Fritidshem

Skolan erbjuder fritidshem från och med 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass till och med den 31 juli det år barnet fyller 13 år.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och den anpassade grundskolan (och övriga skolformer som eleverna kan uppfylla sin skolplikt i). Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Fritidshemmet är öppet före och efter skoldagen klockan 06.30 - 18.30. Vid skollov gäller andra öppettider, kontakta ditt barns fritidshem för mer information.

Fritidshemmens egna sidor

Ansök om eller säg upp plats på fritidshem

Ansökan om fritidshemsplats görs via kommunens e-tjänst eller särskild blankett. Eleven är garanterad fritidshemsplats på den skola där eleven är placerad.

Om vårdnadshavarna har olika folkbokföringsadresser, måste var och en ansöka om fritidshemsplats om båda vårdnadshavarna har behov av platsen.

Avgifter för plats på fritidshem

Om du väljer att ha fritids för ditt barn betalar du avgift enligt maxtaxa. Du betalar avgiften för att barnet ska ha tillgång till en plats på fritidshemmet. Det innebär att du betalar även de perioder när ditt barn är ledigt.

Här hittar du all information om avgifter för plats på fritidshem

Riktlinjer för plats på fritidshem

Rätt till fritidshem

Förvärvsarbetande och studerande

Elever till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande/studerande ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavare arbets-/studietid samt restid till och från arbets- /studieplatsen. Ideellt arbete räknas inte som förvärvsarbete och är inte en grund för eleven att delta i fritidshemmets utbildning. Vid sjukskrivning räknas tiden som om du skulle ha arbetat.

Intyg om arbete och/eller studier ska lämnas efter begäran av rektor.

Arbetssökande eller permitterade på heltid

Elever till vårdnadshavare som är arbetssökande eller permitterande på heltid har möjlighet att delta i utbildningen inom fritidshemmet upp till 10 timmar per vecka och då 2 timmar per dag i direkt anslutning till skoldagens slut. Vid särskilt anordnade aktiviteter på fritidshemmet, exempelvis utflykter, erbjuds möjlighet till deltagande under hela aktiviteten.

Under lov och sommaruppehåll får fritidsplatsen användas efter behov om man ska söka arbete. Vårdnadshavare har möjlighet att omedelbart utöka barnets fritidshemstid i den utsträckning som arbetsmarknads­insats eller studier kräver.

Föräldralediga med syskon

Elever till vårdnadshavare som är föräldralediga för ett yngre syskon, har möjlighet att delta i utbildningen inom fritidshemmet upp till 10 timmar per vecka och då 2 timmar per dag i direkt anslutning till skoldagens slut. Vid särskilt anordnade aktiviteter på fritidshemmet, exempelvis utflykter, erbjuds möjlighet till deltagande under hela aktiviteten.

De 10 timmarna erbjuds under skolans läsårstider, ej under lov och sommaruppehåll. För elever i förskoleklass räknas tiden efter verksamhetens slut inklusive lunch.

Fritidshemsplacering utifrån elevens eget behov

Elever ska även erbjudas utbildning i fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning (SL 14kap 6§).

Öppettider

Fritidshemmet är öppet vardagar från 06.30 till skoldagens början och efter skoldagens slut till 18.30.

Pedagogiska planeringsdagar i fritidshemmen

Tre dagar per termin har fritidshem möjlighet att ordna utvecklingsdagar för samtliga i personalen. Dessa dagar kan ordinarie personal ersättas av vikarier eller att elever erbjuds utbildning på annat fritidshem.

Fritidshemmen ges möjlighet att stänga kl.16.00 en gång i månaden för att ge alla anställda på enheten möjlighet att delta i gemensamma fortbildnings- samt utvärderingsinsatser, under förutsättning att tillsyn ordnats för de elever som behöver samt att vårdnadshavare informeras om datum för personalens arbetsplatsträffar en termin i taget.

Sammanslagning mellan fritidshem

Under perioder på året då det är färre elever i verksamheten, så som till exempel under sommaren eller julen görs ofta sammanslagningar mellan fritidshem i området. Verksamheten "stänger aldrig", däremot kan utbildning erbjudas på annat fritidshem under en period.

Ansökan fritidshem

Ansökan om fritidshemsplats görs via kommunens e-tjänst eller särskild blankett. Eleven är garanterad fritidshemsplats på den skola där eleven är placerad.

Om vårdnadshavarna har olika folkbokföringsadresser, måste var och en ansöka om fritidshemsplats om båda vårdnadshavarna har behov av platsen.

Rutin vid erbjudande om plats

Plats i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av sådan plats.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden för en fritidshemsplats är en månad. Platsen sägs upp via Östersunds kommuns e-tjänst. Vårdnadshavare betalar avgift och får behålla platsen under hela uppsägningstiden. När eleven slutar årskurs 6 upphör platsen den 31 juli, om vårdnadshavarna inte själva sagt upp platsen tidigare.

Om vårdnadshavarna har olika folkbokföringsadresser och har så kallad delad plats, måste var och en säga upp sin del av platsen.

Säger vårdnadshavaren upp placeringen och ansöker om omsorg inom samma verksamhetsform på nytt debiteras man för tiden mellan placeringar om perioden mellan två olika placeringar är mindre än 3 månader. Undantag kan göras vid exempelvis arbetslöshet eller sjukdom.

Sidan uppdaterad 2024-02-07