och väggar, golv och tak syns framifrån (som i ett dockhus).

Ritningar och handlingar

Har du inga sektionsritningar? I vårt bygglovsarkiv finns många olika ritningar för ett stort antal byggnaden i kommunen.

I vår e-tjänst Bygglovsarkivet kan du titta på ritningarna som finns i vårt bygglovsarkiv.

Situationsplan

En situationsplan är en karta över det område där du ska bygga något eller göra en åtgärd av något slag. På situationsplanen ska den åtgärd du vill göra framgå, skalenligt och måttsatt. Situationsplaner i bygglovsärenden grundar sig ofta på en fullständig eller förenklad nybyggnadskarta eller på ett kartutdrag för enkla byggärenden. Dessa kartor finns till försäljning på Östersunds kommun, läs mer på vår sida Kartor och geografisk information, GIS.

En situationsplan kan också vara av mycket enklare slag, till exempel en karta som du ritat själv eller hämtat från kartor.ostersund.se. Det gäller till exempel om du ska skicka med en situationsplan i anmälan om installation av eldstad eller värmepump, eller för liknande åtgärder alltså åtgärder som är inuti i ett hus och inte är tillkommande ytor. När du gör ansökan via våra e-tjänster framgår det vilken slags karta som krävs i ditt ärende.

På den situationsplan som du ska skicka med i en ansökan om bygglov ska följande finnas med:

 • Fastighetsgränser.
 • Utvändig VA-anläggning.
 • Höjdsättning av tomten.
 • Tillfart.
 • Den aktuella byggnaden eller tillbyggnaden ska vara inritad och måttsatt.
 • Eventuella murar och slänter ska markeras.

Du behöver olika underlag för din situationsplan beroende på vilken typ av byggnad som du söker bygglov för och om byggnaden ligger inom detaljplanelagt område eller inte.

 • För nybyggnation (ej komplementbyggnad) inom detaljplanelagt område behöver du basera din situationsplan på en nybyggnadskarta.
 • För nybyggnad utanför detaljplan räcker det med en förenklad nybyggnadskarta.
 • För tillbyggnad, ändring eller komplementbyggnad ska du använda ett kartutdrag för enkla byggärenden.

Slutbesked

Innan du flyttar in eller tar ditt bygge i bruk måste du få ett slutbesked. Slutbeskedet får du oftast efter ett slutsamråd.

Bygglovsprocessen

Slutsamråd

När bygget börjar bli färdigt är det dags för ett slutsamråd, där ska byggherren och den kontrollansvariga närvara.

Bygglovsprocessen

Småhus

Bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter, ofta kallat en- eller tvåbostadshus.

Startbesked

Innan du får börja bygga måste du ha ett startbesked, det får du efter det tekniska samrådet. I enklare ärenden kan du få ditt slutbesked i samma beslut som bygglovet.

Strandskydd

Strandskydd är rikstäckande bestämmelser som reglerar byggnadsverk nära stränder. Det gäller 100 meter från strandlinjen både in och ut på vattnet.

Strandskyddsdispens

Svartbygge/Olovligt byggande

Svartbygge är det folkliga begreppet för olovligt byggande, alltså byggande utan bygglov. Läs mer på vår sida om Olovligt byggande, svartbygge.

Tekniska krav

Tekniska krav innebär markförhållanden, konstruktion, ventilation, rördragning, brandskydd med mera.

Tekniskt samråd

På det tekniska samrådet ska byggherren och kontrollansvariga delta och diskutera planering och organisation, platsbesök, tekniska krav med mera tillsammans med byggnadsinspektör.

Bygglovsprocessen

Tomt

En tomt är ett markområde som är bebyggt eller som ska bebyggas. En tomt kan vara en egen fastighet eller en del av en fastighet.

Trädfällning

Vill du fälla träd behöver du i vissa fall marklov.

Marklov

U-Ö

Uppmätningsritningar

En uppmätningsritning visar hur den aktuella byggnaden ser ut i befintligt skick. Den används för att se hur ändringen kommer att påverka byggnadens utseende.

Verkställande bygglovsbeslut

Du får inte börja bygga innan lovbeslutet har verkställts. Lovbeslutet verkställs fyra veckor efter att det har annonserats i post- och inrikestidningar. Annonseringen sker ett par dagar efter beslutsdatum. Om du sedan börjar bygga innan ditt beslut om lov vunnit laga kraft sker det på egen risk.

Vite

Vite är ett belopp som ska betalas om ett föreläggande eller förbud inte följs.

Växthus

Växthus är oftast komplementbyggnader. Om det redan finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten räcker det ofta med att du gör en anmälan och får startbesked, så länge växthuset uppfyller villkoren för friggebod eller attefallshus.

Ändrad användning

Att ändra användningsområde för en bostad eller en lokal kan vara bygglovspliktigt eller anmälningspliktigt. Om ändringen är avsevärd krävs ofta ett bygglov (till exempel om du ska ändra ett kontor till en bostad).

Åtgärda eller förändra byggnad

Överklaga

Du har rätt att överklaga ett beslut om bygglov och förhandsbesked eller om byggsanktionsavgift inom tre veckor från det att du har tagit del av beslutet.

Överklaga beslut om bygglov

Översiktsplan

En översiktsplan är kommunens vision och plan för framtiden. Översiktsplaner är inte juridiskt bindande dokument, men ska vara vägledande i beslut om detaljplaner samt i bygglovsbeslut och beslut om förhandsbesked utanför detaljplanelagt område.

Översiktsplaner och detaljplaner

Sidan uppdaterad 2024-03-01