Utveckling Brunflo

Brunflo från ovan

Foto: Håkan Wike

Brunflo ska vara en plats där alla kan trivas och utvecklas. Genom utveckling Brunflo görs flera satsningar för att främja en mer inkluderande plats, som erbjuder möjligheter och omsorg för alla- oavsett ålder, intressen eller behov.

På gång just nu

Satsningar 2024

Kommunen avsätter 35 miljoner kronor för utvecklingsinsatser i Brunflo, Torvalla, Lit och Häggenås under 2024. Pengarna kommer att gå både till investeringar och utökad verksamhet. Bland annat till att skapa fler trevliga och inkluderande mötesplatser och utemiljöer. Detta både genom att skapa nya, samt att förbättra de som redan finns. Pengarna gör det även möjligt att exempelvis arbeta för ökad trygghet på dessa platser samt att utveckla möjligheter för företagande.

 • Utveckling och modernisering av Brunflos centrumområde.
 • Parken i centrumområdets nordöstra hörn rustas upp med attraktiva lekmiljöer.
 • Elljusspåret och området vid skidleken renoveras och utvecklas.
 • Kastalskolans idrottshall rustas med förråd.
 • I Brunfloviken fortsätter strandpromenaden att utvecklas för att bli trevlig och besöksvänlig året runt.

Det här har hänt i utveckling Brunflo

2022

Kommunfullmäktige beslutade att 2 180 000 kronor ska användas för prioriterade investeringar i Brunflo 2022. De investeringar som nu kommer att göras är förslag som kommit fram i de dialoger som kommunen har fört med olika grupper av människor i Brunflo. Förslagen har samlats i en utvecklingsplan för Brunflo, med tillhörande handlingsplan.Satsningarna ska också bidra till att öka tryggheten i Brunflo och att skapa nya mötesplatser för de boende i stadsdelen.

 • Investeringarna
 • Bättre gångstråk längs strandlinjen
 • Iordningställande av en badplats
 • Renovering av golv och ljudanläggning i idrottshallen på Kastalskolan
 • Utredning av möjligheter att utveckla fler cykelvägar
 • Inventarier och säkerhetsinsatser i Brunflo hubb
 • Förstudie - Förbättra trivseln i centrum

Det är handlingsplanens prioriterade utvecklingsförslag som nu kommer att genomföras. De föreslagna åtgärderna inriktas mot stärkande av friluftsliv, förenings- och ungdomsverksamhet i Brunflo, samt till att öka områdets attraktivitet och tillgänglighet.

2021

Utvecklingsplanen har beslutats i Kommunstyrelsen och är ett underlag i kommande budgetprocess.

Beslut har nu tagits och pengar har avsatts under 2021 för utredningar till följande;

 • Utveckla Brunflo småbåtshamn med badplats, sitt- och grillplatser samt sophantering. Är invigd och klar. Nu är den nyanlagda sandstranden klar och dessutom ett härligt gångstråk. Nu har områdets framkomlighet blivit bättre för alla.Nu pågår även utredning om möjligheterna till pir och hopptorn.
 • En bit ovanför stranden, i riktning mot gemensamhetsodlingen, har det byggts ett mindre lekområde med träföremål att klättra på och leka vid.
 • Förstudie för att kartlägga nuläget och vilka förutsättningar som finns för cykelvägar
 • Utrustning till en co-working lokal i Brunflo. Arbetshubben är nu invigd och är igång. Arbetshubben har fem bokningsbara platser för medarbetare på Östersunds kommun och en plats för Region Jämtland Härjedalen.
 • Nu kan Östersunds kommun erbjuda en arbetsplats närmare hemmet för de som bor i närheten av Brunflo, man kan gå eller cykla till. Det är framförallt en klimat- och miljöfråga, men kan även underlätta vardagen för våra medarbetare som slipper lägga tid på pendling.
 • Förstudie för att utreda utbyggnad och renoveringsbehov av idrottshallen. Sker hösten 2022,
 • Renoveringar har gjorts på Kastalskolan och är klart
 • Tre detaljplaner är på gång

Kartor - förslag på byggbar mark

I följande PDF-dokument kan du läsa mer om utredningen och se kartor över Brunflo med omnejd.

WSPs utredning byggbar mark i Brunflo Pdf, 15.8 MB.

Politiskt utsedda utvecklingsområden


 • Utveckling av företagande, kommersiell samt offentlig service
 • Bostadsbyggande - villor och flerbostadshus i attraktiva lägen
 • Område för Säbo (särskilt boende), LSS bostäder (bostäder för vuxna med funktionshinder)
 • Område för utveckling av skolor
 • Utveckling av centrum, för attraktivitet, mötesplatser och workplaces
 • Möjligheter till utlokalisering av kommunal verksamhet
 • Profilering av Brunflo när det gäller kultur, friluftsliv och sport
 • Gång och cykelvägar för att underlätta rörelsen i och till Brunflo

 

Sidan uppdaterad 2024-01-29