Olovligt byggande / svartbygge

När du ska bygga är det viktigt att du läser på så att du har koll på regler och att du har rätt tillstånd. Här hittar du information om vad som gäller vid olovligt byggande, olovlig rivning och olovlig markåtgärd. Olovliga byggen kallas i folkmun för svartbyggen.

Det är plan-och bygglagen samt plan- och byggförordningen som styr vad du måste söka bygg-, mark- eller rivningslov för, och vilka åtgärder du måste anmäla till kommunen. När du har fått lov eller gjort en anmälan måste du invänta startbesked innan du börjar bygga, och innan du flyttar in eller börjar använda byggnationen på annat sätt måste du ha ett slutbesked.

Den som inte följer lagen gör sig skyldig till olovligt byggande.

Anmäla misstänkt svartbygge

Om du ser något som du misstänker är ett svartbygge kan du anmäla det till oss. Det gäller även markåtgärder som schaktning och fyllning, eller om du misstänker att något har rivits utan rivningslov.

Ju mer information du kan ge oss om det misstänkta svartbygget desto bättre!
Vi vill till exempel ha information om:

  • Var byggnaden eller åtgärden har gjorts. (Adress eller fastighetsbeteckning.)
  • När det byggdes eller åtgärden gjordes.
  • En noggrann beskrivning av det misstänka svartbygget, gärna med ungefärliga mått och placering på tomten och liknande.
  • Om du har bilder eller karta så är det också bra.

Vill du göra en anmälan om svartbygge så gör du det i första hand via e-tjänsten. Du kan även kontakta vårt kundcenter på 063-14 30 00 eller mejla kundcenter@ostersund.se.

Du kan vara anonym om du vill, men tänk då på att inte mejla eller presentera dig om du ringer till kundcenter. Väljer du att vara anonym kommer vi inte kunna återkoppla till dig om hur det går i ärendet.

Kommunens plan- och byggavdelning utreder ärendet och när vi har tagit ett beslut får du som anmält svartbygget en kopia på beslutet. Om du anmäler anonymt kan vi inte kontakta dig.

Byggsanktionsavgifter

Om du har byggt något utan lov kan du i vissa fall få bygglov i efterhand. Din bygglovsansökan prövas då som vanligt. Men du kan bli tvungen att betala en straffavgift, en så kallad sanktionsavgift, utöver den vanliga avgiften för bygglovet.

Om du har byggt något utan bygglov och inte får bygglov för det i efterhand kan du bli skyldig att riva det du har byggt. Även då kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Avgiftens storlek beror på vilken åtgärd det handlar om och hur stor den är. Du kan behöva betala en sanktionsavgift även om du har handlat i god tro eller varit oaktsam.

Sanktionsavgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen och grundar sig på prisbasbeloppet. Avgifterna räknas fram i varje enskilt fall. Ett beslut om sanktionsavgift går att överklaga.

Läs mer om att överklaga beslut inom byggområdet.

Hur hanterar kommunen olovligt byggande?

När vi genom vårt ordinarie tillsynsarbete hittar något som vi misstänker är ett svartbygge, eller får in ett tips från allmänheten, tar vi ställning till hur ärendet ska handläggas och om fastighetsägaren ska uppmanas att riva, återställa eller söka bygglov i efterhand.

Lämnar fastighetsägaren in en ansökan om bygglov i efterhand görs en vanlig bygglovsprövning. I samband med den bestäms även sanktionsavgifterna för att det har byggts utan bygglov.

Strandskyddsintrång

Om du bygger något eller gör en åtgärd inom 100 meter från strandlinjen utan strandskyddsdispens gör du dig skyldig till ett brott. Då det handlar om ett miljöbrott kommer det även att innebära en polisanmälan.

Du kan då bli tvungen att betala en sanktionsavgift, även om du har byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Anmäla misstänkt strandskyddsintrång

Vill du anmäla ett misstänkt strandskyddsintrång så gör du det i första hand via e-tjänsten. Du kan även kontakta vårt kundcenter på 063-14 30 00 eller mejla kundcenter@ostersund.se

Du kan vara anonym om du vill, men tänk då på att inte mejla eller presentera dig om du ringer till kundcenter. Väljer du att vara anonym kommer vi inte kunna återkoppla till dig om hur det går i ärendet.

Kommunens plan- och byggavdelning utreder ärendet och när vi har tagit ett beslut får du som anmält svartbygget en kopia på beslutet. Om du anmäler anonymt kan vi inte kontakta dig.

Sidan uppdaterad 2023-11-23