Utveckling Brunflo

Brunflo från ovan

Foto: Håkan Wike

Brunflo är länets näst största tätort. Här finns ett stort serviceutbud, goda kommunikationer och flera större arbetsgivare. Utvecklingsplan Brunflo är en del i kommunens arbete för att ge alla kommundelar bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.

Utvecklingsplan Brunflo bygger på en helhetssyn på samhället och är ett verktyg för att stärka kommunens utveckling enligt vår gemensamma vision. Den lyder:
"
Med framåtanda och en vision om ett Östersund som växer, skapas en attraktiv och öppen kommun som lockar såväl människor som företag till vår region”.
Målet är att ha 75 000 invånare 2040.

En bred politisk enighet står bakom arbetet med Utvecklingsplan Brunflo, som är en av de tre stora långsiktiga utvecklingsplanerna i Östersunds kommun.

Hur framtiden ska se ut, bestämmer vi tillsammans. Utveckling Brunflo är resultatet av ett gemensamt arbete i form av medborgardialoger, kunskapsutbyten och sakkunnigas spetskompetens. Tillsammans har detta legat till grund för de områden som vi valt att prioritera.

Om utveckling Brunflo

Utvecklingsplanen för Brunflo godkändes av kommunstyrelsen den 6 oktober 2020.

Den bygger på en helhetssyn av samhället och pekar på vilka övergripande områden vi behöver fokusera på i utvecklingsarbetet. Målet? Att Brunflo ska växa demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Utvecklingsplanen är ett verktyg för att stärka utveckling i enlighet med visionen. Planen gäller från och med år 2020 till 2030.

Läs mer:

På gång

Brunflo växer!

Det finns mycket att vara stolt över och mycket att fortsätta att utveckla! Det som sker nu är unikt och du har säkert märkt av utvecklingen på flera håll. Här hittar du lätt till våra pågående och planerade projekt i Brunflo för att du som besökare ska känna dig delaktig i utvecklingsarbetet.

Brunflo baby!

Brunflo baby! är en kampanj med målet att främja kunskap, kreativitet och platsattraktion. Syftet med kampanjen är att utveckla Brunfo till en attraktiv och hållbar plats för att arbete, bo och leva hela livet. Det här gör vi genom att jobba tillsammans på nya och innovativa sätt för att stärka ortens identitet.

Genom att ta vara på ortens lokala förutsättningar och identitet kan vi utforma en tydlig gemensam målbild för de som ska använda och uppleva den. För att ta fram förslag för att skapa optimala förutsättningar för platsattraktion, evenemang och kompetensförsörjning måste kommun, näringsliv och invånare samverka. Det gör vi bland annat genom:

 • målgruppsanalyser
 • workshops
 • dialog- och nätverksträffar

Ett led i att nå tillväxtmålet i kommunen

Ett av målen för Östersunds kommun är att var minst 75 000 invånare år 2040. För att nå dit, siktar kommunen på att vara en drivande kraft för ett mångsidigt näringsliv och locka till sig kompetens. Östersund ska vara en attraktiv plats både för människor som vill flytta hit och för företag som vill starta verksamhet här. En väcande kommun för med sig fler arbetstillfällen, nya invånare, fler människor och ökade skatteintäkter, vilket i sin tur säkerställer högkvalitativ välfärd. Genom att satsa på att erbjuda en hög livskvalité kan Östersund attrahera människor och företag från både Sverige och resten av världen.

Tidsplan

Satsningen startar 2024 och beräknas vara klar vid invigningen av Brunflos kommande evenemang 2024/2025.

Har du frågor?

Kontakta Marica Hamberg, Område Näringsliv och tillväxt. marica.hamberg@ostersund.se, skriv Brunflo Baby! i ämnesraden.

Förråd sporthallen Kastalskolan

Vi bygger till två förråd på sporthallen eftersom det behövs mer förvaringsutrymme för de föreningar som hyr lokalen.

Det kan under denna period vara svårare att komma in i och förbi sporthallen och under vissa tider behöver den till och med vara stängd för allmänheten.

Tidsplan

Planen är att projektet startar efter sommaren 2024 och färdigställs innan året är slut.

Har du frågor?

Sigrid Lindqvist, teknisk förvaltning sektor fastighet sigrid.lindqvist@ostersund.se

Brunflos centrumområde

En stor del av utveckling Brunflo har handlat om att föra dialog med både boenden, näringsliv och föreningar. I dessa dialoger har det efterfrågats fler sittplatser, mer grönska och samligsplatser som passar olika åldrar i centrum, samt att de olika delarna av området ska knytas samman till en mer välkomnande helhet.

Idag består delar av centrum av trafik- och parkeringsytor för bil medan vistelseytor för ortens invånare är sparsamma. En modernisering av centrumområdet har länge diskuterats. För att öka trivsel för invånarna måste fokus skiftas från hårda ytor till grönska, sittplatser, gångstråk för att isttället ge plats åt den nya infrastrukturen där människan står i fokus är tanken att ytor för parkering ska minskas.

Tidsplan

Planering, dialog och projektering har påbörjats och ombyggnad är planerad till 2026.

Har du frågor?

Kontakta kundcenter@ostersund.se, skriv ”Postvägens lekplats” i ämnesraden.

Skiss över Brunflo centrum, kvinna som går med hund bland gröna omgivningar

Multifunktionellt grönområde

Vad

Intill Elljusspåret i Brunflo finns en grönyta som kommunen projekterar för att skapa en trygg och välbesökt utemiljö under årets alla årstider. Den här platsen har även gångavstånd till Brunflos förskolor och skolor och projekteras för att även främja en socioekonomiskt hållbar samhällsutveckling.

Projektet ska bidra med att stärka pedagogik och kunskap om arter, ekosystemtjänster för allmänheten samt bidra till upptäckarglädje och nyfikenhet.

Det vi planerar att anlägga är:

 • Ett uteklassrum för cirka 60 elever.
 • En ny större grillplats med ett upprustat vindskydd. Det gamla vindskyddet tas bort. Grillplatsen ska kunna hantera evenemang och skolbesök.
 • En pedagogisk naturstig genom skogen som lyfter fram de arter och ekosystemtjänster som finns i området.
 • Ny belysning.
 • Upprustning av vissa ytor och gångstråk.
 • En handikappsparkering.
Förstora bilden

Här ser du en idéskiss för området. Klicka på bilden så förstoras den och du kan zooma in på detaljer.

När

 • Under våren/sommaren 2024 kommer kommunen ha dialog med målgrupper för att få åtgärderna anpassade till deras verksamheter.
 • Projektering kommer ske under sommaren/hösten 2024
 • Upphandling görs under vintern 2024
 • Planen är att sätta igång våren 2025 och fortsätta under sommaren.

Varför

Satsningen på området kring elljusspåret är en del av den övergripande utvecklingsplanen för Brunflo. Tidigare arbete har kommit fram till att denna plats är välbesökt av skolor och föreningsliv. Det gör denna plats värd att satsa på.

Så påverkas förbipasserande

Under genomförandet kommer ett arbetsområde sättas upp. Vi återkommer med mer information om hur det påverkar allmänheten.

Kontakt vid frågor

Sebastian Karlsson, projektledare sebastian.karlsson@ostersund.se

Piren

Under 2024 ska kommunen utreda möjligheten till att anlägga en längre pir intill den nyanlagda stranden.

Utredningen och ansökningar av olika tillstånd som behövs i det här arbetet kommer att avgöra om det möjligt att bygga en pir. En sådan pir skulle fungera som vågbrytare, vilket skapar en lugnare miljö och skyddar mot vågor som slår in i den vidutsatta stranden. Dessutom kan den minska vattenrörelserna, vilket kan leda till varmare badvatten och skapa ett mikroklimat i den annars väderutsatta miljön.

En pir kan skapa en möjlighet att få en fantastisk upplevelse långt ute på vattnet för dem som inte har tillgång till båt eller annat sätt att komma ut från stranden.

Tidsplan

Utredning påbörjas under 2024 och med tanke på tillståndsansökningarna så är möjlig byggnation tidigast 2026.

Kontakt vid frågor

kundcenter@ostersund.se, skriv "pir Brunflo" i ämnesraden

Postvägens lekplats

Vi rustar upp Postvägens lekplats för att göra den till en inbjudande, trivsam och trygg mötesplats. Parken kommer få en ny utformning med nya sittplatser, parasoll, hängmattor och ny markbeläggning. Dessutom bygger vi om den gamla bollplanen till större lekplats med många nya lekredskap. Med tillskott av grönska genom nya buskar och träd skapar vi en inramad park som bjuder in till rörelse, umgänge och avkoppling.

Ett led i moderniseringen av Brunflo

I Östersunds kommun finns mycket goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv. Stora delar av Brunflo centrum består idag av trafik- och parkeringsytor för bil, medan vistelseytor för ortens invånare är sparsamma. Upprustningen av lekplatsen och parken i centrumområdet är ett led i moderniseringen av Brunflo, där det kommit fram önskemål om mer grönska och en mer intressant och större lekplats. Förnyelsen syftar till att göra centrum mer attraktivt och trivsamt för både boenden och besökare.

Tidsplan

Projektet har påbörjats och planeras att stå klar hösten 2024.

Har du frågor?

Kontakta kundcenter@ostersund.se, skriv ”Postvägens lekplats” i ämnesraden.

Strandpromenaden Brunfloviken

Strandpromenaden invid Brunfloviken vidareutvecklas och kommer att knytas ihop från Gustabäcken till Biskopsbäckens utlopp och göra det trivsammare att röra sig intill stranden.

På den södra delen av promenaden planeras en ny bro över vattendraget, och det kommer också att byggas en plats där man kan söka skydd för vinden, grilla och sitta ner. I den norra delen finns redan ett promenadstråk, badstrand och en lekmiljö. Till våren kommer även två fasta bänkar att sättas upp här. Under 2024 kommer det att slutföras till en trivsam strandpromenad mellan södra och norra sidans mötesplatser.

Bidrar till en meningsfull fritid

I Östersunds kommun finns mycket goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv. Att ha möjlighet att röra sig längs med vattnet, bada på stranden, leka i området och ha tillgång till vindskydd, sittplatser och grill invid vattnet ger större möjligheter till en meningsfull fritid i närområdet.

Så påverkas förbipasserande

Under tiden vi bygger om kommer promenaden att vara avstängd på de delar vi arbetar med. Avstängningen görs för att både de som passerar byggområdet och de som bygger ska ha en säker arbetsmiljö.

Tidsplan

Påbörjades under 2022 och kommer att slutföras under våren 2024.

Har du frågor?

Kontakta kundcenter@ostersund.se, skriv ”Brunflo Strandpromenad” i ämnesraden.

Strand och sten

Återvinningsstation (ÅVS)

I Brunflo kommer vi att bygga Östersunds modernaste och snyggaste återvinningsstation. Här kommer man kunna att sortera pappersförpackningar, plastförpackningar och tidningar. Vi kommer även att utreda behovet av andra avfallsslag till exempel: glas och metall, textilier, frityrolja, batterier och ljuskällor.

Återvinningsstationen kommer att byggas med underjordsbehållare där en del av avfallet lagras under mark, det gör att man kan lagra stora mängder avfall utan att behållarna behöver se så stora ut. Behållarna kommer att ha lock över inkastluckorna vilket kommer att minska nedskräpningen runt stationen jämfört men nuvarande ÅVS containers.

Stationen kommer att ramas in av ett staket med buskar på utsidan för att den ska smälta in i centrummiljön och göra området lättstädat.

Fastighetsnära insamling

Fram till år 2027 kommer insamlingen av förpackningar hela kommunen att utvecklas då det är krav på fastighetsnära insamling av förpackningar. Trots detta kommer det fortfarande att finnas ett behov av återvinningsstationer lämna det avfall som inte får plats i den fastighetsnära insamlingen. Dessutom ska det finnas möjligheter att sortera sitt avfall i parker och andra välbesökta platser, såsom Brunflos centrumyta. Återvinningsstationen kommer därför att vara lättillgänglig för alla, oavsett om man bor i närheten och kommer till fots, med cykel eller bil, eller om man besöker centrum och exempelvis har förpackningar kvar efter en picknick.

Tidsplan

Stationen kommer att byggas samtidigt som övrig ombyggnation av Brunflo centrum under 2026.

Har du frågor?

Kontakta Linnea Broström, Teknisk förvaltning Avfall VA linnea.brostrom@ostersund.se skriv “ÅVS Brunflo centrum” i ämnesraden.

Ny återvinningscentral

Vad

Östersunds kommun planerar att bygga ut och förbättra nuvarande ÅVC (Återvinningscentral) i Brunflo. Den kommer bli större med fler fraktionsmöjligheter och ett nytt passersystem som gör det möjligt att tömma avfall under hela dygnet.

När

 • Förstudie utförs under hösten 2024.
 • Projektering startar 2025.
 • Upphandling går ut vintern 2025.
 • Vi planerar byggstart till 1 maj 2026. Bygget förväntas pågå ett år.

Varför

Den nuvarande ÅVC är för lite och klarar inte av fler avfallsfraktioner. Det behövs också en separation mellan privatpersoner och arbetsfordon för att göra återvinningscentralen säkrare. Det nya passersystemet kommer ge kommunmedborgare bättre service.

Så påverkas förbipasserande

Under byggtiden kommer vi att sätta upp ett arbetsområde. Vi återkommer senare med mer information om hur allmänheten påverkas.

Kontakt vid frågor

Sebastian Karlsson Projektledare sebastian.karlsson@ostersund.se

Har du frågor?

För allmänna frågor kring projektet Utveckling Brunflo, kontakta:

Marica Hamberg, övergripande ansvarig för Utvecklingsplan Brunflo, Område Näringsliv och tillväxt.

Det här har hänt i utveckling Brunflo

2022

Kommunfullmäktige beslutade att 2 180 000 kronor ska användas för prioriterade investeringar i Brunflo 2022. De investeringar som nu kommer att göras är förslag som kommit fram i de dialoger som kommunen har fört med olika grupper av människor i Brunflo. Förslagen har samlats i en utvecklingsplan för Brunflo, med tillhörande handlingsplan.Satsningarna ska också bidra till att öka tryggheten i Brunflo och att skapa nya mötesplatser för de boende i stadsdelen.

 • Investeringarna
 • Bättre gångstråk längs strandlinjen
 • Iordningställande av en badplats
 • Renovering av golv och ljudanläggning i idrottshallen på Kastalskolan
 • Utredning av möjligheter att utveckla fler cykelvägar
 • Inventarier och säkerhetsinsatser i Brunflo hubb
 • Förstudie - Förbättra trivseln i centrum

Det är handlingsplanens prioriterade utvecklingsförslag som nu kommer att genomföras. De föreslagna åtgärderna inriktas mot stärkande av friluftsliv, förenings- och ungdomsverksamhet i Brunflo, samt till att öka områdets attraktivitet och tillgänglighet.

2021

Utvecklingsplanen har beslutats i Kommunstyrelsen och är ett underlag i kommande budgetprocess.

Beslut har nu tagits och pengar har avsatts under 2021 för utredningar till följande;

 • Utveckla Brunflo småbåtshamn med badplats, sitt- och grillplatser samt sophantering. Är invigd och klar. Nu är den nyanlagda sandstranden klar och dessutom ett härligt gångstråk. Nu har områdets framkomlighet blivit bättre för alla.Nu pågår även utredning om möjligheterna till pir och hopptorn.
 • En bit ovanför stranden, i riktning mot gemensamhetsodlingen, har det byggts ett mindre lekområde med träföremål att klättra på och leka vid.
 • Förstudie för att kartlägga nuläget och vilka förutsättningar som finns för cykelvägar
 • Utrustning till en co-working lokal i Brunflo. Arbetshubben är nu invigd och är igång. Arbetshubben har fem bokningsbara platser för medarbetare på Östersunds kommun och en plats för Region Jämtland Härjedalen.
 • Nu kan Östersunds kommun erbjuda en arbetsplats närmare hemmet för de som bor i närheten av Brunflo, man kan gå eller cykla till. Det är framförallt en klimat- och miljöfråga, men kan även underlätta vardagen för våra medarbetare som slipper lägga tid på pendling.
 • Förstudie för att utreda utbyggnad och renoveringsbehov av idrottshallen. Sker hösten 2022,
 • Renoveringar har gjorts på Kastalskolan och är klart
 • Tre detaljplaner är på gång

Kartor - förslag på byggbar mark

I följande PDF-dokument kan du läsa mer om utredningen och se kartor över Brunflo med omnejd.

WSPs utredning byggbar mark i Brunflo Pdf, 15.8 MB.

Politiskt utsedda utvecklingsområden

 • Utveckling av företagande, kommersiell samt offentlig service
 • Bostadsbyggande - villor och flerbostadshus i attraktiva lägen
 • Område för Säbo (särskilt boende), LSS bostäder (bostäder för vuxna med funktionshinder)
 • Område för utveckling av skolor
 • Utveckling av centrum, för attraktivitet, mötesplatser och workplaces
 • Möjligheter till utlokalisering av kommunal verksamhet
 • Profilering av Brunflo när det gäller kultur, friluftsliv och sport
 • Gång och cykelvägar för att underlätta rörelsen i och till Brunflo
Sidan uppdaterad 2024-04-29