Lantmäteri, mätningstjänster och adresser

Här hittar du information om lantmäteriförrättningar som till exempel avstyckning, fastighetsreglering och fastighetsbestämning. Här finns även information om servitut, nyttjanderätter, bildande av samfällighetsförening med mera. Dessutom hittar du information om fastighetsgränser, gränsutvisning, adresser och kommunens mätningstjänster som till exempel husutstakning.

Vad behöver du hjälp med?

Lantmäteri­förrättning

Ska du klyva, lägga samman eller stycka av en fastighet? Då ska du ansöka om lant­mäteri­förrättning. Det ska du också göra vid fastig­hets­reglering, fastig­hets­­bestäm­ning, sär­skild gräns­ut­märk­ning, an­lägg­­nings­för­rätt­ning, lednings­rätts­förrättning och vid bildning av sam­fällig­hets­före­ning.

Lantmäteriförrättning

Utdrag ur fastighets­registret

I fastighetsregistret finns uppgifter om fastighets­indelningar, ägare till fastig­heter, arealer, ledningsrätter, servitut, uppgifter om gemen­sam­hets­anlägg­ning­ar och mycket mer.

Behöver du utdrag ur fastig­hets­registret vänder du dig till kommunens kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt

Servitut innebär rättighet för en fast­ig­het att använda en annan fastighet på ett visst sätt. Ledningsrätt och nyttjanderätt är andra rättigheter som kan finnas på en fastighet.

Servitut, ledningsrätt och nyttjande­rätt

Lagfarts­inskrivning

För att ändra ägare på en fastighet måste den nya ägaren ansöka om lag­fart. Lag­farten söks hos Fastighets­inskriv­ningen vid det statliga Lant­mäteriet. Där kan du även skriva in avtals­servitut.

Ändra ägare (statliga Lantmäteriet)

Fastighetsgränser

Om du är osäker på var gränsen för din fastighet går eller om du behöver hjälp med att märka ut gränsen så kan vi hjälpa dig med detta.

Fastighetsgränser

Mätningstjänster

Kommunens mät­avdel­ning kan hjälpa dig med husutstakning, lägeskontroll och gränsutvisning.

Mätningstjänster

Adresser och lägenhetsnummer

Behöver du beställa en adress vänder du dig till kommunens kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Alla bostäder i Sverige ska föras in i ett lägenhetsregister. Om det finns fler än en bostad i samma entré ges alla bostäder ett unikt nummer. Det kallas för lägenhetsnummer.

Lägenhetsnummer

Östersund har en kommunal lantmäteri­myndighet

Östersund är en av 40 kommuner i Sverige som har en kommunal lantmäterimyndighet. Det betyder att det i Östersund är kommunen och inte det statliga lantmäteriet du ska vända sig till för att få en lantmäteriförrättning utförd.

En lantmäteriförrättning är en myndighetsåtgärd som endast en behörig förrättnings­lantmätare kan utföra.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2024-03-13